رای دیوان عدالت درباره الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری

0
رای دیوان عدالت درباره الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری
رای دیوان عدالت درباره الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری

پاراف رای دیوان عدالت درباره الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری : کلاسه پرونده: 91/335شماره دادنامه: 1230

موضوع رأی: الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند ج ماده 108قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انفلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

تاريخ دادنامه: 6/11/1394

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامعلی فرهادی به وکالت از آقای محمود خسروی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
با سلام و احترام به استحضار می رساند: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 8909980900067058 به موجب دادنامه شماره 9009970900600258 -10/2/1390، تعلیق از خدمت موضوع ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را از مصادیق بند ج ماده 108 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانسته و بر همین اساس، فرد سپاهی معلق از خدمت را طبق قسمت اخیر ماده 168 قانون مارالذکر، مستحق دریافت حقوق وضعیت بدون کاری دانسته است.
لیکن شعبه پنجم دیوان نسبت به همان موضوع در پرونده کلاسه 9009980900048045 به موجب دادنامه شماره 9109970900500213- 11/2/1391 بدون توجه به مدلول ماده 97 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مقام بیان، وضعیتهای خدمتی پرسنل سپاه را به نحو حصری در دوازده حالت تبیین و احصاء نموده ( که بالطبع بایستی بر وضع تعلیق نیز شمول داشته باشد) تعلیق را متفاوت از بدون کاری ( یکی از موارد 12 گانه) محسوب و نظامی معلق از خدمت ( بر اثر صدور قرار قضایی) را از حق دریافت حقوق بدون کاری محروم نموده است، لذا با عنایت به مراتب، شعب ششم و پنجم دیوان عدالت اداری نسبت به موضوعی واحد تصمیماتی متهافت اتخاذ نموده اند. لذا مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و [89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] تقاضای طرح در هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را دارد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 5 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900048045 با موضوع دادخواست آقای غلامعلی فرهادی به وکالت آقای محمود خسروی به طرفیت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به خواسته اعتراض به تصمیم قطع حقوق و بیمه درمانی و نقض آن و اعاده حقوق قانونی از تاریخ اقدام به موجب دادنامه شماره 9109970900500213 به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه وضعیت « بدون کار» متفاوت از وضعیت معلق بوده و از طرفی در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت شاکی، ایام تعلیق وی جزء خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای ایام تعلیق به برنامه پرداخت خواهد گردید لذا با توجه به مراتب مرقوم در خصوص مورد تخطی و تخلفی از موازین قانونی متصور نبوده و لذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب:شعبه 6 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900067058 با موضوع دادخواست آقای محمد یحیی زاده با وکالت آقای غلامعلی فرهادی به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حقوق ایام بدون کاری و محرومیت از پوشش بیمه درمانی و برقراری حقوق مزبور به موجب دادنامه شماره 9009970900600258 به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که طبق تبصره ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به نظامی معلق از خدمت در صورت عدم اخراج حقوق بدون کاری تعلق می گیرد و توجهاً به این که حسب بند ج ماده 108 قانون استخدام سپاه در صورتی که مستخدم با صدور قرار از سوی مراجع قضایی موقتاً بدون کار مقرر در حکم مستخدمین بدون کار بوده که باید با حفظ پست سازمانی موقتاً از کار برکنار گردد و با التفات به این که حسب نامه شماره 11342/86ک12- 3/12/1388 دادیار اظهار نظر دادسرای نظامی تهران شاکی را به لحاظ صدور کیفرخواست از مصادیق تعلیق شغل دانسته و خطاب به قرارگاه عملیاتی ساحفا سا اعلام داشته نامبرده را از تاریخ 2/12/1388 از شغل خود معلق کنند و با امعان نظر به این که شاکی معلق از خدمت شده و با تعلیق از خدمت می بایست از حقوق و مزایای بدون کاری بهره مند می گردید لکن طرف شکایت به این تکلیف قانونی خود عمل ننموده بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری از تاریخ 2/12/1388 و تحت پوشش بیمه درمانی قرار دادن شاکی صادر و اعلام می نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی:

اولاًَ: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق بند (ک) ماده 97 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال 1374«بدون کاری» یکی از وضعیتهای خدمتی پرسنل مشمول قانون یاد شده است و به موجب ماده 108 این قانون، مقرر شده است که: بدون کار وضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر بدون حفظ پست سازمانی موقتاً از کار

برکنار می گردند: الف-ب-ج: « به علت ارتکاب تخلفات انضباطی یا قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی موقتاً بدون کار شوند.»
نظر به این که تعلیق از خدمت یکی از موارد بدون کاری است، با تعلیق مستخدم نظامی از خدمت می بایست از حقوق و مزایای بدون کاری موضوع ماده 168 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به میزان یک دوم حقوق درجه یا رتبه و مزایای مستمر بهره مند شود. با توجه به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 00258-10/3/1390 که به شرح آن حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری و تحت پوشش بیمه درمانی قرار دادن شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید