حدود صلاحيت رسيدگی به تخلفات اداری و ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل

0
حدود صلاحيت رسيدگی به تخلفات اداری و ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل
حدود صلاحيت رسيدگی به تخلفات اداری و ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل

پاراف حدود صلاحيت رسيدگی به تخلفات اداری و ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل :

÷اسخ به دو سئوال در مورد حدودصلاحيت هيأت‏هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد تخلفات اداري وزرا و تكليف كاركنان بنياد‏ها و نهادهاي انقلابي و كاركنان شركت‏هاي تجاري به آنها در قبال قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل.

مرجع صدور نظریه و پاسخ: سازمان بازرسی کل کشور

1- آيا تخلفات اداري وزراء در هيأت‏هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري با توجه به نحول عزل اعضاء هيأت‏هاي مذكور امكان پذير است.

نظريه كميسيون حقوقي شماره وتاريخ نظريه 7/3/79ـ102/79/302/3
نظر به اينكه براي هيأت‏هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت حق رسيدگي به تخلفات اداري وزراء در قانون مربوط پيش بيني نشده است لذا هيأت‏هاي مذكور صلاحيت رسيدگي به اين عناوين را ندارند.

2- بعضي كاركنان يك شركت تجاري وابسته به سازمان اقتصادي كوثر متعلق به بنياد شهيد انقلاب اسلامي به استناد ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي دو شغله تشخيص گرديده‏اند كه مورد ايراد واقع شده است، آيا كاركنان مؤسسات يا شركت‏هاي مذكور مشمول ممنوعيت قانون فوق الذكر مي‏باشند؟

نظريه كميسيون حقوقي شماره وتاريخ نظريه 22/3/79ـ116/79/302/3
نظربه اينكه به موجب تبصره 9 ماده واحده ق ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي، كليه سازمان‏ها، نهادها وارگانهائيكه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‏نمايند. مشمول مقررات اين قانون شده‏اند و به موجب تبصره 4 همين قانون،‌تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسسات عمومي ممنوع گرديده است. و با عنايت به اينكه به موجب قانون تعين فهرست نهادهاي عمومي غير دولتي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي به عنوان نهادعمومي شناخته شده است و بنياد مذكور نيز از بودجه عمومي دولت به عنوان كمك استفاده مي‏كند لذا مقررات قانون تصدي بيش از يك شغل ايجاب مي‏نمايد اگر فردي در آن بنياد داراي شغل باشدشغل وي به موجب اين قانون دولتي محسوب مي‏گردد و نمي‏تواند به يكي از مشغال مذكور در تبصره 4 آن قانون اشتغال يابد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here