شهدای کارمندی و کارگری: شهید مجتبی جعفرپوریان

0

پاراف شهدای کارمندی و کارگری: شهید مجتبی جعفرپوریان :

بخشی از وصیت نامه این شهید عزیز:

‫ﻣﻦ اﮔﺮﺗﻨﻢ ﺑﺮﺧﺎک اﻓﺘﺪ ، ﺧﻮن و ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻢ ﻫﺰاران ﺷﮑﻮﻓﻪ زﻧﺪ ، ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﻢ ﻫﻤﻪ از راه ﺧـﺴﺘﻪﺷـﻮﻧﺪ ، اﮔﺮ ﻏﻠﺖ ﺑﺮ ﺧﺎک و ﺳﻨﮕﺮ ﻗﺘﻠﮕﺎه زﻧﻢ و از درد و ﺟﺮاﺣﺖﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﻢ ، داﺋﻢ زﯾﺮ ﻣﺸﺖ ﻟﮕﺪﻫﺎی ﮐﺜﯿﻔـﺎناز درد ﺑﺮﺧﻮد ﭘﯿﭽﻢ ، ﺣﺴﺮت ﯾﮏ آه را ﺑﺮ دﻟﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ، ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻣﮑﺘﺒﻢ اﺳﻼم ﻣـﺮدن در ﺧـﻮنﯾﮏ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ، ﻣﺮدن ﺑﺪون آه ﻣﺮدن ﺑﺎ ﻟﺒﯽ ﺧﻨﺪان اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم اﺳﺖ ، ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﻤﺎ ﻣـﺰدوران ﺑﺎﯾـﺪﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﮔﻢﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ ﺻﺪاﯾﯽ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد آن ﺑﺎﻧﮓ اﷲ اﮐﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪاﻣﺘﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﺮزاﻧﺪ .

‫ﻣﺎ دﯾﺮﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﷲ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻢ دﯾﺮﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺳـﺮ ﺑـﻪ ﺗﯿـﻎ ﺷـﻤﺎ ﺳـﺎﺋﯿﺪه اﯾـﻢ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖﮐﻪ ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺑﺮ ﻣﺮگ آﻏﻮش ﮔﺸﻮده اﯾﻢ اﮔﺮ ﺧﻮﻧﻢ را رﯾﺰی ﺑﺮ ﺧﺎک ﺳﻨﮓ ﮐﺸﻮر اﺳـﻼﻣﯿﻢ ﭘﯿﻤـﺎنﺟﺎوداﻧﻪﻋﺸﻖ را ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در دﻓﺘﺮ اﻣﺎم زﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﯽ آوﯾﺰم.

‫ای ﻣﺰدوران ﻋﺮاﻗﯽ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺷﺎد ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﻋﺸﻖ ﻣﻦ واﻻﺗﺮ از ﭘﻮل ﺗﻮ ، ﻣﺮﮔﻢ ﺷﺮﯾﻔﺖ ﺗﺮ از زﻧﺪﮔﯿﺖ، روﺣﻢﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از ﺟﺴﻤﺖ ، ﺧﻮﻧﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺮ از ﺗﯿﺮت و ﺳﺮخ ﺗﺮ از ﺟﺎم ﺷﺮاﺑﺖ ، ﺑﺎﻧﮕﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺮ از ﻫﺮ ﺳﻼح ورﺳﺎﺗﺮ از ﻫﺮ ﺻﺪای ﺗﻮپ و ﻣﺸﺖ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳﺖ .

‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﯾﺎر ﻣﺎ ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﯿـﻞ ﺷـﻬﺪا ﺑﭙﯿﻮﻧـﺪﯾﻢﺑـﺎاﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﻦ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ دارم ، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﺎم ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ از ﯾﮕﺎﻧـﻪﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ.

‫اﯾﻨﮏ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻨﯽ ، از ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﺘﺮام ، ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و از زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ زﺣﻤﺖ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل را ﮐـﻪﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻋﺬر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺟﻨﮓﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﺪم و ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ آﻗﺎ ” اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ع) ” ﻣﯽ رﻓـﺘﻢ وﻟـﯽ اﯾـﻦآرزو را ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و رﻓﺘﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳـﺪ ، ﺷـﻤﺎ ﺧـﺎﻧﻮادهﻣﺤﺘﺮم و دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ(ع) ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮش ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .

‫ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﯽﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﯾﺰم :

‫ﭘﺪرم ﻣﯽ داﻧﻢ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل رﻧﺞ زﺣﻤﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯽ از ﻣﻦ ﺑﻬﺮه ای ﺑﺒﺮی اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐـﺮد ، وﻗﺘـﯽﺷﺮک ﺧﺎﻧﻪ دل را ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻮن ﮐﻮه اﺳﺘﻮار ﺧـﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧـﺪ اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣـﺼﯿﺒﺘﯽ ﺟﺎﻧﮑـﺎه وﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ،

ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪی ﻏﻤﺨﻮارو وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﻢ .

‫ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰم ، در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﺎ ، ﺑﺮای اﻣﺎم ﯾﺎری وﻓﺎدار ، ﺑﺮای ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺣـﺎﻣﯽ دﻟـﺴﻮز، ﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ و ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻧﮑﺸﺪ . ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘـﺪرمﺗﻮﺻﯿﻪﻣﯽ ﮐﻨﻢ روز ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ام ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ، ﻗﺪر ﯾﮕﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﻣـﺮا دﻋـﺎ ﮐﻨﯿـﺪ ازﺷﻤﺎ ﻣﺎدر اﻧﺘﻈﺎر دارم ک ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﯽﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ . ﺑـﺮادران ﻋﺰﯾـﺰم دراﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺮای اﻣﺎم ﯾﺎری وﻓﺎدارﺑﺮای ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ دﻟﺴﻮز وﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶﺑﺎﺷﯿﺪﺗﺎ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ و ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻧﮑﺸﺪ .

‫ﻗﺪری ﻓﮑﺮﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ؟ ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ ، ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺷﻤﺎﻫـﻢﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﻪ آن دﺳـﺖ از ﻗـﻮم وﺧﻮﯾﺸﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، دوﺳﺖ دارم در ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖﻧﮑﻨﻨﺪ ، ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ و ﺗﺒﺮﯾﮏ اﮔﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﻨﺪ روﺣﻢ در ﻋـﺬاب اﺳـﺖ و درآندﻧﯿﺎ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرم .

‫آرزو دارم ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺑﻨﺪه ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ اداﻣﻪدﻫﻨﺪ ، ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ ، ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺷـﻤﻨﺎن ﺑـﻪﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ از وﺟﻮد ﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ از وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ، رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ

‫ﺗﻤﺎم واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ را ﮐﻨﺎر زده و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎﺟﻨﺪ اﷲﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺪ اﷲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗـﺮسﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻠﻪ در ﮐﻨﺎر رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﺑﺎران ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ زوزه ﮐﺸﺎن وﻫﺮاﺳﺎن ﻓﺮو ﻣـﯽ رﯾﺰﻧـﺪ ﮔﻠﻮﻟـﻪﺟﺴﻤﻬﺎ را ﻣﯽ درﻧﺪ ، ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، وﻟﯽ ﻓﮑﺮﻫﺎ و ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ راه ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و در دﯾﮕﺮان رﺳﻮخ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه را ﺑـﻪ ﻓﮑﺮﻓـﺮو ﻣـﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﯿﺰی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ، ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، وادارﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨـﺪ ﮐـﻪ دروﺟﻮد آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﮔﺒﺎر ﮔﻠﻮﻟﻪ رﮔﺒﺎر ﺳﺮب و ﺧﻤﭙﺎره ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮورو ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺸﺎن ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ ای ﺑﺮادران اﺳﺘﻐﻔﺎر و دﻋﺎ را از ﯾﺎد ﻣﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎ ﺑـﺮای ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦدردﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ و در راه او ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ” ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ راﻫـﻢ رااداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﯿـﺪ و ﮔﺮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﻣـﻦﻧﺎرﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪﭼﺮا ازدﻧﯿﺎ رﻓﺖ؟ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎ را رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎ رﺳـﯿﺪم و اﯾـﻦ ﻗﺎﺑـﻞدرک ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﮕﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا را از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارﻧﺪ! والسلام

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید