آشنایی با مقررات تأیید استراحت پزشکی بیمه شدگان و شرایط افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی

0

پاراف آشنایی با مقررات تأیید استراحت پزشکی بیمه شدگان و شرایط افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی : در تمامی گواهی های استراحت پزشکی باید نوع بیماری و مدت بستری در بیمارستان و یا استراحت در منزل به تفکیک و صراحت مشخص شده باشد

گواهی های استراحت پزشکی که در هر نوبت هفت روز یا کمتر باشد (و جمع آنها در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نشود)، براساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است.

اگر گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیش از هفت روز باشد، اعتبار آن باید به تأیید پزشک معتمد برسد. اگر جمع گواهی های استراحت پزشکی در طول سال از ۱۵ روز تا ۶۰ روز باشد، باید به تأیید پزشک معتمد برسد

استراحت های ایام بارداری باید به تأیید پزشک معتمد برسد. استراحت های بیش از ۶۰ روز بجز استراحت های بارداری و زایمان در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد.

*** شرایط افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تامین:

براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی، افراد تحت تکفل بیمه شده که می توانند به تبع او از خدمات درمانی سازمان استفاده کنند، عبارتند از:

برای بیمه شده مرد:

  • همسر بیمه شده
  • فرزندان پسرتا ۲۲ سال به شرط عدم اشتغال به کار، (فرزندان پسر دارای ۲۲ سال تمام سن یا بیشتر درصورتی که شاغل به تحصیل باشند یادراثر بیماری یا نقص عضو ازکارافتاده تلقی شوند، با ارایه گواهی معتبر ،تحت تکفل قرار می گیرند).
  • فرزندان دختر۱۸ سالگی و پس از آن به شرط عدم ازدواج.
  • پدرومادر بیمه شده در صورتی که: ۱_ تحت تکفل او باشند ۲_ سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال بیشتر باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی باشند ۳_ در هر صورت مستمری بگیر نباشند.۴- معاش آنان توسط بیمه شده تامین گردد.

برای بیمه شده زن:

  • شوهربیمه شده به شرطی که معاش شوهر توسط همسرش تامین شود . سن شوهر بیشتر از ۶۰ سال باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده باشد. به موجب قانون تامین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند . معاش او توسط بیمه شده زن تامین گردد.
  • پدرومادر بیمه شده با همان شرایطی که برای والدین بیمه شده مرد بیان گردید.
  • فرزندان بیمه شده با همان شرایطی که برای فرزندان بیمه شده مرد بیان گردید، به شزط آن که پدر نتواند فرزندان را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.

در صورت تأیید تحت تکفل بودن پدر، مادر و یا شوهر از سوی واحد اجرایی سازمان، این افراد به عنوان عائله، تحت تکفل بیمه شده قرار می گیرند و در صورت فوت بیمه شده به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی (همسر ۵۰درصد، پدر و مادر هر یک ۲۰درصد) از مستمری بازماندگان بهره مند خواهند شد.

مدارک مورد نیاز برای کفالت والدین بیمه شده / شوهر بیمه شده زن :

  • تکمیل فرم درخواست کفالت
  • اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و والدین / شوهر بیمه شده زن

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید