دانلود کتب فارسی تئوری حسابداری بلکویی و هندریکسن

0
دانلود کتب فارسی تئوری حسابداری بلکویی و هندریکسن
دانلود کتب فارسی تئوری حسابداری بلکویی و هندریکسن

پاراف دانلود کتب فارسی تئوری حسابداری بلکویی و هندریکسن : درس تئوری حسابداری یکی از دروس اصلی ارشد حسابداری است. کتب تئوری حسابداری بلکویی و هندریکسن نیز از منابع اصلی این درس است.

ما در این دو منبع را بصورت رایگان برای شما آماده دانلود کرده ایم که میتوانید آنها را از طریق لینک های زیر دانلود کنید:

دانلود کتاب تئوری حسابداری هندریکسن جلد اول

دانلود کتاب تئوری حسابداری هندریکسن جلد دوم

دانلود کتاب تئوری حسابداری هندریکسن نسخه اصلی (انگلیسی)

دانلود کتاب تئوری حسابداری بلکویی جلد اول

دانلود کتاب تئوری حسابداری بلکویی جلد دوم

تعریف تئوری حسابداری

تئوری حسابداری مجموعه ای از مفروضات مبنا , تعاریف , اصول و مفاهیم و نحوه ا ستنتاج انهاست که زیر بنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط و همچنین مشاهده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل میدهد

هدف تئوری حسابداری

فراهم کردن مجموعه ای از اصول و روابطی است که عملیات مشاهده شده حسابداری را بیان و عملیات مشاهده نشده  را پیش بینی کند به بیان دیگر تئوری حسابداری باید بتواند دلایل انتخاب مبانی و روشهای مختلف حسابداری را توسط واحدهای انتفاعی بیان و ویژگیهای واحدهایی را که از میان روشهای پدیرفته شده حسابداری روش خاصی را انتخاب می کنند پیش بینی نماید. ضمنا تئوری حسابداری باید از طریق تحقیقات حسابداری ازمون و تایید گردد. از دیدگاه عملی می توان اظهار داشت که تدوری حسابداری به بهبود حسابداری و مطلوبیت ارائه صورتهای مالی کمک می کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here