قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت

0
قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت
قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت

پاراف قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت : ماده ۱ ـ به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور بهداشتی ، درمانی وآموزشی مناطق روستایی محروم وعشایری کشور درزمان صلح بارعایت کامل عدل اسلامی گروهی از مشمولان وظیفه عمومی در گروه پزشکی وپیراپزشکی وبهیاران وظیفه به نحوی که به آمادگی رزمی آنان آسیب نرساند در هرتقسیم به وسیله کمیسیون مذکور در تبصره (۱) این ماده پس از طی آموزش مقدماتی نظامی که بیش از یک ونیم ماه بطول نخواهد انجامید، به عنوان پیام آوران بهداشت تعیین و فهرست آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اعلام خواهدشد.

تبصره ۱ـ کمیسیونی مرکب از یک نفر از ستادکل نیروهای مسلح ویک نفر از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ویک نفر از کمیسیون بهداری وبهزیستی با معرفی کمیسیون وانتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ، هرشش ماه یک بار سهمیه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی را از مشمولان وظیفه هردوره مشخص خواهند نمود.

تبصره۲ـ وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مجاز است در سقف سهمیه خود نیروهای داوطلب خدمت در مناطق محروم ونیازمند ونیروهای مشخص مورد نیاز را شناسایی ولیست آنان را به حوزه وظیفه عمومی وستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد۰ ستاد کل لیست معرفی شده را در قالب سهمیه وزارت مذکور قرارداده وبقیه سهمیه را طبق ضوابط خود معرفی خواهد نمود.

ماده۲ ـمحل خدمت پیام آوران بهداشت مناطقی از کشور می باشد که دارای ضریب محرومیت چهارپنجم ، سه ونیم پنجم وسه پنجم باشد.

تبصره ـ پزشکان عمومی حداقل یکسال اول خدمت را منحصرا” در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با ایجاد امکانات وتسهیلات مسکن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با بیتوته کامل انجام خواهند داد.

ماده۳ـ دانشگاههای علوم پزشکی ومراکز آموزشی در پایان خدمت دوره ضرورت پیام آوران بهداشت گواهی مربوطه را به عنوان ستاد نیروی ذیربط صادر ورونوشت به مرکز تامین وتوزیع نیروی انسانی وپیام آوران بهداشت ارسال خواهند داشت و پیام آوران بهداشت کارت پایان خدمت را از نیروی مربوطه دریافت خواهند نمود.

تبصره ـ مدت غیبت ، ترک خدمت وسایر تخلفات انضباطی وخدمتی پیام آوران بهداشت توسط دانشگاه مربوطه به نیروهای ذیربط ومرکز تامین وتوزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت اعلام خواهد شد.

ماده ۴ـ حقوق ومزایای پیام آوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط ومقررات مورد عمل ستادکل نیروهای مسلح می باشد.

تبصره ـمشمول موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود می باشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکه های بهداشت ، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی درحوزه محل خدمت مربوطه ارائه دهند وبراساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی ، درمانی وآموزشی وزارت بهداری و بهزیستی ـ مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ـ یا سایر ضوابط ومقررات مورد عمل در وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمانهای منطقه ای بهداشت ودرمان استانها ، حق الزحمه دریافت نمایند.

ماده ۵ـ قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۶۵ وقانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۲۵/۱/۱۳۶۴ و قانون معافیت بهداشت کاران دهان ودندان و بهداران ( تکنسین های بهداشت ومبارزه با بیماریها ) از انجام خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۶/۲/۱۳۶۹ از این قانون مستثنی بوده وهمچنان به قوت خود باقیست وسایر قوانین مغایر وبلا اثر خواهد بود.

ماده ۶ـ مسئول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی خواهند بود وآیین نامه اجرایی آن توسط وزارتخانه های فوق الذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و ۴ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شش آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۶/۸/۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید