نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی و آزادگان تامین اجتماعی

0

پاراف نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی و آزادگان تامین اجتماعی : پيرو بخشنامه شماره ۴۵ مستمريها توجه واحدهاي اجرائي را به نحوه محاسبه سنوات ارفاقي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان شاغل و نيز نحوه وصول مطالبات سازمان ناشي از اجراي بخشنامه موصوف جلب مي‌نمايد :

الف ) حوزه امور فني مستمريها

همانگونه كه در بند (ب) از بخش (۳) بخشنامه شماره (۴۵) مستمريها اشاره گرديده است مسئوليت استعلام ميزان درصد جانبازي از بنياد شهيد و امور ايثارگران و همچنين اخذ موافقت از شوراي امور اداري و استخدامي كشور و تعيين ميزان سنوات ارفاقي درخصوص جانبازان شاغل در بخش دولتي رأساً بعهده دستگاه محل خدمت متقاضيان مي‌باشند . ليكن در اجراي مفاد تبصره (۳) ماده (۱) و ماده (۳) آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و … مصوب ۱۰/۲/۸۵ هيأت محترم وزيران ، با توجه به توافقات بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران و به منظور تسريع در فرآيند رسيدگي به درخواست بازنشستگي جانبازان شاغل ، واحدهاي اجرائي موظفند :

۱ ـ به منظور جلوگيري از مكاتبات فيمابين واحدهاي اجرائي سازمان و بنياد شهيد و امور ايثارگران و نيز تسهيل در امر شناسائي جانبازان و تعيين درصد جانبازي ايشان ، پايگاهي تحت عنوان پايگاه هويتي جانبازان كه حاوي آخرين اطلاعات ويتي جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران مي باشد در سيستم مكانيزه مستمريها تعبيه گرديده است بنابراين پس از اخذ تصوير كارت جانبازي متقاضي در صورت وجود مشخصات يمه شدگان جانباز شاغل در بخش خصوصي در پايگاه مذكور ، سيستم مكانيزه مستمريها ضمن تائيد جانباز بودن ، ميزان و درصد جانبازي متقاضي را بصورت هوشمند مشخص و اعلام مي‌دارد .

۲ ـ پس از شناسائي جانباز در پايگاه هويتي جانبازان ، با توجه به جدول مبناي تعيين سنوات ارفاقي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي شاغل در بخش خصوصي كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به موجب تكاليف مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) و ماده (۳) آئين نامه فوق الذكر تهيه و تدوين شده است ( جدول پيوست ) .

ميزان سنوات ارفاقي جانبازاني كه متقاضي بهره مندي از مزاياي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و … مصوب ۱/۹/۶۷ و ساير قوانين و ضوابط مرتبط با آن از جمله بخشنامه شماره ۴۵ مستمريها هستند را بر مبناي درصد جانبازي مندرج در پايگاه مذكور ، بصورت هوشمند تعيين نموده تا در محاسبات مربوطه ملاك عمل قرار گيرد .

تعيين سنوات ارفاقي صرفاً درخصوص جانبازان داراي ۲۰% و به بالا صورت مي‌پذيرد

۳ ـ در صورت عدم وجود مشخصات بيمه شده متقاضي در پايگاه هويتي جانبازان ، شعب مكلفند طبق فرم پيوست شماره (۱) در اسرع وقت با ارسال مدارك ذيل به نشاني : تهران ـ خيابان طالقاني ـ بين حافظ و ولي عصر (عج) ـ بنياد شهيد و امورايثارگران ـ اداره كل اشتغال و كارآفريني مراتب را رأساً استعلام و اقدام بعمل آمده راطي رونوشت همان فرم به اداره كل امور فني مستمريها منعكس نمايند.

مدارك مورد نياز :

* تصوير تمام صفحات شناسنامه

* تصوير كارت جانبازي

* تصوير يا اصل ساير مدارك مرتبط با موضوع جانبازي كه توسط بيمه شده ارائه مي گردد

بديهي است طبق هماهنگي بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران ، پس از بررسي موضوع ، ضمن اعلام مستقيم نتيجه اقدامات بعمل آمده توسط بنياد به شعبه ذيربط ، در صورت احراز و شناسايي بيمه شده متقاضي به عنوان جانباز ، مراتب طي رونوشت به انضمام آخرين فايل اصلاح شده جانبازان توسط بنياد به اداره كل امور فني مستمريها منعكس خواهد شد تا پايگاه هويتي جانبازان در سيستم مكانيزه مستمريها به روز رساني شود .

ضمناً در موارديكه بيمه شدگان متقاضي به ميزان و درصد جانبازي و يا مدت سنوات ارفاقي تخصيص يافته به ايشان معترض مي‌گردند ، واحدهاي اجرايي مكلفند جهت حل و فصل موضوع افراد موصوف را به سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران در مراكز استانها ارشاد و راهنمائي نمايند .

۴ ـ نظر به اينكه تاكنون ساخت پايگاه اطلاعات هويتي آزادگان و نصب آن در سيستم مكانيزه مستمريها مقدور نگرديده لذا تا آن زمان مي بايست فرآيند شناسايي آزادگان از طريق كارت آزادگي و معرفي نامه بنياد صورت پذيرد .

۵ ـ پس از صدور حكم مستمري بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي يا آزادگان واحد امور فني مستمريهاي شعبه موظف است طبق فرم مكانيزه شماره (۲) پيوست هزينه هايي ناشي از بازنشستگي افراد موصوف را سريعاً محاسبه به واحد درآمد حق بيمه شعبه منعكس نمايد .

شايان ذكر است حق بيمه تا زمان بازنشستگي قانوني و نيز مستمري پرداختي از تاريخ برقراري تا زمان بازنشستگي قانوني بصورت هوشمند توسط سيستم مكانيزه مستمريها محاسبه مي گردد ضمناً بدهي هاي توليد شده مربوط به بخش خصوصي توسط سيستم مكانيزه مستمريها بصورت هوشمند در قسمت بديهاي دولت در گزارش وصولي منظور مي‌گردد و همچنين بدهي هاي توليد شده مربوط به بخش دولتي پس از تخصيص شماره بدهي مشخص توسط سيستم مذكور به سيستم پيگيري مطالبات منتقل مي‌شود .

۶ ـ به منظور تجميع اطلاعات و گردآوري آمار مورد نياز ، واحدهاي اجرائي موظفند طبق فرم پيوست شماره (۴) وضعيت و چگونگي اجراي بخشنامه ۴۵ مستمريها و همچنين هزينه هاي ناشي از اجراي آن را هر دو ماه يكبار ( اول تا پانزدهم ماههاي فرد ) به ادارات كل استانها و ادارات كل استانها آمار تجميعي شعب تحت پوشش خود را حداكثر تا پايان ماههاي فرد طي فرم شماره (۵) پيوست به اداره كل امور فني مستمريها ارسال نمايند .

ب ) حوزه درآمد حق بيمه :

۱ ـ واحد درآمد حق بيمه مي بايستي از طريق گزينه « اعلام بدهي كارگاههاي دولتي موضوع بخشنامه شماره ۴۵ مستمريها » در منوي اطلاعات جاري كارگاهها در سيستم پيگيري مطالبات فرم پيوست شماره (۳) را اخذ و پس از تأييد مراتب توسط مسئول درآمد و رئيس شعبه و ثبت آن در دفتر دبيرخانه شعبه اقدامات لازم طبق روال جاري را معمول دارد .

۲ ـ مهلت پرداخت حق بيمه وفق فرم پيوست شماره « ۳ » به ميزان ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ فرم مزبور بوده و پس از آن سيستم به صورت مكانيزه بدهي فوق الذكر را تبديل به فرم اخطاريه و ساير اقدامات اجرايي وفق روال جاري مي‌نمايد .

مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل ، معاونين بيمه اي ، رؤسا و كارشناسان امور فني مستمريها و درآمد حق بيمه ادارات كل استانها و رؤسا و مسئولين قسمتهاي مذكور در شعب خواهند بود .

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید