مصوبات مرتبط با منابع انسانی صنعت نفت: مزایای ترفیع،کمک بلاعوض پیوند،کارت نفت

0

پاراف مصوبات مرتبط با منابع انسانی صنعت نفت: مزایای ترفیع،کمک بلاعوض پیوند،کارت نفت : افزايش سقف كمك بلاعوض جهت عمل پيوند كليه به كاركنان، درخواست اعطاي درصدي از مزاياي ترفيع كاركنان قبل از بازنشستگي و كارت خدمات الكترونيكي (نفت كارت) مصوباتي هستند كه از سوي هيات مديره شركت ملي نفت ايران تصويب شد.

افزايش سقف كمك بلاعوض جهت عمل پيوند كليه به كاركنان

موضوع پرداخت كمك بلاعوض پيوند كليه از سال 1370 اجرايي شده و هر چند سال يكبار بازنگري مي شود؛ در سال‌هاي اخير باتوجه به نرخ تورم موجود و به تبع آن سير صعودي هزينه تامين و عمل پيوند كليه، مبلغ مذكور (پنج ميليون تومان) تا حدي اثربخشي خود را از دست داده است. بنابراين در راستاي كاهش مشكلات و دغدغه هاي منابع انساني به وي‍ژه حمايت از كاركنان متاثر از موضوع و نظر به موافقت شوراي عالي پزشكي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با افزايش سقف مبلغ كمك هزينه بلاعوض پيوند كليه تا سقف 10 ميليون تومان، طرح مصوبه از سوي اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي به هيات مديره شركت ملي نفت ارجاع و موافقت شد. به اين ترتيب روش اجرايي براساس ضوابط قبل و تاريخ اجرا از 1/1/1393 است.

درخواست اعطاي درصدي از مزاياي ترفيع كاركنان قبل از بازنشستگي

به طور معمول كارمندان با توجه به جدول ترفيعات (حسب مورد) و ارزيابي دو سال آخر از ترفيع/معادل ريالي برخوردار مي شوند كه در گذشته اگر كارمندي حتي يك روز پيش از رسيدن به زمان ترفيع/معادل ريالي، بازنشست مي شد، عملا دريافت مزاياي آن ترفيع/معادل ريالي را از دست مي داد.

براساس پيشنهاد اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي و تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران مقرر شد از اين پس، كارمنداني كه به سن بازنشستگي عادي مي رسند و نيز كارمندان فوتي و از كار افتاده كلي دائم، در مدت زمان بين دريافت آخرين مزاياي ترفيع / معادل ريالي تا بازنشستگي از معادل ريالي يك ترفيع/ معادل ريالي به نسبت مدت توقف جدول ترفيعات با توجه به ارزيابي دو سال آخر به فاصله يك روز قبل از بازنشستگي برخوردار شوند.

كارت خدمات الكترونيكي (نفت كارت)

براساس ضوابط اجرايي بودجه، مبلغ كمك هزينه هاي نفت كارت در سال جديد تعديل شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here