این افراد مشمول مزایای قانون بیمه بیکاری نیستند

0
این افراد مشمول مزایای قانون بیمه بیکاری نیستند
این افراد مشمول مزایای قانون بیمه بیکاری نیستند

پاراف این افراد مشمول مزایای قانون بیمه بیکاری نیستند : سئوالی ÷رسیده شده است که پاسخ آن ممکن است مورد نظر بسیاری از کارگران و مشمولین بیمه بیکاری باشد.

سه سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم. حال می خواهم از بیمه بیکاری استفاده کنم. شرایط آن چیست؟ آیا برای دریافت آن به کارت پایان خدمت نیاز هست؟ ایشان اشاره ای به دلیل یا نحوه بیکار شدن و همچنین تأهل یا تجرد خود نکرده اند!

پاسخ: طبق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، «بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.» بنابراین دریافت خدمات مربوط به بیمه بیکاری، منوط به بیکار شدن غیر ارادی است.

از سوی دیگر، طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۲، کارگرانی که قرارداد موقت هستند، در صورت اتمام قرارداد، بیکار غیرارادی محسوب نمی شوند. با این که موضوع بیکاری غیرارادی، به کارگران قرارداد موقتی، که مشاغل آن ها جنبه مستمر دارد، نیز تعمیم داده شده است؛ اما در صورتی که شغل جنبه مستمر نداشته باشد و قرارداد کار دائمی نباشد، امکان استفاده از مزایای بیمه بیکاری وجود ندارد.

همچنین، بازنشستگان، افراد از کارافتاده، صاحبان مشاغل آزاد و اتباع خارجی، نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.بر اساس بند «الف» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، «جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری، اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن، برای مجردین، حداکثر ۳۶ ماه و برای متأهلین یا متکفلین، حداکثر ۵۰ ماه، بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه … خواهد بود.»

طبق جدول پیوست بند «الف» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، شما با ۳ سال سابقه پرداخت حق بیمه، می توانید، در صورت مجرد بودن، ۱۲ ماه(یک سال) و در صورت متأهل بودن، ۱۸ ماه (یک سال و نیم)، از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنید. ظاهراً دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، ضروری نیست.

این موضوع از ماده ۱۱ «آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری» استفاده می شود که تصریح دارد:«مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متأهل نباشند، قطع می گردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومی، در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی، مجدداً نسبت به باقی مانده مدت استحقاقی، مقرری آنان برقرار خواهد شد.خراسان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here