ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی نظام اداری در مجلس + دانلود

0
ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی نظام اداری در مجلس
ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی نظام اداری در مجلس

پاراف ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی نظام اداری در مجلس + دانلود : نظام اداری در هر کشور به دلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است و برخورداری از یک نظام اداری منسجم، کارآمد، شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران در هر جامعه ای محسوب میگردد.

ساختار کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی ازجمله مباحثی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. درحال حاضر مباحث مربوط به نظام اداری کشور با این حجم و گستره و اهمیت توسط و تا پیش ۱۳۴۳ کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد. این درحالی است که از سال ۱۳۳۱ کمیسیون اداری« رسیدگی به موضوعات نظام اداری در کمیسیونی تخصصی تحت عنوان از سال ۱۳۳۱ صورت میپذیرفت و از این سال به بعد کمیسیون اداری و استخدامی منحل و »و استخدامی کشور وظایف آن به کمیسیون اجتماعی محول گردید.

دانلود گزارش ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی نظام اداری در مجلس شورای اسلامی

بررسی عناصر دو حوزه نظام اداری و امور اجتماعی نشان میدهد که موضوعات ارجاعی به این کمیسیون دارای تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگرند و بهدلیل وجوه افتراقی که بین این دو حوزه وجود دارد، شرایطی بهوجود آمده که موضوعات نظام اداری از اهمیت و توجهی که نیازمند آن است برخوردار نباشد. محور اصلی فعالیت کمیسیون اجتماعی، همواره موضوعات مرتبط با کار و رفاه و حمایتهای اجتماعی بوده و موضوعات حوزه نظام اداری موضوعاتی فرعی و کماهمیتتر تلقی شدهاند.

درحالی که نظام اداری ازجمله حوزههای بسیار حساس و کلیدی کشور بهشمار میرود و بهعلت آنکه بر سایر حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سیطره دارد، موضوعات مرتبط با این حوزه باید با حساسیت و ظرافت مضاعف مورد بحث و بررسی قرار گیرند. بر این اساس قوانین و مقررات مرتبط با نظام اداری کشور نیز باید با پشتوانه مطالعات کارشناسی و دقت عمل بسیار بالا تدوین شوند. همچنین بررسی ساختار مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف نیز نشان میدهد در اکثر کشورها موضوعات حوزه نظام اداری در کمیسیون و یا دلگاسیون مستقلی مورد بررسی قرار می گیرند.

با توجه به اینکه ساختار اکثر کمیسیونهای مجالس قانونگذاری بر اساس موضوعاتی که در سطح کلان دغدغههای اصلی کشور محسوب میشوند، طراحی شده است، این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه موضوعات نظام اداری در ساختار مجالس قانونگذاری سایر کشورهاست.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید