تعهدات پیمانکاران و مقاطعه کاران در مورد انعقاد قراردادها

0
تعهدات پیمانکاران و مقاطعه کاران در مورد انعقاد قراردادها
تعهدات پیمانکاران و مقاطعه کاران در مورد انعقاد قراردادها

پاراف تعهدات پیمانکاران و مقاطعه کاران در مورد انعقاد قراردادها : در مواردی که یک کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت برخی موارد در راستای اجرای ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی ضروری است.

کارفرما (واگذارنده کار ) در متن قراردادپیمانکار (مقاطعه کار) را متعهد می نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان پیمانکار فرعی رانزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه را بپردازد.

کارفرما (واگذارنده کار ) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید ۵% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.

پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یاپیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.

شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.

در نهایت پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ٧٠/١/٢۴شورای عالی تامین اجتماعتی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.تامین.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید