قانون اصلاح ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

0
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

پاراف قانون اصلاح ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : ۱۳۸۷/۴/۳۱ شماره۲۵۲۴۵/۱۴

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ که با عنـوان طرح به مجلس شـورای اسلامی تقـدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علـی روز یکشنبه مـورخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ و تأییـد شورای مـحترم نگـهبان به پیوسـت ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

شماره۶۶۹۸۵ ۱۲/۵/۱۳۸۷

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۵۲۴۵/۱۴ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور

محمود احمدی نژاد

قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰

ماده واحده ـ مـاده (۵) قانون تنـظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عـمومی کشور) مصـوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به شـرح زیـر اصلاح می شود:

ماده۵ ـ متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ الحاق می گردد:

ماده۷۱مکرر ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است.

هدایای نقدی که با رعایت ماده (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداءکننده برابر آئین نامه ای خواهدبود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می گردد ، مشمول مقررات اموال دولتی خواهدبود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهدرسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی