ذره بین دولت بر روی پرداخت فوق العاده ويژه به کارمندان و خانه های سازمانی

0

پاراف ذره بین دولت بر روی پرداخت فوق العاده ويژه به کارمندان و خانه های سازمانی :  در حالي که بر اساس مصوبه بهمن ماه سال گذشته هيئت دولت، مقرر شده بود برقراري فوق العاده ويژه مشاغل تخصصي براي کارکنان ستادي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي اجرايي شود اين مصوبه به علت مغايرت هاي قانوني، با ايراد رئيس مجلس مواجه شده است.

بر اساس بخشنامه روزهاي اخير يک مسئول مهم اجرايي به تعدادي از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، تاکيد شده است که با توجه به ضرورت مشخص شدن وضعيت دقيق خانه هاي سازمان هاي ادارات مختلف آن دستگاه، مديران مربوط بايد ضمن ارسال صورت جلسه هاي مربوط به کميته مسکن آن مجموعه، آخرين وضعيت آن واحدهاي مسکوني و ساکنان آن ها را تهيه و براي بررسي ارسال کنند.

همچنین اجراي آن متوقف شد که بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول ارشد اجرايي، ضمن رفع ايرادات مختلف رئيس مجلس، شرايط جديدي را براي اجراي اين مصوبه ابلاغ کرده است.

ذره بين دولت روي خانه هاي مسکوني کارکنان:

بر اساس بخشنامه روزهاي اخير يک مسئول مهم اجرايي به تعدادي از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، تاکيد شده است که با توجه به ضرورت مشخص شدن وضعيت دقيق خانه هاي سازمان هاي ادارات مختلف آن دستگاه، مديران مربوط بايد ضمن ارسال صورت جلسه هاي مربوط به کميته مسکن آن مجموعه، آخرين وضعيت آن واحدهاي مسکوني و ساکنان آن ها را تهيه و براي بررسي ارسال کنند.

ذره بین دولت بر روی پرداخت فوق العاده ويژه به کارمندان و خانه های سازمانی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید