تصویب لایحه جدید قانون مدیریت خدمات در هیئت وزیران جهت ارائه به مجلس

اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی

پاراف تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی : مرجع تصویب: هیات وزیران

تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ۳۱/۶/۱۳۹۴ هـ۵۲۴۴۲ت/۸۵۰۰۱شماره

تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت امور مجلس رئیس جمهور ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق توسعه ملی

هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۶/۱۳۹۴ در اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامههای اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیسجمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد با وظایف زیر تشکیل میگردد:

الف ـ هماهنگی جهت تدوین برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد

ب ـ دریافت برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آنها
ج ـ گزارشگیری منظم از اجرای برنامهها
د ـ اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات برای تسهیل در امور
هـ ـ اطلاعرسانی مناسب از روند پیشرفت برنامههای اقتصاد مقاومتی
و ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف مجری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب
ز ـ شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر
ح ـ ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویتها برای تخصیص بهینه منابع محدود
تبصره۱ـ دبیر ستاد توسط معاون اول رئیسجمهور انتخاب میشود. کارگروههای تخصصی حسب نظر معاون اول رئیسجمهور در حوزه دبیرخانه ستاد تشکیل میشود.
تبصره۲ـ به منظور پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی و مشارکت آنها در اجرای برنامههای مربوط حسب مورد از نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شرکت در جلسات ستاد دعوت میشود.
۲ـ به منظور انجام امور دبیرخانهای ستاد، هماهنگیهای اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، گزارشگیری، اطلاعرسانی و آموزش دستاندرکاران، دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل میشود.
۳ـ به منظور تهیه و اجرای برنامههای منطقهای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاههای متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل میشود.
۴ـ استانداران موظفند برنامههای عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه کنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و زمانبندی برنامههای عملیاتی استانی و ارسال گزارشهای ادواری برعهده استانداران میباشد.
۵ ـ فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه، شاخصهای پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسـط دبیرخانه تهـیه و به تصویب ستاد راهـبری و مدیـریت اقتصاد مقاومتی میرسد.

معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.