رای دیوان درباره پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری کارکنان رسمی یا پیمانی

0
آراء دیوان عدالت اداری

پاراف رای دیوان درباره پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری کارکنان رسمی یا پیمانی : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۲/۷۶۴

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۰/۹۱/۵۰۱۰ مورخ ۳/۴/۹۱ معاون فنی و در آمد صندوق تأمین اجتماعی
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه۱۹۱ ۹۳/ ب/۱۱
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شـاکــی : دیوان محاسبات کشور ( معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه)
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
گردشکـار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :

وفق مواد تبصره ۳ ماده ۸۴ و۱۰۱ قانون مدیریت و خدمات کشوری و نیز ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه ، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی ( رسمی یا پیمانی ) در زمره تکالیف حمایتی سازمان تامین اجتماعی است مگر در اجرای ماده ۶۴ قانون تامین اجتماعی که کارفرما مکلف به پرداخت وجوه مزبور می باشد . بنابراین حکم بخشنامه شماره ۱۱۲۰/۹۱/۵۰۱۰ – ۳/۴/۹۱ معاون فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت دستمزد ایام بیماری و بارداری کلیه کارکنان رسمی دستگاههای اجرایی توسط کارفرما مغایر مبانی قانونی موصوف بوده و تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
در مهلت ارائه شده مشتکی عنه پاسخی ارسال ننموده است .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
مفاد بخشنامه مذکور در بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ – ۱۷/۴/۹۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح و تأیید شده است . دیوان محاسبات قبلاً تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ – ۱۷/۴/۹۳ را نموده است که بموجب دادنامه شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ بند ۲ بخشنامه مزبور که مرتبط با موضوع این پرونده است قابل ابطال شناخته نشد .

موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۵/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

 رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی :

درخصوص شکایت دیوان محاسبات کشور دائر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۰/۹۱/۵۰۱ مورخ ۳/۴/۹۱ معاون فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی ، نظر به اینکه مفاد بخشنامه مزبور در بند ۲ بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسائی رئیس جمهور بشماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ – ۱۷/۴/۹۳ تصریح شده است و این مفاد وفق بند ب رأی هیئت عمومی دیوان بشماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ مغایر قانون تشخیص و قابل ابطال نگردید ، لذا بخشنامه صدرالذکر نیز که دارای همان مفاد است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی بموجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here