پیشنهاد مستثنی شدن ماموریت های کارکنان وزارت امورخارجه

0
پیشنهاد مستثنی شدن ماموریت های کارکنان وزارت امورخارجه
پیشنهاد مستثنی شدن ماموریت های کارکنان وزارت امورخارجه

پاراف پیشنهاد مستثنی شدن ماموریت های کارکنان وزارت امورخارجه : پیشنهاد مستثنی شدن ماموریت های وزارت امورخارجه از شمول قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت در كميسيون سياسي و دفاعي در هیات دولت مطرح شده است.

این پیشنهاد توسط وزارت امور خارجه جهت تصمیم گیری و صدور مراحل قانونی ارسال شده است.

شرح پیشنهاد:

وزارت امورخارجه ضمن اشاره به گذشت بیست سال از زمان تصویب قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت و تأثیر احتمالی مشکلات مالی و ارزی دولت در آن مقطع زمانی بر احکام قانون یادشده، با اشاره به قوانین خاص مرتبط با وظایف وزارت امورخارجه از جمله «قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364-» و «مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه – مصوب 1352-» و تعارض ضمنی ماهیت و شرح وظایف قانونی وزارت امور خارجه در قوانین یادشده با قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت و مشکلات و موانع ناشی از آن برای حضور فعال و به‌موقع نمایندگان وزارت امور خارجه در عرصه بین‌المللی و ایفای وظایف محوله، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون یادشده مبنی بر مستثنی نمودن وزارت امور خارجه از شمول قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت – مصوب 1373- را برای بررسی و سیر مراحل تصویب در هیئت دولت ارایه نموده است.
مستندات قانونی مرتبط :
*قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت – مصوب 1373
*ماده (2) قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364
*قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه – مصوب 1352

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here