نظريه‌‌ رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص مجوز استخدام در سازمان امور مالياتی

0

پاراف قوانین و مقررات در مورد نظريه‌‌ رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص مجوز استخدام در سازمان امور مالياتی : شماره۳۶۳۴۰هـ/ب ۲۹/۵/۱۳۹۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۷۵۶۳۴/ت۴۸۵۲۱ هـ مـورخ ۸/۹/۱۳۹۱، مـوضـوع: «مجوز استخدام در سازمان امور مالياتي»، متعاقب بررسـي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره (۴) الحاقي به «قـانون نحوه اجراء اصـول هشـتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه در مواد مختلف قانون مديريت خدمات کشوري از جمله مواد مندرج در فصول ششم و هفتـم اين قانون، احکام و ضوابطي در خصوص استخدام بيان شده و اخذ مجوزها و تأييديه‌هايي لازم شمرده شده، بنابراين بند (۳) متن مصوبه مبني بر مجاز بودن رئيس سازمان امور مالياتي کشور به اينکه رأساً و بدون نياز به اخذ مجوز يا تأييد هر مرجع ديگر، نسبت به استخدام ۱۲.۰۰۰ نفر نيروي انساني در اين سازمان اقدام کند، از حيث ناديده گرفتن احکام قانوني مربوط، مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي

علي لاريجاني

نظريه‌‌ رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص مجوز استخدام در سازمان امور مالياتی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here