دستورالعمل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت عضو صندوق بازنشستگی

0
دستورالعمل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت عضو صندوق بازنشستگی
دستورالعمل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت عضو صندوق بازنشستگی

پاراف دستورالعمل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت عضو صندوق بازنشستگی : دستورالعمل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 موضوع نامه شماره 8591/د/210 مورخ 30/10/1394 صندوق بازنشستگی کشور)

به استناد تصویبنامه شماره 132552/ت52582هـ مورخ 12/10/1394 هیأت محترم وزیران و به منظور هماهنگی در اجرای بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه عمومی سال 1394 کل کشور که مقرر می‌دارد: «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید ان در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها تا سقف حداکثر پنج درصد (5%) یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل پرداخت است»، مراتب ذیل برای اقدام لازم اعلام می‌گردد:

1- مفاد بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور صرفاً در دستگاه‌های اجرایی دولتی و همچنین شرکت‌های دولتی قابل اجرا بوده و به کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قابل تسری و تعمیم نمی‌باشد.

2- با توجه به قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مبنی بر تمدید آن به مدت پنج سال از تاریخ انقضای مهلت قانونی مزبور، اجرای این دستورالعمل در مورد کارکنانی که درخواست بازنشستگی پیش از موعد خود را ارائه و ثبت دفتر شده و حداکثر تا تاریخ 5/6/1394 ابلاغ بازنشستگی صادر شده باشد، امکان‌پذیر می‌باشد.

3- مستند ابلاغ بازنشستگی این قبیل کارکنان بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه عمومی سال 1394 کل کشور ذکر می‌گردد.

4- شرایط قانونی برای بازنشستگی پیش از موعد برای کارمندان مرد 25 سال و برای کارمندان زن 20 سال خدمت قابل قبول طبق قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد و شرط سنی برای آنان وجود ندارد.

5- هزینه اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان موضوع این دستورالعمل به شرح جدول ذیل و به میزان سنواتی که زودتر بازنشسته می‌شوند، می‌بایست از محل اعتبارات سال جاری دستگاه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز و مدارک واریزی به همراه مدارک برقراری حقوق بازنشستگی ارائه گردد:

6- شرکت‌های دولتی با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌توانند کارکنان واجد شرایط خود را با استفاده از منابع داخلی خود بازنشسته نمایند.

محمود اسلامیان

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید