مجوز خرید 65 دستگاه خودرو سواری به دیوان محاسبات

0
مجوز خرید 65 دستگاه خودرو سواری به دیوان محاسبات
مجوز خرید 65 دستگاه خودرو سواری به دیوان محاسبات

پاراف مجوز خرید 65 دستگاه خودرو سواری به دیوان محاسبات : 109493 1394/08/21 معاونت امور دولت 52533

دیوان محاسبات کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هيئت وزيران در جلسه 17/8/1394 به پیشنهاد دیوان محاسبات کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- دیوان محاسبات کشور مجاز است نسبت به خرید شصت و پنج دستگاه خودرو سواری ساخت داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
2- خودروهای موضوع این تصویب¬نامه از شمول ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (7) تصویب¬نامه شماره 92308/ت40587هـ مورخ 7/6/1387
مستثنی می باشند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور

آشنایی با دیوان محاسبات:

ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است :

ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.

با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي ساختاري و مفهوم چنين تعريفي بطور صريح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي آمده است.
ديوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزي مستقر در پايتخت ، در كليه مراكز استانها نيز به موجب قانون تشكيلات استاني دارد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید