اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال 90 کل کشور

0

پاراف اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال 90 کل کشور : شماره۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ ۴/۳/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
هيأت وزيران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعـت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد اصـل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ـ در بند (الف) ماده (۱) عبارت «و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداري دفاتر تجارتي است.» حذف مي‌شود.
۲ـ در تبصره (۲) ماده (۲)، عبارت «پايان سال ۱۳۹۱» جايگزين عبارت «سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي» مي‌شود.
۳ـ متن زير جايگزين ماده (۱۰) مي‌شود:
ماده۱۰ـ بنگاه‌هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين‌نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يکي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را که مستند به گزارش حسابرسي شرکت باشد در موارد زير دريافت و براي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حداکثر تا دو سال پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي سال مالي تجديد ارزيابي و براي سال‌هاي بعد حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه نمايند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰ (صرفاً براي سال تجديد ارزيابي)
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here