آیا افزایش ارقام کارگزینی فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد همانند فرزندان شاهد است؟

0
آیا افزایش ارقام کارگزینی فرزندان جانبازان بالای 70 درصد همانند فرزندان شاهد است؟
آیا افزایش ارقام کارگزینی فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد همانند فرزندان شاهد است؟

پاراف آیا افزایش ارقام کارگزینی فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد همانند فرزندان شاهد است؟ : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) می گوید: مطابق ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه ۵۹۲ مورخ ۹/۸/۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی که کلیه امتیازات متعلق به فرزندان شاهد را به فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد تسری داده است . لیکن معاونت مذکور طی بخش نامه موصوف برخلاف نظر قانونگذار مبادرت به وضع قانون نموده است که حسب آن امتیازات قانونی پیش بینی شده در مورد فرزندان شاهد با توجه به مفاد بند « الف » ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، از جمله امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر و فوق العاده ایثارگری ، ناظر بر فرزندان جانبازان نخواهد بود.

اما باید گفت: تسری برخی امتیازات قانونی پیش بینی شده در مورد جانبازان از جمله امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر و فوق العاده ایثارگری بر فرزندان شاهد به استناد جزء « ک » بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و سپس با توجه به مفاد بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه صورت پذیرفته است . در قسمت اخیر بند الف یاد شده مورد تأکید قرار گرفته است که « امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود » بنابراین چگونه می توان این استنباط را داشت که به فرزندان جانباز قابل تسری می باشد .
در خصوص فرزندان جانبازان ، مقرراتی در مورد استخدام و تبدیل وضعیت بوده است و مستند قانونی برای افزایش ارقام کارگزینی آنان وجود نداشته است . بر این اساس امتیازات ناظر بر فرزندان شاهد ، قابل تعمیم به فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر نمی باشد و ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، مجوزی برای اعطاء و درج امتیازات در حکم کارگزینی آنان محسوب نمی گردد .

اما هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه : ۱۱۵ ۹۴/پ /۲۲ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۸/۹۱/۲۲۲ مورخ ۲۱/۱/۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای خود را این چنین صادر نموده است:

رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی:

هرچند در تبصره ۱ ماده ۲ اساسنامه طرح شاهد ( مصوب ۵۹۲) جلسه ۹/۸/۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی ) آمده است که فرزندان جانباز ۷۰ درصد و بالاتر در حکم فرزندان شاهد است و از مزایای ایشان برخوردار می باشد اما این حکم صرفاً ناظر به این مصوبه می باشد و قابلیت تعمیم به امور دیگر را ندارد بعلاوه نه در ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه ونه در قوانین دیگر مستندی دال بر اینکه امتیازات متعلق به فرزندان شاهد به فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد تسری داده شده است و جود ندارد فلذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد . این رأی به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here