قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان

0

پاراف قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان : ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، میتواند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول خدمت آنها را نیمه وقت تعیین نمایند.

‌مدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و‌اعطاء پایه و ارتقاء گروه و مرخصی بموجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و بتصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید، مشخص خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۹/۱۷ بتأیید ‌شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی

پاراف قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان : ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، میتواند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول خدمت آنها را نیمه وقت تعیین نمایند.

‌مدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و‌اعطاء پایه و ارتقاء گروه و مرخصی بموجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و بتصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید، مشخص خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۹/۱۷ بتأیید ‌شورای نگهبان رسیده است.

‌مدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و‌اعطاء پایه و ارتقاء گروه و مرخصی بموجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و بتصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید، مشخص خواهد گردید.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید