اصلاح تصویب نامه برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها

0

پاراف اصلاح تصویب نامه برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها : مرجع تصویب: هيات وزيران
اصلاح تصویبنامه درخصوص برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل۲۱/۳/۱۳۹۴ هـ۵۱۸۸۶ت/۳۴۹۲۸شماره

الف ـ عبارت «دستگاههای اجرایی مشمول قانون» جایگزین عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون» میشود.
ب ـ عبارت «حداکثر» تا قبل از عبارتهای «(۷۰۰ امتيار)»۱۵۰۰)» ٬ امتيار)» و «(۲۰۰۰ امتيار)» اضافه میشود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هيأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ بهپيشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

۱ـ تصویـبنامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ به شرح ذیل اصلاح میشود:

الف ـ عبارت «دستگاههای اجرایی مشمول قانون» جایگزین عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون» میشود.
ب ـ عبارت «حداکثر» تا قبل از عبارتهای «(۷۰۰ امتيار)»۱۵۰۰)» ٬ امتيار)» و «(۲۰۰۰ امتيار)» اضافه میشود.
۲ـ این تصویب نامه از تاریخ ملغی الاثر شدن تصویب نامه یاد شده لازم الاجرا است.

معاون اول رئيس جمهور

اسحاق جهانگيری

اصلاح تصویب نامه برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید