آشنایی با تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی

0
آشنایی با تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی
آشنایی با تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی

پاراف آشنایی با تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی : بطور کلی تعهدات سازمان تامین اجتماعی  به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :
الف : تعهدات کوتاه مدت      ب : تعهدات بلندمدت

تعهدات کوتاه مدت :

مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :
۱. حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و…،
۲. غرامت دستمزد ایام بیماری
۳. غرامت دستمزد ایام بارداری
۴. هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
۵. پروتز و اورتز (تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی )
۶. غرامت نقص عضو مقطوع
۷. کمک هزینه ازدواج
۸. هزینه کفن و دفن
۹. مقرری بیمه بیکاری

تعهدات بلندمدت:

مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :
۱. مستمری بازنشستگی
۲. مستمری از کارافتادگی کلی
۳. مستمری از کارافتادگی جزیی
۴. مستمری بازماندگان
۵. مزایای نقدی ، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله مندی ، کمک هزینه اولاد ، عیدی )

بر اساس قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده «۳» قانون تأمین اجتماعی حمایت در برابر حوادث و بیماری ها و بارداری از تعهدات سازمان می باشد که اجرای آن به عهده معاونت درمان واگذار شده است . در نتیجه تدوین خط مشی ها و سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی در انجام تعهدات درمانی در ستادمرکزی توسط معاونت امور درمان و مدیریت های تابعه مربوطه ( اداره کل درمان مستقیم، اداره کل درمان غیرمستقیم ، اداره کل پشتیبانی درمان ) انجام می گیرد و در استانها اجرای برنامه ها و تعهدات درمانی به عهده مدیریت های درمان استانها و واحدهای تابعه مربوطه (بیمارستانها، دی‌کلینیک ها و ….) می باشد . بطور کلی حمایت های سازمان فرد بیمه شده را از روز تولد تا زمان مرگ در بر می گیرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here