افزايش انگيزه كاركنان و كارمندان دولت با استفاده از بخشنامه!

1

پاراف اختصاصی افزايش انگيزه كاركنان و كارمندان دولت با استفاده از بخشنامه! : روزنامه خراسان نوشته است بر اساس ابلاغيه مسئولان ارشد يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي، مقرر شده است به منظور ارج نهادن به فعاليت هاي تحقيقاتي، آموزشي و خدماتي و نيز ارتقاء انگيزه، تشويق و ترغيب آنان کارمندان و مديران اين وزارتخانه، مبلغي تحت عنوان «حق ارتقاء انگيزه» در نظر گرفته شده است که مديران زير مجموعه بايد فهرست اسامي افراد مشمول دريافت اين مبلغ را جهت پرداخت آن، به وزارتخانه اعلام کنند.

وقتي مدريت كشور رياستي و بر مبناي تشخيص و حكم رئيس انجام ميشود، وقتي مدير به معناي واقعي در سيستم اداري ما با ذرهبين نيز به سختي پيدا ميشود، وقتي قرار باشد نظرات كارشناسي نشده تبديل به بخشنامه شده و در مورد ميليونها نفر اجرا گردد، وقتي در صدور بخشنامه اي در مورد كارمندان و كاركنان دولت، خود آنها مورد توجه قرار نگيرند، آنوقت است كه بخشنامه اي صادر ميشود كه قرار است باعث افزايش انگيزه كارمندان شود.

در كجاي اين دنيا انگيزه كارمندان با بخشنامه افزايش پيدا كرده است1؟

رئيسي كه با صدور احكام متفاوت و غير منعطف و پر از تفسيرهاي متفاوت انگيزه جواني پرانگيزه و آماده به خدمت و تلاشگر را روز به روز كم و كم رنگ تر نموده است، چگونه ميتواند انگيزه را به او برگردادند؟

انگيزه اي كه در نتيجه سيستم اداري معيوب و ناكارآمد، در طول سالها از بين رفته است چگونه ميتواند با يك بخشنامه بازگردد!؟

سيستم اداري ما سيستمي است معيوب و مبتني بر رئيس،تشخيص رئيس، كاغذ، بخشنامه هاي متعدد و با تفسيرهاي متعدد، حضور فيزيكي و بسياري موارد ناكارآمد ديگر كه در آن نشاني از كارمند و عملكرد او نخواهيد يافت. در اين سيستم كارمند و نيازهاي واقعي او و عملكرد او كمترين نشانه را دارد.

بنابراين وقتي خبر از برطرف كردن نيازهاي واقعي او پاسخ به عملكرد او نباشد ، انگيزه باروبنديل خود را جمع ميكند و مي رود و در افق محو ميشود.

وقتي با كارمند مستعد و تلاشگر همان رفتاري ميشود كه با كارمند ساكن و كم تحرك ميشود، او دليل و زمينه اي براي فعاليت خود نمي يابد، بنابراين او نيز ساكن و كم تحرك خواهد شد. وبالعكس كارمند كم تحرك و ساكن نيز تلاشي براي بهتر بودن نخواهد داشت.

آنچه از دست رفته است، انگيزه است كه صد البته با بخشنامه نيز باز نخواهد گشت.دولت بايد فكري به حال سيستم اداري معيوب خود بكند.سيستم اداري مبتني بر عملكرد افراد.سيستم مبتني بر نيازهاي واقعي افراد. سيتمي كه در آن كارمندان نتيجه عملكرد خود را ( چه خوب و يا چه بد) به وضوح مشاهده كنند. نه اينكه ميزان عملكرد افراد، در گرو تشخيص رئيس و يا مقام مافوق باشد!.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید