تصویبنامه نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی

0
تصویبنامه نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی
تصویبنامه نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی

پاراف تصویبنامه نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره بند ۱ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی).

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۵۱۹۹مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
ز قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴مجلس شورای اسلامی:

تصویبنامه نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی

از ماده۲۶-

۱- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

تبصره- نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید