مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آزادگان عزیز

0
پاراف قوانین،مقررات،تصویب نامه، بخش نامه و ابلاغیه ها
پاراف قوانین،مقررات،تصویب نامه، بخش نامه و ابلاغیه ها

پاراف مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آزادگان عزیز: ما بخشی از قوانین و مقررات مربوط به آزادگان سرفراز را بصورت یکجا برای شما فراهم نموده ایم. این قوانین به شرح زیر است:

* قانون تعمیم قوانین مربوط به همسران و فرزندان آزادگان:

‌ماده واحده – به موجب این قانون همسرانی که بعد از اسارت با آزاده ازدواج کرده‌اند و یا ازدواج می‌کنند و فرزندان متولد شده آنان بعد از اسارت،‌نیز مشمول مزایا و تسهیلات مقرر در قوانین و مقررات مربوط به همسران و فرزندان آزادگان خواهند بود.

* قانون استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368 و قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380 به قضات ایثارگر:

موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا با قید دستگاههای قضایی مندرج در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368/9/13 قضات جانباز و آزاده نیز میتوانند از مزایای مقرر در قوانین یاد شده استفاده نمایند؟ در صورت بهره‌مند شدن از یک مقطع تحصیلی بالاتر حسب مورد طبق ماده (18) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ماده (21) قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور،‌ آیا مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380/1/29 به قضات یاد شده تسری دارد یا خیر؟

نظر مجلس :
از آنجایی که نام دستگاههای قضائی در ماده (23) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور و ماده (3) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قید شده است بنابراین قضات جانباز و آزاده نیز میتوانند از مزایای مقرر در قوانین مذکور استفاده نمایند. همچنین مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380/1/29 به قضات یاد شده تسری دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/3/11 به تأیید شورای نگهبان رسید.

* تعمیم تسهیلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان تعمیم تسهیلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 498 مورخ 28/3/81، به پیشنهاد ستاد رسیدگی به امور آزادگان (نامه شماره 12947/2/س‎آ مورخ 26/8/80) اصلاح تبصره مادة 2 اساسنامه طرح شاهد (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) را به این شرح تصویب کرد:
تبصره:
فرزندان آزادگان جنگ تحمیلی و جانبازانی که متحمل ضایعاتی بیش از 50% شده‎اند در حکم فرزندان شاهد محسوب گردیده و از مزایای ایشان بهره‎مند خواهند شد.

* آیین نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1369.7.29 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ستاد رسیدگی به امور‌آزادگان با توجه به مفاد ماده (22) قانون حمایت از آزادگان (‌ اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368.9.13 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان را به شرح زیر تصویب نمود:
‌ماده 1 – دانشجویان آزاده و آزادگانی که به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش و‌پزشکی راه می‌یابند، از مزایای این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.
‌ماده 2 – وزارتخانه‌های فرنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت تقویت بنیه علمی دانشجویان آزاده، در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالی کلاسهای تقویتی تشکیل دهند و از این طریق موجبات ارتقاء سطح تحصیلی آنان را فراهم نمایند.
‌تبصره – دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند عقب‌ماندگی تحصیلی دوران اسارت دانشجویان آزاده را از طریق تشکیل ترمهای فشرده، جبران نمایند.
‌ماده 3 – چنانچه آزاده‌ای قبل از اسارت در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی قبول شده و موفق به ثبت نام نشده باشد قبولی وی محفوظ و دانشگاه‌مربوط مکلف است پس از معرفی ستاد رسیدگی به امور آزادگان از ایشان ثبت نام به عمل آورد.
‌ماده 4 – دانشجویان آزاده می‌توانند در صورت تمایل ثبت نام خود را پس از آزادی تا دو نیسمال تحصیلی به تعویق اندازند و ترم مزبور جزء سنوات تحصیلی‌نامبردگان محاسبه نمی‌گردد.
‌ماده 5 – مدت اسارت دانشجویان آزاده جزء سنوات تحصیلی آنان محسوب نخواهد شد.
‌ماده 6 – هر دانشجوی آزاده می‌تواند (20) واحد درسی از واحدهای خود را به صورت پیش ترم گذرانده و امتحان دهد، این (20) واحد می‌تواند از واحدهای‌عمومی و تربیتی باشد. نمرات کسب شده این دروس در صورت تمایل آزاده، در معدل همان ترم تحصیلی منظور می‌گردد.
‌ماده 7 – دانشجویان آزاده می‌توانند در هر ترم تحصیلی حداقل (10) واحد درسی انتخاب نمایند.
‌ماده 8 – هر دانشجوی آزاده‌ای که قبل از اسارت انصراف از تحصیل داده باشد، در صورت تمایل و با تأیید ستاد رسیدگی به امور آزادگان می‌تواند جهت ادامه‌تحصیل به دانشگاه مربوط مراجعه و دانشگاه مکلف به ثبت نام مجدد وی می‌باشد.
‌ماده 9 – انتقال دانشجویان آزاده به محل سکونت خانواده خود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت مقطع تحصیلی و خارج از ضوابط، پذیرفته‌خواهد شد و در موارد خاص غیر از محل سکونت با تأیید ستاد رسیدگی به امور آزادگان انتقال صورت می‌گیرد.
‌ماده 10 – تغییر رشته دانشجویان آزاده در گروه آزمایشی و مقطع مربوط برای یک بار بلامانع است.
‌تبصره – تغییر رشته دانشجویان آزاده به رشته‌ای در دیگر گروه‌های آزمایشی حسب تقاضای آنها با رعایت مقطع تحصیلی، خارج از نوبت در کمیسیون موارد‌خاص یا هیأتی به انتخاب وزرای فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌حسب مورد) با حضور نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان‌بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
‌ماده 11 – در صورتی که دانشجوی آزاده تمایل به ادامه تحصیل نداشته باشد متناسب با واحدهای گذرانده شده برابر آیین‌نامه اعطای مدرک معادل، با وی رفتار‌خواهد شد.
‌تبصره – کسری واحدهای درسی تا میزان (20) واحد برای این قبیل آزادگان می‌تواند با استفاده از کلاسها و دوره‌ها و آموزشهای عمومی، حرفه‌ای و تجربی مورد‌تأیید مؤسسه آموزشی ذیربط جبران شود.
‌ماده 13 – در صورتی که دانشجو در مدت اسارت کارهایی را در ارتباط با رشته تحصیلی خود انجام داده باشد با تأیید استاد مربوط می‌تواند به عنوان واحد‌کارآموزی تلقی شود.
‌ماده 14 – دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند نسبت به پرداخت وام تحصیلی، مسکن و تخصیص دانشجویی برای دانشجویان آزاده با توجه به ماده(26) قانون حمایت از آزادگان و تبصره آن، اولویت لازم را معمول دارند.
‌ماده 15 – هزینه‌های ناشی از اجرای این آیین‌نامه اضافه بر اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران همه ساله در ردیفهای مستقل در بودجه سالیانه وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی و لحاظ می‌گردد.
‌تبصره – هزینه‌های مربوط به اجرای این آیین‌نامه در سال جاری از محل بودجه ستاد رسیدگی به امور آزادگان تأمین می‌گردد.
‌ماده 16 – کارکنان آزاده دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان (‌اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 می‌توانند طی مدت تحصیل در‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از مأموریت آموزشی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط استفاده کنند و دستگاه‌های مکلفند موجبات این امر را فراهم‌نمایند.
‌ماده 17 – وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش اجرای این آیین‌نامه را هر (6) ماه یک بار به ستاد رسیدگی به امور‌آزادگان ارائه می‌نمایند. ‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

* آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان:
وزارت امور اقتصادی و دارائی – ستاد رسیدگی به امور آزادگان
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.8.8 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید ستاد رسیدگی به امور ‌آزادگان، در اجرای مواد (17)، (19) و (20) قانون حمایت از آزادگان (‌اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 و به استناد ماده (28) قانون مزبور‌آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیات به آزادگان را به شرح زیر تصویب نمود:
‌ماده 1 – درآمد آزادگان، حاصل از واحدهای تولیدی که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذیربط باشند تا پنج (5) سال (‌از تاریخ بهره‌برداری) از پرداخت مالیات‌معاف خواهد بود.
‌تبصره 1 – مفاد این ماده مانع اعمال سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نخواهد بود.
‌تبصره 2 – در صورت شمول ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم بر واحدهای تولید محصولات کشاورزی آزادگان مبداء محاسبه پنج (5) سال معافیت مالیاتی‌موضوع این ماده در هر حال، تاریخ بهره‌برداری واحد تولیدی خواهد بود.
‌ماده 2 – هر یک از آزادگان از پرداخت (50%) کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی و سالهای قبل از آن معاف می‌باشند. در صورتی که آزاده با مشکلات‌مالی مواجه باشد به تشخیص ممیز کل مالیاتی ذیربط، این معافیت برای بدهی مالیاتی سالهای بعد از آزادی وی نیز اعطا، می‌گردد.
‌ماده 3 – معرفی آزادگان جهت استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه به عهده ستاد رسیدگی به امور آزادگان می‌باشد.
‌ماده 4 – به درخواست آزادگان در زمینه رسیدگی به امور مالیاتی آنان خارج از نوبت رسیدگی و اقدام خواهد شد.
‌ماده 5 – در صورت درخواست آزاده، بدهی مالیاتی او با رعایت مقررات ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم تقسیط می‌گردد.
‌ماده 6 – مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی آزادگان در اجرای این آیین‌نامه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد که عضو سوم‌آن نماینده
ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.   ‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

* آیین نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان ‌:
سازمان تأمین اجتماعی – ستاد رسیدگی به امور آزادگان
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.5.9 بنا به پیشنهاد ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (28) قانون حمایت از آزادگان(‌اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368، آیین‌نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی
آزادگان را به شرح زیر تصویب نمود:
‌ماده 1 – آزادگانی که قبل از اسارت مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده‌اند یا پس از آزادی از اسارت مشمول قانون مذکور می‌گردند با ارائه کارت آزادگی و تأییدیه‌ستاد رسیدگی به امور آزادگان مشمول مقررات این آیین‌نامه قرار می‌گیرند و در این آیین‌نامه به اختصار آزاده نامیده می‌شوند.
‌تبصره – سازمان تأمین اجتماعی که در این آیین‌نامه با اختصار” سازمان “‌نامیده می‌شود مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه است و اعتبارات لازم در اجرای آیین‌نامه‌با
رعایت مقررات مربوط از محل منابع داخلی خود تأمین می‌نماید.
‌ماده 2 – صدور گواهی تاریخ آزادی آزادگان به منظور ادامه حمایت از خانواده‌های آنان (‌موضوع ماده “4” قانون حمایت از آزادگان) با ستاد رسیدگی به امور‌آزادگان
خواهد بود.
‌ماده 3 – برای آزادگان مشمول این آیین‌نامه و خانواده تحت تکفل آنان با رعایت مفاد ماده (58) قانون تأمین اجتماعی دفترچه درمان مخصوص صادر می‌گردد یا‌دفترچه  زمانی آنان ممهور به مهر مخصوص آزادگان خواهد شد.
‌تبصره – آزادگان مشمول این آیین‌نامه و خانواده تحت تکفل آنان از پرداخت فرانشیز در بخش خصوصی و دولتی معاف می‌باشند و صد درصد هزینه‌های‌درمانی از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
‌ماده 4 – کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی سازمان مسئول پذیرش و مداوای آزادگان مشمول این آیین‌نامه با رعایت الویت تا بهبودی کامل آنان،‌می‌باشند و
موظفند در صورت نیاز به مشاوره یا تخصص دیگر یا لزوم اعزام به بیمارستانهای مجهزتر اقدامات لازم را به هزینه سازمان به عمل آورند.
‌ماده 5 – در مورد آزادگان مشمول این آیین‌نامه که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بر اثر ضایعات ناشی از زمان جنگ‌و اسارت ازکارافتاده کلی شناخته می‌شوند، مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار برقرار می‌شود.
میزان این مستمری و نحوه مستمری و نحوه محاسبه آن به موجب‌تبصره دو ماده واحده قانون “‌برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح…” مصوب 1360.11.18 خواهد بود.
‌تبصره – در صورتی که مستمری برقرار شده کفاف زندگی متعارف را ندهد، سازمان موظف است حداقل تا معادل حقوق و مزایای استحقاقی آزاده جانباز‌مشمول این آیین‌نامه، مستمری وی را از طریق طرح موضوع در شورای عالی با هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی یا به طرق مقتضی دیگر ترمیم نماید.
‌ماده 6 – در مورد آزادگان جانبازی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ازکارافتاده کلی شناخته شده و مشمول دریافت‌حقوق وظیفه یا مستمری یا عناوین مشابه در سایر دستگاه‌ها هستند و دریافتی مربوط کفاف زندگی متعارف آنان را نمی‌دهد، دستگاه‌های ذیربط مکلفند‌تمهیدات مشابه تبصره ماده (5) این آیین‌نامه را معمول دارند.
‌ماده 7 – جهت خانواده آزاده جانباز یا مجروح و بیمار مشمول این آیین‌نامه که به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی‌به امور
آزادگان قبل از زمان بازتوانی بر اثر بیماریهای ناشی از زمان اسارت وفات یابند، مستمری برقرار می‌گردد. میزان و نحوه محاسبه مستمری مذکور با رعایت‌مفاد ماده (6) این آیین‌نامه خواهد بود.
‌ماده 8 – آن دسته از آزادگان مشمول این آیین‌نامه که در استخدام هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان می‌باشند در صورت تمایل و درخواست‌کتبی
می‌توانند، تا مدت یک دهم زمان اسارت که از دو ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نخواهد بود با استفاده از حقوق و مزایای مستمر، استراحت نمایند.
‌تبصره – مرخصی‌های استحقاقی سالیانه آزادگان موضوع این ماده نسبت به مدت اسارت، ذخیره شده یا در صورت درخواست کتبی آزاده به ازای مرخصی‌استحقاقی معادل حقوق و مزایای زمان درخواست، به وی پرداخت می‌گردد.
‌ماده 9 – مدت اسارت آزادگان مشمول این آیین‌نامه که در استخدام هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان می‌باشند و با آن گروه از آزادگانی که‌پس
از آزادی به خدمت دستگاه‌های مزبور پذیرفته می‌شوند، در صورت درخواست کتبی آنان بدون پرداخت حق بیمه به ازای هر یک سال اسارت، دو سال به‌عنوان سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه مرتبط تلقی و ملاک محاسبه و انجام تعهدات قانونی از هر لحاظ قرار می‌گیرد.
‌تبصره – حقوق و مزایای مبنای محاسبه تعهدات قانونی در مورد مشمولین این ماده در صورت تقارن با ایام اسارت اولین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه در‌سازمان خواهند بود.
‌ماده 10 – در مورد آزادگان مشمول این آیین‌نامه که قبل از اسارت در واحدهای صنفی و کارخانجات و صنایع و مؤسسات خصوصی شاغل بوده‌اند یا پس از‌آزادی در واحدهای مذکور به خدمت پذیرفته می‌شوند، در صورت درخواست کتبی آنان به ازای هر یک سال اسارت دو سال، به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه‌مرتبط تلقی و ملاک انجام تعهدات قانونی از هر لحاظ قرار می‌گیرد.
‌تبصره 1 – حق بیمه ایام اسارت آزادگانی که در استخدام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (23) قانون حمایت از آزادگان بوده‌اند یا بعداً به استخدام یکی از‌این
دستگاه‌ها در می‌آیند، همچنین حق بیمه ایام اسارت آن گروه از آزادگانی که قبل از اسارت در واحدهای صنفی و کارخانجات و مؤسسات خصوصی مشمول‌مقررات تأمین اجتماعی شاغل بوده‌اند یا از زمان آزادی، در این مؤسسات شاغل می‌گردند، توسط سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مربوط از محل منابع‌داخلی آن سازمان تأمین و منظور خواهد شد.
‌تبصره 2 – سازمان موظف است تعهدات خود را در حدود ماده (36) قانون تأمین اجتماعی اجرا نماید.
‌ماده 11 – مدت معالجه آن دسته از آزادگان مشمول این آیین‌نامه که در استخدام هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان می‌باشند و استراحتهای‌بعدی آنان، به موجب تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد دستگاه متبوع جزو سابقه پرداخت حق بیمه و خدمت رسمی آنان منظور و به عنوان حالت‌اشغال تلقی می‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
‌ماده 12 – مدت اسارت آزادگان که مشترک صندوقهای حمایتی خاص نبوده‌اند و به مرگ طبیعی فوت می‌شوند با تأمین حق بیمه مربوط توسط سازمان تأمین‌اجتماعی از محل منابع داخلی آن سازمان از بدو اسارت تا تاریخ فوت، به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه تلقی می‌گردد و بازماندگان آنان از مستمری بازماندگان‌و سایر مزایای تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
‌ماده 13 – سازمان مکلف است قسمتی از امکانات خود را در زمینه مسکن و اعطای تسهیلات مالی جهت خرید مسکن یا احداث آن تا سقف مبلغ هشت‌میلیون ریال طبق ضوابط مصوبه شماره 5808 مورخ 1368.10.25 شورای عالی تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن به آزادگان مشمول این آیین‌نامه که حداقل‌سه ماه سابقه اسارت دارند، اختصاص دهد و حتی‌الامکان در مورد پرداخت وام مسکن سایر آزادگان با ستاد رسیدگی به امور آزادگان همکاری نماید.
‌ماده 14 – آزادگان مشمول این آیین‌نامه، مشمول کلیه امتیازاتی که پیش از این در قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقررات قانونی برای رزمندگان‌پیش‌بینی شده است و در این آیین‌نامه مسکوت است، خواهند بود.
‌تبصره – مدت اسارت آزادگان مشمول این آیین‌نامه برای احتساب امتیازات قانونی مذکور به ازای هر یک سال دو سال محاسبه خواهد شد.
‌ماده 15 – سازمان مکلف است گزارش عملکرد خود و سایر دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان در مورد مفاد این آیین‌نامه را تهیه و هر (6) ماه یک بار‌جهت ارائه گزارش جامع به مقام ریاست جمهوری، به ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعلام نماید.   ‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

* اصلاح آیین نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان:
ستاد رسیدگی به امور آزادگان – سازمان تأمین اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1372.3.26 بنا به پیشنهاد شماره 6130 مورخ 1370.6.12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (28)‌قانون حمایت از آزادان (‌اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور – مصوب 1368 – تصویب نمود:
‌آیین‌نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان موضوع تصویب‌نامه شماره .21570ت 187 ه مورخ 1370.5.19 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 – در تبصره ماده (1) عبارت “‌و اعتبارات لازم در اجرای آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط از محل منابع داخلی خود تأمین می‌نماید” حذف می‌شود.
2 – در ماده (5)، عبارت “‌تبصره دو ماده واحده” به عبارت “‌تبصره سه ماده واحده” تغییر می‌یابد.
3 – در قسمت اخیر ماده (7)، عبارت “‌با رعایت مفاد ماده (6)” به عبارت “‌با رعایت مفاد ماده (5)” تغییر می‌یابد.
4 – تبصره (1) ماده (10) حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مزبور اضافه می‌شود و شماره تبصره (2) به شماره (3) تغییر می‌یابد:
‌تبصره 1 – حق بیمه دو برابر ایام اسارت آزادگانی که در استخدام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (23) قانون حمایت از آزادگان بوده‌اند یا بعداً به استخدام‌یکی از این دستگاه‌ها درآیند از محل اعتبار دستگاه استخدام‌کننده پرداخت می‌گردد.
‌تبصره 2 – حق بیمه دو برابر ایام اسارت آزادگانی که قبل از اسارت در واحدهای غیر دولتی مشمول مقررات تأمین اجتماعی شاغل بوده یا پس از آزادی شغل‌می‌گردند از محل اعتبار ستاد رسیدگی به امور آزادگان پرداخت می‌شود.
5 – متن ماده (12) حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود:
‌ماده 12 – مدت اسارت آزادگانی که مشترک صندوقهای حمایتی خاص نبوده‌اند و به مرگ طبیعی فوت می‌شوند با تأمین پرداخت حق بیمه مربوط به دو برابر‌مدت اسارت آنان (‌بر مبنای حداقل دستمزد + حداکثر دستمزد تقسیم بر 2) از محل اعتبار ستاد رسیدگی به امور آزادگان، به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه تلقی‌می‌شود و بازماندگان آنان با رعایت تبصره ماده (5) این آیین‌نامه از مستمری بازماندگان و سایر تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.   ‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

* تصویب نامه در خصوص پرداخت هزینه بیمه عمر و حوادث کلیه جانبازان و آزادگان (شاغل و غیرشاغل) و خانواده شاهد (والدین و همسر):

شماره106795/ ت36483هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎    3/7/1386
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ21/5/1386 بنا به پیشنهاد شماره 108776/820/400 مورخ 22/8 /1385 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ کلیه جانبازان و آزادگان (شاغل و غیرشاغل) و خانواده شاهد (والدین و همسر) که تحت پوشش بیمه عمر و حوادث دیگری نباشند مشغول بیمه عمر و حوادث موضوع تصویب‌نامه شماره 15467/ت28916هـ 18/2/1385 می‌باشند. سهم جانباز و دولت از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین و پرداخت می‌شود.
2ـ سقف سرمایه بیمه عمر و حوادث مشمولین این تصویب‌نامه براساس سرمایه بیمه تعیین‌شده موضوع بند(2) تصویب‌نامه یادشده با در نظر گرفتن افزایش سالانه تعیین
می‌شود.
3ـ کلیه مشمولین این تصویب‌نامه از رعایت شرط سنی برای استفاده از مزایای بیمه عمر و حوادث مستثنی می‌باشند.
4ـ تصویب‌نامه‌های شماره 47698/ت20126 هـ مورخ 17/7/1378 و شماره 42336/ت25544هـ مورخ 17/9/1380 لغو می‌شوند.   معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

* اصلاح تصویب نامه موضوع اعطای تسهیلات برای تأمین مسکن جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفقودین:

شماره110925/ 37300 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎   10/7/1386
وزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 53148/ت37300هـ مورخ 9/4/1386، موضوع اعطای تسهیلات برای تأمین مسکن جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفقودین که براساس طرح پیش‌نویس پیشنهادی تنظیم و ابلاغ گردیده‌است، پس از عبارت « عضو تعاونیهای مسکن» عبارت « نیروهای مسلح» از قلم افتاده‌است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.   دبیر هیئت دولت ـ مجید دوستعلی

* قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 43550/30256 مورخ 7/8/1383 در اجراء اصل یکصدوبیست‌وسوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که با عنوان لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور- مصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 10/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل  رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ماده واحده- مفاد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ‌تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1/9/1367 شامل
جانبازان و آزادگان انقلاب اسلامی‌، جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته نیز خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.  غلامعلی حدادعادل   رئیس مجلس شورای اسلامی

*اصلاح تصویبنامه درخصوص پرداخت هزینه بیمه عمر و حوادث کلیه جانبازان و آزادگان شاغل و غیرشاغل و خانواده شاهد (والدین و همسر):

شماره45523/ت36483هـ ۸/۳/۱۳۹۱

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 512/820/400 مورخ 17/2/1391 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بندهای (الف) و (ح) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 106795/ت36483هـ مورخ 3/7/1386 به شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ در بند (1) عبارت «کلیه جانبازان و آزادگان (شاغل و غیرشاغل) و همسران جانبازان و آزادگان متوفی و خانواده شاهد (والدین و همسر و فرزندان)» جایگزین عبارت «کلیه جانبازان و آزادگان (شاغل و غیرشاغل) و خانواده شاهد (والدین و همسر)» می شود.
2ـ متن زیر جایگزین بند (2) تصویب نامه یاد شده می شود:
2ـ مبلغ سرمایه بیمه عمر و حادثه برای هریک از جانبازان (25%) و بالاتر یکصد میلیون ریال، همسران شهدا هفتاد میلیون ریال، والدین شهدا و جانبازان زیر (25%) و آزادگان فاقد درصد جانبازی و همسران جانبازان و آزادگان متوفی پنجاه میلیون ریال تعیین می شود.
3ـ متن زیر به عنوان بندهای (4) و (5) به تصویب نامه یاد شده الحاق و ترتیب بندها اصلاح می گردد:
4ـ واحد مسکونی و اثاثیه منزل جانبازان، آزادگان، همسران جانبازان و آزادگان متوفی و خانواده شاهد (والدین، همسر و فرزندان) تحت پوشش بیمه حوادث غیرمترقبه ناشی از بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، صاعقه، طوفان و حوادث ناشی از آتش سوزی و انفجار قرار می گیرد.
5 ـ اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص سرمایه بیمه عمر افراد یاد شده در سالهای 1385 لغایت 1390 تنفیذ می گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید