بخشنامه ۷۲ تامین اجتماعی درباره افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری سال ۹۷

کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان (مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ برقرار شده‌اند، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۳% (سیزده درصد) مستمری قابل پرداخت در اسفندماه ۱۳۹۶ افزایش می‌یابند.

معاونین ‏‏/ ادارات کل ستادی‏‏/ دفاتر مستقل…

اداره کل استان‏‏/شعبه…

سلام علیکم

در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۲‏‏/۱‏‏/۱۳۹۷ شورایعالی کار و تصویب‌نامه شماره ۱۷۲۴۰‏/ت۵۵۳۵۴هـ مورخ ۱۹‏/۲‏/۱۳۹۷ هیات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین گردیده است که در این راستا توجه کلیه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

الف) افزایش مستمری‌ها (موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی )

کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان (مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ برقرار شده‌اند، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۳% (سیزده درصد) مستمری قابل پرداخت در اسفندماه ۱۳۹۶ افزایش می‌یابند.

ب) مبالغ حداقل مستمری قابل پرداخت در سال ۱۳۹۷

۱- در اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و مجموع مستمری بازماندگان که قبلاً برقرار شده و یا در طول سال ۱۳۹۷ برقرار می‌گردند، حسب مورد تا مبلغ ۱۱,۱۱۲,۶۹۰ ریال افزایش می یابد.

۲- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه‌های ذیل از شمول بند (۱) فوق‌الذکر خارج بوده و صرفاً مشمول افزایش بند «الف» می‌باشند:

  • ۱‏‏‏‏-۲‏‏‏‏- مشمولین بند های “ل” و “و” تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (موضوع بخشنامه های ۴۷، ۱‏‏‏‏/۴۷، ۵۶، ۱‏‏‏‏/۵۶، ۲‏‏‏‏/۵۶ و ۴‏‏‏‏/۵۶ مستمری‌ها)
  • ۲‏‏‏‏-۲‏‏‏‏- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (موضوع بخشنامه‌های ۶۵ و ۱‏‏‏‏/۶۵ مستمری‌ها)
  • ۳‏‏‏‏-۲‏‏‏‏- مشمولین بند “ج” ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه‌های ۱‏‏‏‏/۲۴ ، ۲‏‏‏‏/۲۴ مستمری‌ها )
  • ۴‏‏‏‏-۲‏‏‏‏- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون (موضوع بخشنامه ۳‏‏‏‏/۲۴ مستمری ها)
  • ۵‏‏‏‏-۲‏‏‏‏- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶
  • ۶‏‏‏‏-۲‏‏‏‏- ازکارافتادگان جزئی ناشی از کار

۳- حداقل مستمری قابل پرداخت به مشمولین بندهای ۱‏‏‏‏-۲ الی ۴‏‏‏‏-۲ مطابق فرمول ذیل خواهد بود:

ج) میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقاء وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال ۱۳۹۷ با رعایت ضوابط جاری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱‏‏‏‏- حق سنوات ( حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن‌دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بخشنامه شماره ۲۸ مستمری‌ها در حال پرداخت می‌باشد، در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵۰۰۰ (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می یابد.)

۲‏‏‏‏- کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند. میزان این کمک‌ها در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

  • کمک هزینه ماهانه عائله مندی ۴۴۴,۹۱۱ ریال
  • کمک هزینه ماهانه اولاد ۸۹,۸۵۲ ریال
  • کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند ۲۲۲,۴۵۵ ریال

تذکر: پرداخت مبالغ مربوط به افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد مطابق با ضوابط مقرر در بخشنامه‌های ۲۷ و ۱‏‏‏‏/۲۷ مستمری‌ها کماکان ادامه خواهد داشت.

د) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱- کلیه شعب موظفند پس از محاسبه مستمری ماهانه اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به نصب نرم‌افزار در سیستم سبا اقدام و درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری طی لیست جداگانه ای در سیستم سبا اقدام نمایند.

۲- از آنجایی که پرداخت مستمری ماهانه و همچنین مابه التفاوت‌های متعلقه به صورت متمرکز صورت می‌پذیرد کلیه ادارات کل استان‌ها و همچنین واحدهای اجرایی می‌بایست به محض ایجاد لیست‌های مبنا در سامانه پرداخت متمرکز، نسبت به تایید لیست های مزبور اقدام و پس از اتمام موفقیت آمیز محاسبات در سامانه متمرکز، درخصوص ثبت کنترل اسناد مالی در سیستم سبا اقدام نمایند.

۳- مابه التفاوت مستمری مربوط به اردیبهشت مستمری بگیران بر مبنای حداقل مستمری، در همان ماه پرداخت خواهد شد و زمان پرداخت مابه التفاوت مستمری اردیبهشت سایر سطوح و همچنین مابه‌التفاوت مربوط به فروردین ماه سالجاری متعاقباً از طریق اداره کل مالی اعلام می گردد.

۴- احکام افزایش مستمری می‌بایست پس از حصول اطمینان کامل از صحت آن، از سیستم مکانیزه مستمریها اخذ و چاپ شده و پس از امضاء مسئولین ذیربط از طریق واحد امور اداری صادر و در پرونده مستمری بگیر نگهداری گردد. بدیهی است در صورت تشکیل پرونده الکترونیک، ضبط تصویر فرم مزبور در پرونده الزامی است. توجه خواهند داشت که در زمان انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب می بایست آخرین حکم مربوطه در پرونده ضبط شده باشد.

۵- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سایت رسمی سازمان در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران حسب نیاز در فاصله زمانی دو ماهه سال جاری مشارکت داشته اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی) نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل به مدیران کل، روسای شعب و معاونین بیمه ای و اداری مالی و هریک از کارکنان امور فنی مستمری‌ها، به میزان هر ماه ۱۰۰ ساعت، کارکنان امور مالی، اداری و فرابری داده ها حداکثر تا ۳ نفر و به میزان ۵۰ ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد.

آیتم‌های “تفاوت ترمیم افزایش سال ۱۳۹۵”، “مصوبه افزایش سال ۱۳۹۶ “و “تفاوت افزایش سال ۱۳۹۶” در سال جاری نیز به آندسته از مستمری بگیران مشمول، برابر مقررات و مشابه سنوات گذشته، پرداخت خواهد شد.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن ارسال نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر به کلیه شعب، امکان نمایش احکام مستمری بگیران وفق بند ۵ را بعمل آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی مستمری‌ها، امور مالی، امور اداری و فرابری داده های ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود.

دکتر سیدتقی نوربخش

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

وب سایت هم رده به فروش میرسد. برای خرید به تلگرام پیام دهید.ورود به تلگرام