قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

1
تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

پاراف قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش : ابلاغ قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش. این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ۸۰۴۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

  • قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

ماده واحده ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(۱۰) به ماده(۱۷) قانون تعیینتکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:

تبصره۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیشدبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش(تاریخ۲۶/۷/۱۳۹۱) با آموزش و پرورش همکاری داشتهاند را به منظور تأمین نیروی حقالتدریس با توجه به رشته تحصیلی، مقطع (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقهای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده(۸) این قانون بهکارگیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.

بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حقالتدریس سالانه و از محل حقالتدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین میشود. بدیهی است بهکارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمیباشد. این قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ لازمالاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/ ۴/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید