دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پيش‌فروش ساختمان

0

پاراف دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پيش‌فروش ساختمان : دستور العمل صدور مجوز انتشار آگهی پيش‌فروش ساختمان موضوع ماده ۱۹ آئين‌نامه اجرايی قانون پيش‌فروش ساختمان شماره۰۲/۱۰۰/۲۸۱۹ ۳۰/۱/۱۳۹۴
مديران کل محترم راه و شهرسازي استان‌ها
مديرکل محترم مسکن و شهرسازي استان سمنان
پيرو نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۹۴۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به پيوست آخرين نسخه دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان، موضوع ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
وزير راه و شهرسازي ـ عباس آخوندي
دستور العمل صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان موضوع ماده ۱۹ آئين نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان
در اجراي ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۹۳، دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان به منظور تبليغ و درج آگهي در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماکن و غيره، به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد:
ماده۱ـ تعاريف
کليه اصطلاحات تعريف شده در قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان، مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۳ هيأت وزيران به همان معاني مشروح، و ساير اصطلاحات در معاني مشروح زير در اين دستورالعمل به کار مي‌رود:
الف ـ آگهي پيش‌فروش: هر گونه تبليغ و اطلاع‌رساني به منظور جذب سرمايه‌گذار و انعقاد قرارداد پيش‌فروش براي يک يا چند پروژه ساختماني معين، از طريق بروشور، تراکت نصب پلاکارد، توزيع کارت و امثال آن، صفحات جرايد، صدا و سيما و کليه محتواها و رسانه‌هاي ديجيتال موضوع آيين‌نامه ساماندهي و توسعه رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال، مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۹ هيأت وزيران.
ب ـ تعداد واحدها: تعداد واحدهاي مندرج در پروانه احداث ساختمان، موضوع ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان
ج ـ حساب اماني: حساب اماني ويژه پيش‌فروش واحدهاي ساختماني، موضوع درخواست صدور مجوز انتشار آگهي، به موجب مقررات بانکي افتتاح مي‌شود.
دـ بانک عامل: بانک داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، که پيش‌فروشنده، حساب اماني ويژه پيش‌فروش خود را نزد آن افتتاح نموده است.
ماده۲ـ کليات:
۱ـ وظيفه اجراي دستورالعمل به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي، بر عهده ادارات کل راه و شهرسازي استان مي‌باشد.
۲ـ مهلت اعتبار مجوز صادره از سوي ادارات کل راه و شهرسازي استانها به مدت سه ماه از تاريخ صدور مجوز است. پس از اتمام مهلت مزبور، مجوز صادره از درجه اعتبار ساقط و متقاضي موظف است جهت دريافت مجدد آن، درخواست خود را تسليم اداره کل راه و شهرسازي استان مربوطه نمايد.
ماده۳ـ وظايف پيش‌فروشنده
پيش‌فروشنده اعم از مالک رسمي زمين، سرمايه گذار، مستأجر و يا نماينده قانوني وي موظف است مدارک زير را به همراه فرم تکميل شده درخواست صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش (فرم پيوست شماره ۱) به اداره کل راه و شهرسازي محل وقوع پروژه ارائه کند.
۱ـ تصوير برابر اصل تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان
۲ـ تصوير برابر اصل پروانه اشتغال به کار مهندس ناظر ساختمان
۳ـ تصوير برابر اصل شناسنامه و کارت ملي پيش‌فروشنده (در صورتي که شخص حقيقي باشد.)
۴ـ در صورت مراجعه وکيل پيش‌فروشنده، تصوير برابر اصل وکالتنامه رسمي و شناسنامه و کارت ملي وکيل
۵ ـ تصوير برابر اصل آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در روزنامه رسمي (در صورتي که شخص حقوقي باشد ) به همراه مدارک احراز نمايندگي شخص حقوقي
۶ ـ تصوير برابر اصل گواهي افتتاح حساب اماني در بانک عامل، ممهور به مهر شعبه
تبصره: در مجموعه‌هاي احداثي (موضوع تبصره ذيل ماده ۴ قانون پيش‌فروش ساختمان)، علاوه بر مدارک فوق‌الذکر، تصوير برابر اصل تأييديه مرجع صادر‌کننده پروانه درخصوص انجام ۳۰% تعهدات پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي نيز بايد ارائه شود .
ماده ۴ـ وظايف اداره کل راه و شهرسازي
اداره کل راه و شهرسازي استان پس از دريافت کليه مدارک مندرج در ماده ۳ از پيش‌فروشنده يا نماينده قانوني وي، ضمن ارائه رسيد دريافت مدارک، موظف است طي حداکثر ۱۵ روز کاري، عدم مخالفت خود را در قالب فرم صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش (فرم پيوست شماره ۲)، به پيش‌فروشنده اعلام نمايد.
مراحل رسيدگي به درخواست‌هاي صدور مجوز انتشارآگهي پيش‌فروش به ترتيب زير است:
۱ـ ارائه مدارک توسط متقاضي به مديريت مسکن و ساختمان
۲ـ بررسي مدارک و ارائه رسيد دريافت مدارک به متقاضي در صورت تکميل بودن مدارک و در غير اينصورت اعلام کامل نبودن مدارک به متقاضي
۳ـ صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش با امضاء مدير کل راه و شهرسازي استان
تبصره۱ـ در صورت نقص مدارک، اداره کل راه و شهرسازي استان موظف است موارد نقص پرونده را طي ۵ روز کاري از طريق نشانه اعلامي يا پيامک به پيش‌فروشنده اعلام نمايد.
تبصره۲ـ در صورت عدم موافقت با صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش، اداره کل راه و شهرسازي استان موظف است مراتب را با ذکر دلايل مخالفت، طي ۱۵ روز کاري به پيش‌فروشنده اعلام نمايد.
وزير راه و شهرسازي ـ عباس آخوندي
پيوست شماره ۱
فرم درخواست صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش در رسانه‌هاي جمعي
مدير کل محترم راه و شهرسازي استان…….
با سلام، بدينوسيله اينجانب (اينجانبان ) :………………………. ………………………… …………………………… ……………………………….
درخواست خود را جهت صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش تعداد…….. واحد مسکوني،………… واحد تجاري،………. واحد اداري با مشخصات زير و در قالب قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ اعلام مي‌نمايم. خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور مجوز مذکور اقدام لازم صورت گيرد.
ـ اعتبار اين مجوز تا تاريخ…./…../….. مي‌باشد.
ـ بديهي است صدور اين مجوز نافي انجام ساير وظايف و مسئوليتهاي پيش‌فروشنده مندرج در قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ و آيين‌نامه اجرايي آن نخواهد بود.
ـ بديهي است هرگونه تبليغ، مغاير آنچه که در اين مجوز بدان اشاره شده است در حکم عدم وجود مجوز بوده و متخلف مشمول ماده ۲۳ قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ خواهد بود.
ـ اين مجوز به هيچ وجه به منزله تأييد رعايت ضوابط فني و مهندسي و رعايت مقررات ملي ساختمان که کنترل آن بر عهده مهندس ناظر و مرجع صدور پروانه ساختماني مربوطه مي‌باشد، نيست.
مدير کل راه و شهرسازي استان

دانلود دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پيش‌فروش ساختمان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here