شرایط پرداخت کمک هزینه کفن و دفن توسط سازمان تامین اجتماعی

0

بر اساس بند 18 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که برای تأمین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده، در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند، به بازماندگان وی پرداخت می شود.

شرایط پرداخت کمک هزینه کفن و دفن توسط سازمان تامین اجتماعی
بر اساس ضوابط و قوانین تأمین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن علاوه بر بازماندگان بیمه شدگان اجباری و اختیاری به بازماندگان بازنشتگان، ازکارافتادگان کلی و مقرری بگیران بیمه بیکاری متوفی نیز پرداخت می شود.
لازم به ذکر است، برقرار بودن ارتباط بیمه شده با کارفرمای کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شده متوفی است و افرادی که قبل از فوت فاقد ارتباط بیمه ای با سازمان تأمین اجتماعی باشند مشمول دریافت این کمک هزینه نیستند.
بر این اساس، بیمه شده ای که قبل از فوت به عللی مانند بیماری و بارداری به صورت موقت ارتباط کاری با کارفرما نداشته باشد، مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن است.
لازم به ذکر است، به منظور مساعدت و با هدف تأمین بخشی از هزینه های مربوطه، کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت همسر در صورت احراز شرایط قانونی صرفاً به بیمه شده و مستمری بگیر اصلی پرداخت می شود.
همچنین کمک هزینه مذکور پس از انجام مراحل کفن و دفن متوفی، با ارایه گواهی فوت و دفترچه درمانی بیمه شده یا مستمری بگیر از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید