شرح وظایف سازمان‌ های مدیریت و برنامه‌ ریزی استان‌ ها

0
شرح وظایف سازمان‌ های مدیریت و برنامه‌ ریزی استان‌ ها
شرح وظایف سازمان‌ های مدیریت و برنامه‌ ریزی استان‌ ها

پاراف شرح وظایف سازمان‌ های مدیریت و برنامه‌ ریزی استان‌ ها : با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۹۹۱/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ رییس محترم جمهور و رییس شورای عالی اداری و بند (۲) مصوبه شورای مزبور که مقرر داشته است: «تمامی وظایف، اختیارات و فعالیت‌های مربوط به این سازمان در سطح استان شامل؛ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فنی، نظارت و تدوین سیاست‌های برنامه‌ای استانی، از استانداری‌های کشور منتزع و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها تشکیل می‌شود»، ابلاغ شده است.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شرح وظایف:

* بررسی و شناخت نارسایی‌ها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

* راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های تحول اصلاحات اداری، توسعه فن آوری اطلاعات و دولت الکترونیک، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاه‌های اجرایی

* راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه‌های آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی، آموزش، توسعه و ارتقاء کیفی کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان

* اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاه‌های اجرایی استان، تحلیل عملکرد آن‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روش‌های انجام کار بر اساس نتایج ارزیابی و انتخاب دستگاه‌ها، مدیران و کارکنان بر‌تر

* انجام وظایف دبیرخانه‌ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان

* نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه‌های اجرایی استان و بررسی و تایید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاه‌های استانی در چارچوب اختیارات تفویض شده

* انجام امور تفویض شده از سوی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی مرکز در زمینه مدیریت وتوسعه منابع انسانی.

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

شرح وظایف:

* مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه‌ای و اجرای نظام مصوب در استان

* تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه کلان کشور

* تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های کلان امور اشتغال و سرمایه گذاری، جمعیت آمایش سرزمین، آبنده نگری، محیط زیست، توسعه منابع استانی

* نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف و خط مشی‌های توسعه ملی، منطقه‌ای واستانی

* انجام امور مربوط به برنامه ریزی منطقه‌ای و تهیه طرح‌های آمایش سرزمینی استان

* تهیه و تدوین گزارش‌های سالانه اقتصادی و اجتماعی استان

* انجام امور مربوط به تدوین و تلفیق برنامه‌های استان، بودجه سنواتی، پیوست‌ها و مستندات آن با همکاری دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های دیگر و در چارچوب ضوابط تعیین شده

* انجام امور مربوط به تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج در لایحه بودجه سنواتی و دفاع و پیگیری در مراجع مربوطه

* تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی بخش‌های مختلف در چارچوب بخشنامه بودجه، ضوابط، دستورالعمل‌ها بودجه کل کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی

* انجام امور مربوط به توزیع و تهیه ابلاغ درآمد‌های استانی، اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه

* بررسی و مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و ردیف‌های متفرقه با دستگاه‌های اجرایی

* انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی

* بررسی، تهیه و تدوین برنامه‌های بخش‌های امور تولیدی، زیربنایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی

* تهیه وتدوین گزارش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تبصره‌های بودجه

* نظارت و ارزشیابی بر فعالیت‌های هزینه‌ای، طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی به منظور مطابقت عملیات انجام شده با برنامه‌ها و اهداف پیش بینی شده

* پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاه‌های اجرایی

* بررسی چگونگی و نقش سرمایه گذاری‌های بخش غیر دولتی و مشارکت‌های عمومی و غیر دولتی در اقتصاد استان.

معاونت آمار و اطلاعات

شرح وظایف:

* ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماری‌های عمومی و تخصصی در چارچوب برنامه‌های مرکز آمار ایران و اختیارات تفویض شده

* سازماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگیری‌های نمونه‌ای در چارچوب ضوابط مرکز آمار ایران

* جمع آوری و ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان‌های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور

* بررسی و شناخت نیازهای آماری دستگاه‌های اجرایی و برنامه ریزی استان و طرح‌های اعتباری هزینه‌ای و تملک دارایی‌های استان

* تهیه و اجرای طرح‌های آماری استانی و نظارت بر انجام آمارگیری‌ها و سرشماری‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام می‌گیرد

* تجزیه و تحلیل نتایج طرح‌های آماری استانی و آماده سازی برای انتشار آمار نامه استان

* انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط، تعاریف و مفاهیم استاندارد مرکز آمار ایران

* تهیه حساب‌های منطقه‌ای (استانی) در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تایید مرکز آمار ایران

* ارائه خدمات آماری و راهنمایی‌های فنی به دستگاه‌های اجرایی، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، گروه‌ها وکار‌شناسان متقاضی در سطح استان

* بهنگام سازی چارچوب‌ها وضوابط آماری مطابق با دستورالعمل‌های مرکز آمار ایران

* ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری سایر معاونت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

* تهیه و بهنگام سازی نقشه‌های اطلاعات مکانی مورد نیاز استان با هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و در چارچوب ضوابط و دستور العمل‌های مصوب

* جمع آوری وتدوین نیاز‌های اطلاعاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

* تهیه و بهنگام سازی نقشه‌های شهری و روستایی برای طرح‌های آماری با هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور

* انجام وظایف دبیرخانه‌ای شورای کاربران (GIS) سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی استانی.

حوزه ریاست و روابط عمومی

شرح وظایف:

برنامه ریزی برای برگزاری منظم جلسات رئیس سازمان وابلاغ مصوبات وتصمیمات متخذه به واحدها ویا مراجع ذی ربط

برنامه ریزی وساماندهی حضور رئیس سازمان در گردهمایی ها، ملاقات ها، بازدیدها وماموریت ها با هماهنگی وهمکاری دیگر سازمان ها ومعاونتهای سازمان

بررسی اخبار رسانه ها وسایت های اطلاع رسانی واستخراج مطالب مربوط به سازمان وارسال برای رییس سازمان ومعاونت های مربوطه

برنامه ریزی واجرای برنامه های اطلاع رسانی وتوسعه روابط سازمان با مخاطبان داخلی وخارجی به منظور دریافت وبررسی نظرات مخاطبان وتشریح فعالیت های سازمان وپاسخگویی به اذهان عمومی

انجام امور مربوط به مناسبت ها ومراسم با همکاری مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی

انجام هماهنگی های لازم با حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز

دریافت، بررسی، رسیدگی وپاسخگویی به شکایت افراد حقیقی وحقوقی از واحد ها وکارکنان سازمان

مدیریت نظام فنی اجرایی

شرح وظایف:

* اجرای کلیه سیاست‌ها و خط مشی‌های اداری و مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

* تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان

* نظارت براجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به سازمان

* انجام کلیه امور اداری سازمان از قبیل اجرای تشکیلات، ارزشیابی کارکنان، اجرای آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها وبرنامه‌های تحول اداری، طبقه بندی مشاغل، صدور احکام، حضور وغیاب، بازنشستگی وسایر امور مرتبط

* همکاری و هماهنگی با واحد آموزش مرکز و مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه وآینده نگری برای تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌ها ی آنان

* بررسی وشناخت سیستم‌های مورد نیاز مورد نیاز سازمان و همکاری با مرکز توسعه سیستم‌ها و فناوری اطلاعات مرکز برای راه اندازی و پشتیبانی سیستم‌های طراحی شده و مورد نیاز سازمان

* ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای تمرکز اسناد و مدارک اقتصادی و اجتماعی استان

* سازماندهی، تقویت و تجهیز کتابخانه سازمان و ارائه خدمات مورد نیاز استفاده کنندگان

* ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری به واحدهای سازمانی

* انجام کلیه امور خدماتی و رفاهی در سازمان با هماهنگی و همکاری امور منابع انسانی و پشتیبانی مرکز.

مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

شرح وظایف:

* مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

* انجام مطالعات و پژوهش‌های ارجاعی از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی

* همکاری با مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در سطح ملی

* تلاش در جهت جلب همکاری صاحب نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان وکشور

* ارائه نتایج پژوهش‌های انجام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و کشور و سایر موسسات یا سازمان‌های متقاضی به منظور استفاده از نتایج پژوهش‌ها

* مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی خاص استان و پیشنهاد جهت تصویب و اجرای آن‌ها پس از ابلاغ توسط رییس سازمان استان

* اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های آموزشی کارکنان دولت در سطح استان بر اساس سیاست‌های اعلام شده از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و استان

* نظارت برحسن اجرای کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی که در سطح استان در حال اجراست.

معرفی مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی

شرح وظایف:

* اجرای کلیه سیاست‌ها و خط مشی‌های اداری و مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

* تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان

* نظارت براجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به سازمان

* انجام کلیه امور اداری سازمان از قبیل اجرای تشکیلات، ارزشیابی کارکنان، اجرای آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها وبرنامه‌های تحول اداری، طبقه بندی مشاغل، صدور احکام، حضور وغیاب، بازنشستگی وسایر امور مرتبط

* همکاری و هماهنگی با واحد آموزش مرکز و مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه وآینده نگری برای تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌ها ی آنان

* بررسی وشناخت سیستم‌های مورد نیاز مورد نیاز سازمان و همکاری با مرکز توسعه سیستم‌ها و فناوری اطلاعات مرکز برای راه اندازی و پشتیبانی سیستم‌های طراحی شده و مورد نیاز سازمان

* ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای تمرکز اسناد و مدارک اقتصادی و اجتماعی استان

* سازماندهی، تقویت و تجهیز کتابخانه سازمان و ارایه خدمات مورد نیاز استفاده کنندگان

* ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری به واحدهای سازمانی

* انجام کلیه امور خدماتی و رفاهی در سازمان با هماهنگی و همکاری امور منابع انسانی و پشتیبانی مرکز.

دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه

شرح وظایف:

* انجام امور دبیرخانه‌ای شورای برنامه ریزی و توسعه استان

* تهیه دستور جلسات و صورتجلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان

* دریافت و بررسی درخواست‌ها و موضوعات واصله برای طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان

* تهیه گزارش از پیشنهادهای واصله و تکمیل اطلاعات اولیه برای ارسال به شورای برنامه ریزی و توسعه استان

* تهیه ابلاغ‌های مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ارسال به مراجع مربوطه

* ایجاد بانک اطلاعاتی از مستندات، دستور جلسات و صورتجلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان

* تهیه و تنظیم گزارش‌های موردی براساس دستور رییس سازمان.

شورای نظارت استان

شرح وظایف:

* انجام امور دبیرخانه‌ای شورای نظارت استان

* تهیه دستورجلسات و صورتجلسات شورای نظارت استان

* دریافت و بررسی درخواست‌ها و موضوعات واصله برای طرح در شورای نظارت استان

* تهیه گزارش از پیشنهادهای واصله و تکمیل اطلاعات اولیه برای ارسال به شورای نظارت استان

* تهیه ابلاغ‌های مربوط به تصمیمات متخذه در شورای نظارت استان و ارسال به مراجع مربوطه

* ایجاد بانک اطلاعاتی از مستندات، دستور جلسات و صورتجلسات شورای نظارت استان

* تهیه و تنظیم گزارشات موردی بر اساس دستور رییس سازمان.

دبیرخانه شورای فنی استان

شرح وظایف:

شرح وظایف و اختیارات شورای فنی استان بر اساس مفاد ماده واحده لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استان‌ها (مصوبه شماره۲۶۵۳ –د مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) است.

آیین نامه روش کار شورای فنی استان‌ها مصوب سال ۱۳۷۹ (۲۱۳/۵۱-۱۳۱۵/۱۰۲ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۹) می‌باشد. با این توضیح که بر اساس آئین نامه مذکور از ارکان شورای فنی استان، دبیری جلسات کمیته‌های چهار گانه: پیمان – نظارت – آموزش وکنترل کیفیت مصالح ساختمانی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.

دبیرخانه انجمن های تخصصی و صاحب نظران توسعه استان

شرح وظایف

* ایجاد هماهنگی و ارتباط بین انجمن‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی و صاحب نظران توسعه استان با دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

* تهیه گزارش از فعالیت‌های انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با توسعه استان و ارائه گزارش‌های ذی ربط به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

* انعکاس نظرات و پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان به انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی وصاحب نظران توسعه استان

* انجام امور دبیرخانه‌ای مربوطه.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here