مقررات مربوط به تغییر نام و سن در شناسنامه

0
پاراف مربوط به مقررات مربوط به تغییر نام و سن در شناسنامه : برای اطلاع از این شرایط مطلب زیر را مطالعه کنید.
۱-     تغییر سن :
مطابق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۶۷ و همچنینی رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر سن با ۵ سال با دادگستری ، یش از ۵ سال  با هیئت حل اختلاف و کمتر از ۵ سال با دادگاه عمومی می باشد.
۲-   تغییر نام (اسم کوچک) :
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵ چنانچه نامی که مطابق ماده ۲۰ انتخاب شده باشد دیگر قابل اصلاح و تغییر نمی باشد و فقط کسی که مدعی است شناسنامه ای بر خلاف مندرجات ماده ۲۰ مذکور صادر شده و یا می باشد می تواند از طریق دادگاه عمومی اصلاح آن را بخواهد.
۳- تغییر نام خانوادگی :
مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و مطابق تبصره آن موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد. چون آیین نامه اجرایی قانون تهیه نشده است، سازمان ثبت احــوال سالها از ماده ۹۷ آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۱۹ برای تغییر نام خانوادگی استفاده می کرد تا سرانجام ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۲ ثبت احوال مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۶۴ موارد تغییر نام خانوادگی را مشخص نمود.
۴- محل طرح دعوی برای تغییرات شناسنامه :
مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال یا دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
۵- صلاحیت های هیئت حل اختلاف :
مطابق ماده ۳ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵، وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است :
۱-     تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است. مندرج در ماده ۲۹ این قانون
۲-     رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
۳-     ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و مطابق ماده ۴۴ اعلام می شود.
۴-     ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here