شعر نوروز کارمندان

0

پاراف شعر نوروز کارمندان :

با آمدن بهار ما گل کردیم / یاد از گل و مرحومه بلبل کردیم

با وعده این که می رسد فروردین / سرمای سه ماه را تحمل کردیم

از جانب ابر چون که در تحریمیم / چندیست که با چاه تعامل کردیم

از جوش و خروش ماه نوروز همه / تبخیر شدیم بس که قل قل کردیم

تا یک ذره درد کمتری حس بکنیم / در لحظه تزریق بلا ، شل کردیم

هی فال گرفتیم و بد آمد بعدش / با همت بیشتر تفال کردیم

امسال که هفت سینمان سکه نداشت / فکر سمنو و فکر سنبل کردیم

چون خرج مسافرت به شدت بالاست / یک گوشه نشستیم و توکل کردیم

تا روحیه مان کمی دگرگون بشود / با تک تک فامیل تعامل کردیم

از بس که تعارفات کردند به زور / یک عالمه آجیل تناول کردیم

با هفت عدد چای که رویش خوردیم / این هاضمه را به شدت اسکل کردیم

چون بچه صاب خانه (!) عیدی می خواست / هی پا نشدیم، هی تعلل کردیم

در آخر داستان هم از ناچاری / عیدی دو عدد ماچ تبادل کردیم

امسال شبیه سال های پیش است / هر چند تقاضای تحول کردیم

انگار که کارمند یعنی که همین / با کوشش مستمر تنزل کردیم

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید