آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت امور خارجه

0
آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت امور خارجه
آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت امور خارجه

پاراف آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت امور خارجه : قانون وظایف وزارت امور خارجه:

‌ماده 1 – وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
‌ماده 2 – وزارت امور خارجه در اجرای مفاد ماده 1 وظایف اساسی زیر را عهده‌دار خواهد بود.
1 – بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و سازمانهای سیاسی بین‌المللی و نظارت و‌اشراف بر سایر روابط خارجی.
‌تبصره – برقراری و قطع روابط سیاسی با تصویب هیأت وزیران انجام خواهد گرفت.
2 – ایجاد و اداره نمایندگیهای سیاسی و کنسولی در کشورهای خارجی و سازمانهای سیاسی بین‌المللی بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
3 – توجه و مراقبت دائم و اقدامات لازم و به موقع نسبت به وقایع بین‌المللی به ویژه وقایع جهان اسلام و تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم و دقیق در‌این زمینه با پیش‌بینی و پیشنهادات جهت اطلاع مراجع ذیربط.
4 – فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف نمایندگیهای دولتهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی در ایران طبق قوانین و مقررات و‌عرف داخلی و بین‌المللی و بر اساس اصل عمل متقابل با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط.
5 – تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به تابعیت و پناهندگی سیاسی با همکاری و هماهنگی وزارت کشور و سایر دستگاههای ذیربط.
6 – انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه‌آنان با همکاری
دستگاههای ذیربط.
7 – همکاری با دستگاههای اجرایی کشور و ارائه نظریات لازم با رعایت ملاحظات سیاسی خارجی در جهت بررسی و تهیه طرحهای مربوط به‌برقراری و گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی، علمی، فنی و غیره.
8 – فراهم آوردن موجبات و زمینه‌های شرکت و عضویت دستگاههای دولتی در مجامع، سازمانها و کنفرانسهای بین‌المللی و ایجاد تسهیلات لازم‌با همکاری و مشارکت
دستگاههای ذیربط.
9 – همکاری با وزارت ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط در اشاعه فرهنگ اسلامی در کشورهای خارجی.
10 – همکاری با وزارت ارشاد اسلامی در فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای خبرگزاریها و نمایندگیهای مطبوعاتی خارجی در چهارچوب روابط و‌مقررات و سیاستهای ارشادی و تبلیغاتی کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
11 – همکاری با وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر دستگاههای ذیربط در انجام امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور و بورسهای واگذاری به‌جمهوری اسلامی ایران و بالعکس.
12 – تهیه و تدوین مقررات و تنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله.
13 – همکاری با دستگاههای ذیربط در ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور بهره‌گیری از استعدادها و امکانات دانشجویان و اتباع ایرانی خارج از‌کشور.
14 – انجام اقدامات لازم منبعث از قوانین و مقررات کشور که در ارتباط با وظایف وزارت امور خارجه می‌باشد.
15 – تهیه و تنظیم متون معاهدات مربوط به تعیین خطوط مرزی (‌زمینی، رودخانه‌ای، هوایی، دریایی) و موافقتنامه‌های انتظامات سرحدی و‌نظارت بر حسن اجرای آنها، همچنین رسیدگی و حل فصل اختلافات مربوط به خطوط سرحدی با همکاری و هماهنگی ارگانهای ذیربط با رعایت اصل78 قانون اساسی.
16 – تهیه لوایح مربوط به تعیین خطوط مبداء و حد دریای سرزمینی، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه انحصاری ماهیگیری.
17 – بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگیهای خارجی و استملاک اتباع بیگانه در ایران و انجام امور مربوط به استملاک‌دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی.
‌ماده 3 – کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همکاریهای‌فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمانهای بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورده و‌وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاستهای‌خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.
‌ماده 4 – وزارت امور خارجه باید موجبات حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان بالاخص مسلمانان علیه مستکبران را در هر نقطه جهان بدون‌دخالت در امور ملتهای دیگربر اساس اهداف و سیاستهای خارجی کشور با هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط فراهم آورد.
‌تبصره – نحوه هماهنگی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 5 – وزارت امور خارجه مکلف است به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای عقد قراردادها، عهدنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های دولت‌جمهوری اسلامی ایران
با کشورهای جهان و سازمانهای بین‌المللی اقدامات لازم را به عمل آورد.
‌ماده 6 – وزارت امور خارجه مکلف است نیروهای مورد نیاز خود را از طریق آموزشهای لازم قبل از خدمت و ضمن خدمت با هماهنگی‌دستگاههای ذیربط تأمین نماید.
‌ماده 7 – وزارت امور خارجه مکلف است آیین‌نامه نظارت نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران بر نمایندگیهای سایر‌وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور و نحوه هماهنگی فیمابین را ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
‌ماده 8 – وزارت امور خارجه مکلف است بر اساس موازین اسلامی و اصول مندرج در قانون اساسی تجدید نظر اساسی در قوانین و مقررات جاریه‌مورد عمل خود را انجام و جهت تصویب به مراجع ذیربط، ارائه نماید (‌اصل چهارم قانون اساسی).
‌ماده 9 – سفرا و مسئولان نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مأموریت خویش مسئول کلیه فعالیتهای سیاسی و‌تبلیغاتی و فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و نمایندگان و مأموران سایر وزارتخانه‌ها باید اقدامات و فعالیتهای خود را با آنها هماهنگ‌سازند.

‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه بیستم فروردین ماده یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1364.1.28 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی

وظايف كلي کنسولی

روابط کنسولي به معني حفظ منافع افراد کشوري در کشور ديگر از قديم ترين روابط بين المللي است، چنانچه برخي سابقه نهاد کنسولي را قرن سيزدهم قبل از ميلاد مسيح(ع) مي دانند. امروزه و با توجه به شرايط و پيچيده شدن موضوعات و مشکلات اتباع کشورها ، مجامع و سازمانهاي بين المللي نيز ضرورت وجود نهادهاي کنسولي در ديگر کشورها را به خوبي ترسيم و نهادينه نموده اند. چنانچه کنوانسيون 1963 وين نيز به همين دليل تشکيل و مصوبات آن در حال اجرا مي باشد.
وظايف نهاد کنسولي هر کشور بر اساس ماده 5 کنوانسيون تشريح گرديده به نحوي که امکان فعاليت در زمينه هاي اقتصادي،فرهنگي، علمي و .. در کشور پذيرنده را ميسر مي سازد. مهم ترين وظايف مامورين کنسولي در ديگر کشورها، حمايت از اتباع کشور خود و انجام وظايف حکومتي از سوي نهادها ،ارگانها ،سازمانهاي داخلي است که در راس آنها مي توان از اموري به شرح ذيل نام برد:

امور سجلي (تولد- ازدواج- طلاق- مرگ – تنظيم وکالتنامه – تصديق اوراق و اسناد – و ..)
امور گذرنامه (تعويض گذرنامه و صدور برگ عبور جهت بازگشت به ايران)
امور اجتماعي (رسيدگي به امور زندانيان در کشور متوقف فيه،امور اختلافات بازرگاني و …)
امور تابعيت ( تحصيل تابعيت ايران- ترک تابعيت ايران و …)
امور دانشجويي
صدور رواديد و تاييد اسناد بازرگاني و تجاري

واقعيت آن است که وظايف کنسولي فقط موارد ذکر شده در بالا نمي باشد و موضوعات زياد ديگري را در بر مي گيرد که به دليل رعايت اختصار ذکر نگرديده است .

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here