شهدای کارمندی و کارگری: محمد علی فنایی

0
شهدای کارمند و کارگر
شهدای کارمند و کارگر

پاراف شهدای کارمندی و کارگری: محمد علی فنایی:

بخشی از وصیت نامه این شهید عزیز:

‫ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮورﻓﺘﻢﮐﻪ در اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی را ﺑﻨﻮﯾـﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدم ﺧﻮب ﺑﺎ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮدم ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺣﻤـﺪ و ﺳـﺘﺎﯾﺶﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آزاده ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و در دﺳـﺘﯽ ﺳـﻼح و دردﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﺴﺘﯿﺰﻧﺪ ، زﯾﺮا ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻖ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐـﺎراﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ای را ﮐﻪ اﻧـﺴﺎن درآن ﻗـﺪمﻣﯽ ﻧﻬﺪﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺣﯿﺪ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺪ ﻫﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد واﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﺸﺎء ا…. اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .

‫ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، زﯾﺮا اﯾﻦ وﻋﺪه اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺪه ای در ﺟﺒﻬﻪ ﻫـﺎیﺟﻨﮓ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺻﺪام آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ و ﻋﺪه ای ﻫﻢ در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻘﯿﻦ و اﯾـﺎدی اﺳـﺘﮑﺒﺎرﺟﻬﺎﻧﯽﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮر دل ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ آﻣﺮﯾﮑـﺎ و ﺷـﻮروی وﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧـﺪﮔﯽﺑـﺎ ﻇﻠـﻢ ﻣـﯽ ﺟﻨﮕﻨـﺪ اﮔـﺮ ﺣﺮﮐﺘـﯽاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم و وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻄﻤﺌﺎ” ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ در ﻃﻮل )ﻣﺒﺎرزه(ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮاﺟﻪﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .

‫ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰم، ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﺎ را داﺷﺘﻢ و ﻣﻦ را ﻃﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﯾﺪﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻢ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺎن در ﺑﺪن ﻣﻦ را ﺧﺪا داده و او اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺎن را ﻣـﯽﮔﯿﺮد ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﺟﺎن را ﺑﺮای رﺿﺎی او در راه او ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰم ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪدر ﺷﻬﺎدت ﻣﻦ اﮔﺮﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺑﯿﺎد ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ع( و ﺟﻮاﻧﯽ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ در ﻫﺮﮔﺰدر ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﯽ در ﺟﻠﻮی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺘﺨـﺎر ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﻨـﯽزﯾﺮا ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭘﯿﺶ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( رو ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و آﻧﺮوز ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾﯽﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪﺟﺎن اﮔﺮ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ را اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮزﻧـﺪ ی را ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺟﺎن ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮدش را ﻓﺪای راه ﺣﺴﯿﻦ زﻣﺎن و ﮐﺮﺑﻼی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰم، ﻫﺮ ﺷـﻬﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎک ﻣﯽ ﻏﻠﺘﺪﻫﺰاران ﻻﻟﻪ از ﺧﻮن وی ﺟﻮﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺎم وی اﻟﻬﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ . اﻣـﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﻬﺎﻣﯽﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻋﺪه ای ﭘﯿﺎم را ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ وﻟﯽ] ﺟﺎﻣﻪ[ ﻋﻤـﻞ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر اﮔﺮﺗﻮ و دﯾﮕﺮﻣﺎدران ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎری اﺳﻼم ﻗﺎﻃﻊ و ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﻧﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪﮔﻔﺖ اﮔﺮﻋﺪه ای در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻓﺮﯾـﺐ ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدﻣﺎن رﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارم ﮐﻪ آﻧﺮا ﻫـﻢ ﺑﺮای وﻗﺖ ﭘﯿﺮی ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﺼﺎی دﺳﺘﻢ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﺷﺨﺎص ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪواﻧﺪ اﺟـﺮ ﺷـﻤﺎﻫﺎ راﺑﺎدﯾﮕﺮان آﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد وﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮕﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﻣﯿﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪت را ﺑـﺮای وﻗـﺖ ﭘﯿﺮﯾـﺖ ﻣـﯽﺧﻮاﻫﯽ از ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﭘﺴﺮت در ﺗﺼﺎدف ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد و آﻧﮕﺎه اﻓﺴﻮس ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﻣﻦ ﻫـﻢﻓﺮزﻧﺪم در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰم ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاﻋﺼﺎب ﺧﻮد ﻣـﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷـﯿﺪ و اﮔـﺮﻣـﻦاﺳﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﯾﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪم ﺑﺮای رﺿﺎی خدا ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎﺻﺒﺢ ﺣﻖ ﺑﺪﻣـﺪ و ﺷـﺎﻫﺪ ﭘﯿـﺮوزی ﺑﺎﺷـﯿﺪ.

‫ﻣﺎدرﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺗﻬﺮان ﺑﻤﺎﻧﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻋﺪه ای ازﺑﺮادران ﮐﻪ دوﭘﺎی ﺧـﻮد را ازدﺳﺖ داده اﻧﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮادری ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﺑـﺮای رﺿـﺎی ﺧﺪاآﻣﺪه ﺑﻪﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮم ﺑﺎد ﺑﺮ آن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی زاﻟﻮﺻﻔﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوﻣﺎن را ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﮑﻪ ﻫﻢ درﻇـﺎﻫﺮﻣـﯽروﻧﺪ روی آن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ی ﭘﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺑﺎد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮم و ﺑﺰم ﺧﻮدﺷﺎن آﺳﻮده ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﻫـﯽ ﻧـﻖﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﺟﻮ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺧﻮک ﺻﻔﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻬﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺪاﺳـﺖﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت داد از دﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﻇﺎﻟﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎرا از وﻟﮕﺮدی و ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪن ﻧﺠﺎت داد و ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن زﯾﺴﺖ ﮐﻨﻨـﺪ وﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮد و ﭼﻬﺮه اﺳﻼم را ﻧـﺸﺎن داد و ﺑﻪاﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺮوزی ﭘﯿﺮوی از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼم و و ﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳـﺖﻣـﺎدراز ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ . ‫‫واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽﻣﻦ اﻟﺘﺒﻊ اﻟﻬﺪی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید