شهدای کارمندی و کارگری: شهید حمید نمایندگی

0
شهدای کارمند
شهدای کارمند

پاراف شهدای کارمندی و کارگری: شهید حمید نمایندگی : ﻣﺘﻦ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‬
‫ﺑﺴﻢ رب اﻟﺸﻬﺪاء و اﻟﺼﺪﯾﻘﯿﻦ‬

‫ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮدی ﻣﺎ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ، ﺑﺨﺸﯿﺪی ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻌـﺪ از ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺴﻮی ﻧﻮر و ﮐﻨﺎر زدی ﭘﺮده ﻫﺎی ﺣﺠﺎب ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺷﻬﻮات دﻧﯿﺎ را ﺗـﺎ در ﺳـﻠﻮک ره‬ دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﻮدی ﺗﺸﻨﮕﺎن راﻫﺖ را از رزق ﺷـﻬﺎدت ﺗـﺎ ﺑـﻪ‬ ﺳﻌﺎدت و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ و رﻧﺞ راه ﺗﻮ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺗﻮ ای آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﺧـﺎﻟﻖ ﻫـﺴﺘﯽ‬ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻤﺎن دادی و ﺑﺮ دﻟﻬﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺗﻨﮓ ﻣﺎ ﺷﺮح ﻋﻄﺎ ﮐﺮدی ﺑﺎراﻟﻬﺎ ﻣﺎ در ﺟﻤﻊ اوﻟﯿﺎء و اوﺻﯿﺎﺋﺖ ﺗﺤﺖ‬ زﻋﺎﻣﺖ ﭘﯿﺮی دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﻗﺮار دادی ﺗﺎ او ﻫﺎدی رﻫﺮوان ﺗﻮ ﺑﻪ وﺻﻞ و ﻟﻘﺎﺋﺖ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺧـﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ‬ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺿﺎی ﺗﻮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻢ را در ﮔﺮو ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﯾﻦ ﺗﻮ‬ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و ﺣﺎل آن ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ؛ ﻟﺤﻈﻪ درﯾﺪه ﺷﺪن ﭘﺮده زﻣﯿﻦ و ﻋﺮش ، ﭘﯿﺎم ﺳﺮﺧﯿﻨﻢ‬ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺣﺰب ا… ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺐ و ﻟﻄﻒ، ﺟﺰء ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻘﯽ آرام‬ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯿﺴﺖ و ﺻﺮاط ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﺤﺐ اﻟﻬﯿﺴﺖ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾـﻪ ﻗـﺪرﺗﯽ‬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﻘﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺴﺎن را ﭼﻮن ﮐﻮه اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ‬ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﻟﺬت و ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ وﺟﻮد ﯾﺎد ﺧﺪا ﺧﺪاﺳﺖ ، ﺗﻮﮐﻞ و اﺗﮑﺎ‬ ﺑﻪ ﺧﺪا داﺷﺘﻦ اﺳﺖ و ادای ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪور از ﻣﻨﯿـﺖ اﺳـﺖ ، ﭼـﻮن ﯾـﺎران ﺣـﺴﯿﻦ(ع) در روز ﻋﺎﺷـﻮرا ﮐـﻪ‬ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺿﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ در وﺟﻮدﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و از ﺷﻬﺎدت و ﺳﺨﺘﯽ در راه ﺧـﺪا ﺑـﻪ‬ ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ. ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ، آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻌﯽ ﻋﺸﻖ را ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ، ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﯽﺑﻨﺪو ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ‬ اﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ روﺣﯿﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را رو ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻧـﺎﺑﻮدی ﺑﮑـﺸﺎﻧﻨﺪ و ﻧﯿـﺮوی ﻓﻌـﺎل‬ ﺟﺎﻣﻌﻪ{ﯾﻌﻨﯽ} ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ واﺷﺎﻋﻪ اﯾﻦ ﻓـﺴﺎد ﺗـﻀﯿﻒ‬ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﻧﻘﻼب و ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ .‬
وﺻﯿﺘﯽ دارم در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن و اﻫﻞ ﻓﺎﻣﯿﻞ و دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺎﺳﺪاری از اﻧﻘﻼب ‬اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺮوی از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی اﻣﺎم اﻣﺖ و ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺧﺼﻮﺻﺎ” ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌـﻪ و ﺧـﺪاﯾﯽ‬ ﻧﺎﮐﺮده در ﺻﻒ ﻧﻖ زﻧﻬﺎ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴﺎس اﻧﻘﻼب ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ ﺷﻬﯿﺪان و از‬ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻧﻪ ﺧﺪای ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ {ﻧﯿﺴﺖ} و آﺧﺮت ﺗـﺎن ﺳـﯿﺎه و ﺗﺒـﺎه ﻣـﯽ‬ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻫﻤﺴﺮم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ زﯾﻨﺐ وار درﺷﻬﺎدت ﺑﺮادرت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدی و ﺣﺴﺮت ﯾـﮏ آه‬ را ﺑﺮ دل دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب ﮔﺬاﺷﺘﯽ در ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮت ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺻﺒﺮ ﮐـﻦ و اﺳـﺘﻮار و ﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﺎش و‬ﺷﻌﺎر ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪا را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎ اﻧﺎ ﷲ واﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن را زﺑﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮕﺮدان و رﺿﺎ ﺑﻪ‬ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ درﺟﺎت ﺧﺪاﺳﺖ ، از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم و ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﮔـﺮاﻣﯿﻢ اﻧﺘﻈـﺎر‬ دارم ﮐﻪ در ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻗﺪم ﺑﺮ دارﯾﺪ و ﺷـﻤﺎ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر‬ ﻋﺰﯾﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا و اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻧﺎﯾﺐ ﺑﺮﺣﻘﺶ رو ﺳﻔﯿﺪﯾﺪ و اﮔﺮ ﺧﻄﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﺳﺮ زده ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و‬ﺑﺰرﮔﻮاری ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ واز ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر از ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﻬﯿﺪ ﭘـﺮور اوﯾـﺴﯽ از اﯾﻨﮑـﻪ‬ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺿﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎرو ﮐﻤﮏ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ ﺷﺮﻣﺴﺎرم و رﺿﺎی‬ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم .
اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈـﺎت ﺑـﺮ‬ ﻧﻔﺴﺸﺎن ﻓﺎﺋﻖ و ﭼﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪه روزی ﯾﮏﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺎل و ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ، در‬ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎر ﻧﻔﺲ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ، از ﻫﻮی و ﻫﻮس و ﺗﻤـﺎﯾﻼت و دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ ﻧﻔـﺲ اﻧـﺼﺎب‬ دﻧﯿﻮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺠﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﯾﺎد ﺧﺪا در دل ﺑﺎ ﯾﺎد ﻣﺮگ و آﺧﺮت و‬ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺪا و رﻫﺒﺮ از ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ اﻧﻘـﻼب‬ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ.‬
‫ اﻋﻀﺎءو ﺟﻮارح را از ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺣﺮم ﺧﺪا دوزﯾﺪ و ﻗﺪم در ﺻﺮاط او ﻧﻬﯿﺪ و دﺳﺖ ﺑـﻪ‬ ﺣﺒﻞ ا… ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﺎدی زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه دﻧﯿﺎ دﺳـﺖ ﭘـﺎﮐﯽ ﺑـﺸﻮﺋﯿﺪ و‬ اﺑﺮﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺰداﺋﯿﺪ . ﺣﺠﺎب ﺧﻮدﻧﮕﺮی و ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻫﯽ را از ﭼﻬﺮه ﺟﺎن ﺧﺮق ﺑﮕﺮداﻧﯿـﺪ‬ ﺗﺎ ﻧﻮر ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ و ﺷﻮق او ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد .‬
‫ ای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎم ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ، ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن ﻗﻮل ﻟﻘﺎء و دﯾﺪارش را داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳـﺨﻦ‬ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارم و در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎﯾﻢ و وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد،‬ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻔﺎﺷﺎن از ﻧﻮرﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺷـﻮﯾﻢ و ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﻬـﺎﺋﻢ رﯾـﺴﻤﺎن‬ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﮔﺮدن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ، ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در وﺟﻮدﻣﺎن آﻓﺮﯾـﺪه ﻧـﻪ ﻫﻤﭙـﺎی‬ ﺣﯿﻮان ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ در روی زﻣﯿﻦ، ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺤﺪود به ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﻗـﺮآن ﻣﺒـﯿﻦ‬ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و اﺳﺮاف در ﻧﻔﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻠـﻮﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾـﺪ، ﺑﺮﮔﺮدﯾـﺪ و ﺑـﺎ دﻋـﺎ‬ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ در ﻧﻤﺎز و ﺳﺠﻮد ﺑﻨﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻮدﺗﺎن را از اﻣﯿﺎل‬ﻧﻔﺲ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮدﺗﺎن را در ﻣﺸﻐﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وﻗﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﮕﺸﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺎر از‬ ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺪر اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﺑﺪاﻧﯿﺪ، ﻗﺪراﯾﻦ اﻣﺎم ﭘﺮ رﺣﻤﺖ و ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ‬، او ﻣﺎ را اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﻃﺎﻏﻮت و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ و آزادﮔﯽ آورد و ﻧﻮﯾﺪ ﻟﻘﺎء ﺧﺪا را در ﮔﻮﺷﻤﺎن زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد‬ ‫و ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺮده ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ (ص) زﻧﺪه ﮐﺮد .‬ اﻣﺖ ﺣﺰب ا… ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران دﻟﺴﻮز ﺑﻪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب، ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺪارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ‬ ﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﺎر وﻻﯾﺖ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺟﺎرﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و از اﺧـﺘﻼف و‬ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎزی ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﻼم ﺷﮑﺴﺘﻦ وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺣﺰب ا… اﺳﺖ . ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن‬دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ، ﮐﺎری ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ‬‫آﻗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در روز ﻣﺤﺸﺮ ﺷﺮﻣﺴﺎر و ﺧﺠﻞ از روی ﺷﻬﺪا و ﻓﺮزﻧـﺪان ‬و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪاء ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ، ﻣـﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺣﺎﺿـﺮ اﯾـﻦ ﭘﯿﺎﻣﻬـﺎ ﺣﺠـﺖ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﺷـﻤﺎ وﺷـﻤﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣـﺖ‬ ﺑﺎﯾﺪﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﻬﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ‬اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺘﺸﺎن ﺟﺰء رﺿﺎی ﺧﺪا و ﺧﺸﻨﻮدی ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺟﺒﻬﻪ ﻫـﺎ‬ را ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺘﺎن ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ ، ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎن ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ در ﯾـﮏ‬ ﺷﺐ ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﻬﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
‫ ﺳﻔﺎرش آﺧﺮم دﻋﺎ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻋﻤﺮو ﺑﻘﺎی اﻣﺎم ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ، دﻋﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳـﻼم ﮐـﻪ ﺳـﻌﯽ‬ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﻄﻮر ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﺪ .‬
‫ ﺧﺪاوﻧﺪا از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﺟﻬﻞ و ﻧـﺎداﻧﯽ از‫ ﻣﻦ ﺳﺮ زده ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯽ .‬ حمید نمایندگی 12 اسفند ماه 1363

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here