عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی ،ایثارگران + دانلود

0
عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی ،ایثارگران
عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی ،ایثارگران

پاراف عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی ،ایثارگران : چند روز به پایان مجلس شورای اسلامی در دوره نهم باقی مانده است و مناسب است عملکرد این دوره در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

دانلود فایل گزارش بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی ،ایثارگران

یکی از حوزههای با اهمیت در این خصوص حوزه ایثارگران و رفاه و بیمه های اجتماعی است. موضوعات مرتبط با این حوزه یعنی ایثارگران ،بیمه های اجتماعی و حمایتهای اجتماعی در حیطه تقنینی مورد توجه مجلس بوده است. در حوزه تقنینی طرحها و لوایح وصول شده مورد بررسی قرار گرفته است که تعدادی از آنها به تصویب رسیده است و شماری نیز در دست بررسی و یا رد شده است.

در شرح گزارش حاضر لازم است نکاتی را اشاره کنیم. نخست اینکه تمرکز گزارش حاضر بیشتر بر روی فعالیتهای تقنینی مرتبط با حوزه یاد شده است و کمیسیون خاصی را مد نظر ندارد. موضوع بعدی در توضیح این گزارش این است که پارهای از قوانین از قبیل قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و غیره که قانون عام محسوب میشوند اما در موضوعات رفاه و بیمه های اجتماعی مواد مهمی را در خود گنجاندهاند هم مورد بررسی قرار گرفته اند.

مضاف بر این موارد ممکن است طرح و یا لایحهای وجود داشته باشد که در کنار دلمشغولیهای اصلی بهصورت حاشیهای و فرعی اشاراتی به موضوعات رفاه و بیمههای اجتماعی داشته است. در چنین مواردی که تمرکز اصلی طرح و لایحه بر روی موارد دیگری بوده است از آوردن آن طرح و لایحه ذیل طرحها و لوایح حوزه رفاه و بیمههای اجتماعی خودداری شده است. با عنایت به توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی اهم اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره نهم خواهیم پرداخت.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here