قانون نقل و انتقال دوره ای قضات

0
قوانین مقررات بخشنامه ها تصویب نامه ها ابلاغیه ها
قوانین مقررات بخشنامه ها تصویب نامه ها ابلاغیه ها

پاراف قانون نقل و انتقال دوره ای قضات : ‌ماده ۱- در اجراي اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نقل و انتقال دوره‌اي قضات به ترتيب مقرر در اين قانون‌انجام مي‌شود.

‌ماده ۲- كليه كسانيكه از تاريخ تصويب اين قانون با پايه قضايي به استخدام قوه قضاييه در مي‌آيند موظفند در هريك از محلهاي استقرار واحدهاي ‌قضايي درجه ۳، ۲ و ۱ (‌موضوع ماده ۳ اين قانون)‌ به مدت پنجسال انجام وظيفه نمايند.

‌رعايت ترتيب خدمت در واحدهاي قضايي فوق الزامي نيست.

‌تبصره ۱- انتقال به حوزه قضايي تهران مستلزم داشتن حداقل پانزده سال خدمت در محل‌هاي استقرار واحدهاي قضايي درجه ۳ ، ۲ و ۱ و منوط‌به وجود پست قضايي مي‌باشد. درهرحال كساني كه سابقه خدمت بيشتري در محل‌هاي استقرار واحدهاي قضايي درجه ۳ و ۲ دارند از اولويت‌برخوردار هستند.

‌تبصره ۲- كساني كه با تمايل خود و موافقت رييس قوه قضاييه در محل‌هاي استقرار واحدهاي قضايي درجه پايين‌تر به مدت بيش از پنج سال مقرر‌ در اين قانون خدمت كنند، مدت بيش از پنج سال خدمت ايشان به ميزان دو برابر خدمت در محل‌هاي استقرار واحدهاي قضايي درجه بالاتر محسوب‌مي‌شود. درهرحال مدت خدمت الزامي قضات در يك محل استقرار واحد قضايي، بيش از پنج سال نخواهد بود.

‌تبصره ۳- مفاد اين قانون نسبت به قضاتي كه داراي سابقه كار قضايي كمتر از پانزده سال مي‌باشند نيز نسبت به مدت باقيمانده شامل مي‌گردد.

‌ماده ۳- درجه‌ بندي محل‌هاي استقرار واحدهاي قضايي با لحاظ محروميت، بدي آب و هوا و دوري از مركز به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به ‌وسيله وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

‌ماده ۴- كساني كه خدمت موظف خود را در محلهاي استقرار واحدهاي قضايي درجه ۳ و ۲ با رعايت ماده (۲) و تبصره‌هاي آن به پايان رسانيده‌اند‌چنانچه با تمايل خود در محلهاي استقرار واحدهاي قضايي درجه ۳ و ۲ خدمت كنند در ازاي هر دو سال خدمت يك پايه قضايي به آنان اعطا و مادامي‌كه در واحدهاي قضايي مذكور خدمت مي‌نمايند به ميزان يك پنجم حقوق مبناي گروه مربوطه به حقوق آنان افزوده مي‌شود.

‌ماده ۵- رسيدگي به تقاضاهاي نقل و انتقال قضات در هر سال يك بار انجام مي‌گيرد. چگونگي و زمان رسيدگي به آنها برابر ضوابطي خواهد بود كه‌به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

ماده ۶- انتصاب مديران كل و مشاغل گروه ۸ و همچنين كساني كه داراي شش سال سابقه تحصيل در دوره خارج فقه و اصول به تأييد شوراي ‌مديريت حوزه علميه قم و يا داراي درجه دكترا در يكي از رشته‌هاي حقوق مي‌باشند مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .

ماده ۷- بانوان متأهل دارنده پايه قضايي از شمول ماده (۲) اين قانون مستثني مي‌باشند و در شهر محل اقامت دايمي همسرانشان به خدمت اشتغال ‌مي‌يابند.

تبصره – بانوان مجرد داراي پايه قضايي با موافقت قوه قضاييه در يكي از شهرهاي مورد تقاضاي خود به خدمت مشغول خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي

علي اكبر ناطق نوري

قانون نقل و انتقال دوره ای قضات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here