آیا میدانستید تخلفات اداری کارمندان و کارکنان دولت

0
آیا میدانستید تخلفات اداری کارمندان و کارکنان دولت
آیا میدانستید تخلفات اداری کارمندان و کارکنان دولت

پاراف آیا میدانستید تخلفات اداری کارمندان و کارکنان دولت :

1- آیا آیا میدانستید منظور از تخلف اداری اعمالی است که مستخدم در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ، قطعی ، قراردادی و رسمی ،ثابت و یا دائم)مرتکب گردد و این اعمال از مصادیق بندهای ۳۸ گانه ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد.

2- آیا میدانستید وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره درخصوص وی (بجز رأی اخطار کتبی بدون درج درپرونده استخدامی ) ، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهدشد.

3- آیا میدانستید برابر تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون : درموردمعتادان به موادمخدر که براساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخرید یا بازنشستگی باتقلیل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند ، در صورت ترک اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر ، موضوع براساس ماده ۲۴ این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.

4- آیا میدانستید طبق این ماده ، هرگاه تخلف مستخدمی ،عنوان یکی از جرائی مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد ، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی ورأی قانونی را صادر نمایدومراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.هر گونه تصمیم مراجع قضائی ،مانع اجرای مجازات های اداری نخواهدبود.چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بربرائت باشد ،هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.

5-آیا میدانستید طبق ماده ۱۷ قانون درصورت غیبت متوالی بیش از۲ماه و یا متناوب بیش از ۴ ماه ، وزیر یا مقامات مذکور در این ماده حق اخراج فر د را از دستگاه دارند.

6- آیا میدانستید طبق نظریه حقوقی شماره ۵۵۷۷/۷-۲/۱۲/۶۰ پرداخت حقوق به کارکنان در ازای انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می باشد.بنابراین عدم حضور کارمندی که دربازداشت است و سرخدمت حاضر نشده ، غیبت محسوب می گرددوپرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی مجوز قانونی ندارد.

7- آیا میدانستید انفصال به معنی منع از اشتغال بکار است و بردوقسم است:موقت و دائم انفصال موقت برابر بند “د” ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند”ک” ماده ۹قانون یاد شده است ودر صورت قطعی شدن محکوم علیه مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی باشد.

8- آیا میدانستید دررسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده اند لازم است پس از بررسی ، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی میشود در غیراینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد.

9- آیا میدانستید در صورتی که پرونده کارمندی در هیات تحت رسیدگی است بازنشستگی وی منوط به اجازه از وزیر یا نماینده وزیر است که باید تبصره ماده ۱۶ اعمال شود.

10- آیا میدانستید به استناد ماده ۹۶ مدیریت خدمات کشوری : کارمندان دستگاههی اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات ، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. اگر کارمندان ، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین ومقررات اداری تشخیص دهند ، مکلفند کتبا” مغایرت دستور را با قوانین ومقررات به مقام ما فوق اطلاع دهند.درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا” اجرای دستور خود را تائید کرد ، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بودو پاسخگوئی با مقام دستور دهنده می باشد. لازم به ذکر است که سرپیچی ازاجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری ،طبق بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تخلف محسوب می گردد.

11- آیا میدانستید براساس ماده ۱۹ قانون ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را یز داشته باشد ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف ، رسیدگی و رای قانونی صادر نمایدو مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید.هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود.چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام نماید.

12- آیا میدانستید به موجب ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ وماده ۱۲ آئین نامه مربوط ، شرایط استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۹/۱۰/۷۳ هیات وزیران ضمانت اجرای عدم تخلیه خانه سازمانی ، ضبط حقوق ومزایای کارمند به نفع سازمان مربوطه بوده و علاوه برآن سازمان متبوع مکلف است به استناد ماده ۱۵ آئین نامه مرقوم ، نسبت به تخلیه خانه از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

13- آیا میدانستید افراد غایب چنانچه در حین رسیدگی به پرودنه در مرحله بدوی یا تجدید نظر درخواست اشتغال بکار دهند باید نسبت به اشتغال آنها اقدام کرد.  افرا د غایب که در اجرای ماده ۱۷ حکم آنها صادر نشده باشد در صورت اعلام آمادگی می توانند مشغول بکار شوند. پس از صدور حکم اخراج ماده ۱۷ که قعطی استباید اخراج شوند و نمی توانند مشغول بکار شوندهرچند اعتراض کرده باشند.

14- آیا میدانستید چنانچه تعقیب مستخدم در مرجع قضائی ، منجر به محکومیت وی گردد در این صورت دوران بازداشت و حبس وی با حالت انفصال موقت است و در صورت تحصیل برائت یا صدور قرار منع تعقیب در دادسرا مستخدم موصوف وجوه قابل پرداخت به سایر کارکنان آموزشی مدارس در زمان تعطیلی مدارس (ایام عید و تابستان) حسب مقررات بایدپرداخت شده و از این جهت تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

15- آیا میدانستید کارکنانی که به موجب آرای هیاتها به مجازات کسر تا ۳/۱ حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده ۹ قانون ، محکوم می شوند ، صرفا” مشمول حقوق مبنا ، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل می باشد و سایر فوق العاده ها را در برنخواهد گرفت.

16- آیا میدانستید بر اساس بند ۲۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رعایت نکردن حجاب اسلامی تخلف اداری محسوب می شود. تبصره۱: کسانی که درانظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد ،توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی ازمجازاتهای مذکور در ماده۲ محکوم می گردند. تبصره ماده۲: درصورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی ازمجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود: انفصال موقت به مدت ۲ سال-اخراج و انفصال از خدمات دولتی-محرومیت استخدام به ۵ سال در کلیه وزارتخانه ها. رعایت نکردن حجاب اسلامی (خواهران) ، و پوشش اسلامی (برادران) که به موجب بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳ تخلف اداری محسوب می شود مقید به محیط دستگاه متبوع کارمند نیست و بیرون از محیط ادارات را نیز شامل می شود.

17-آیا میدانستید صدور چک بلامحل فی نفسه یک از موضوعات تخلفات اداری محسوب نمی گرد و قابل طرح ورسیدگی در هیاتها نمی باشدمگر اینکه صادر کننده چک که از کارمندان مشمول قانون می باشد از عمل خود قصد وانگیزه خدعه و فریب داشته باشد و فعل وی دارای آثار سوء اداری و اجتماعی (مانند مراجعه طلبکاران به محیط ادار ی و محل کار کارمند و انعکاس موضوع دراداره و اجتماع ) باشد در غیراینصورت می تواند ازمصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری محسوب و تحت همین عنوان ابلاغ اتهام و رسیدگی می گردد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید