بخشنامه کاهش حق تمبر انواع فته طلب (سفته) و برات

0
بخشنامه کاهش حق تمبر
بخشنامه کاهش حق تمبر

پاراف بخشنامه کاهش حق تمبر انواع فته طلب (سفته) و برات : ابلاغ بخشنامه کاهش حق تمبر انواع فته طلب (سفته) و برات و توزیع آن با عاملیت بانک ملی ایران.در راستای اصلاحیه ماده (۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی درخصوص کاهش حق تمبر انواع فته طلب (سفته) و برات از سه در هزار به نیم در هزار از ابتدای سال ۱۳۹۵، مراتب طی نامه شماره ۲۰۵۵۲۹/۵۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ برای اجرا به بانک ملی ایران ابلاغ و با عنایت به اینکه مطابق قرارداد واگذاری و تفویض فروش اوراق سفته، برات و بارنامه تجاری مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۴۹منعقده فی مابین بانک ملی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، عاملیت توزیع انواع اوراق مزبور به بانک ملی ایران واگذار گردیده است لذا دراجرای اصلاحیه مذکور و به منظور رعایت صرفه و صلاح دولت مقرر شد انواع اوراق اخیرالذکر پس از ممهور شدن به مهرهای افزایش سقف تعهدات از طریق بانک یادشده توزیع گردد.

در راستای اصلاحیه ماده (۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی درخصوص کاهش حق تمبر انواع فته طلب (سفته) و برات از سه در هزار به نیم در هزار از ابتدای سال ۱۳۹۵، مراتب طی نامه شماره ۲۰۵۵۲۹/۵۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ برای اجرا به بانک ملی ایران ابلاغ گردید.

دانلود ابلاغیه کاهش قیمت سفته از سه در هزار به نیم در هزار

در راستای اصلاحیه ماده (۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی درخصوص کاهش حق تمبر انواع فته طلب (سفته) و برات از سه در هزار به نیم در هزار از ابتدای سال ۱۳۹۵، مراتب طی نامه شماره ۲۰۵۵۲۹/۵۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ برای اجرا به بانک ملی ایران ابلاغ و با عنایت به اینکه مطابق قرارداد واگذاری و تفویض فروش اوراق سفته، برات و بارنامه تجاری مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۴۹منعقده فی مابین بانک ملی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، عاملیت توزیع انواع اوراق مزبور به بانک ملی ایران واگذار گردیده است لذا دراجرای اصلاحیه مذکور و به منظور رعایت صرفه و صلاح دولت مقرر شد انواع اوراق اخیرالذکر پس از ممهور شدن به مهرهای افزایش سقف تعهدات از طریق بانک یادشده توزیع گردد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here