متن اصلاح آيين‌نامه اجرايی شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان

0

پاراف متن اصلاح آيين‌نامه اجرايی شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان: شماره۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ ۲۴/۴/۱۳۹۴
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ـ در ماده (۵)، عبارت «هشت کارگروه» به عبارت «سيزده کارگروه» اصلاح و بندهاي (د) و (هـ) به شرح زير اصلاح و بندهاي (ک)، (ل) و (م) به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:
دـ کارگروه تخصصي آمايش سرزمين، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار

هـ ـ کارگروه تخصصي تحول اداري و دولت الکترونيک

ک ـ کارگروه تخصصي توسعه روستايي و عشايري

ل ـ کارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري

م ـ کارگروه تخصصي استانداردسازي و ارتقاي کيفيت کالا و خدمات

۲ـ در ماده (۶)، بند (الف) به شرح زير اصلاح و بندهاي (ع) و (ف) به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

الف ـ استاندار (رييس)

ع ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

ف ـ مديرکل استاندارد استان

۳ـ در ماده (۸)، بندهاي (ج)، (ز) و (ح) به شرح زير اصلاح و بندهاي (س)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

ج ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

ز ـ مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق منطقه‌اي استان

ح ـ مدير کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان

س ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان به انتخاب وزير

ع ـ مديرکل نوسازي مدارس استان

ف ـ مديرعامل شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي استان

ص ـ رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مرکز استان

ق ـ مدير کل استاندارد استان

رـ مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي استان

ش ـ مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان

ت ـ مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان

۴ـ در ماده (۱۰)، بندهاي (ج)، (هـ) و (ي) به شرح زير اصلاح و بندهاي (ش)، (ت)، (ث) و (خ) به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

ج ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

هـ ـ مديرکل آموزش و پرورش استان

ي ـ مديرکل ورزش و جوانان استان

ش ـ مديرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس استان

ت ـ نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري

ث ـ مديرعامل جمعيت هلال احمر استان

خ ـ رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مرکز استان

۵ ـ در ماده (۱۲)، عبارت «کارگروه تخصصي آمايش سرزمين، محيط زيست و توسعه پايدار» جايگزين عبارت «کارگروه تخصصي آمايش سرزمين، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار» و بند (الف) به شرح زير اصلاح و بندهاي (ل)، (م)، (ن)، (س)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (ش)، (ت) و (ث) به شـرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

الف ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان (رئيس)

ل ـ مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان

م ـ مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان

ن ـ مديرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان

س ـ مديرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداري

ع ـ مديرکل ثبت احوال استان

ف ـ رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مرکز استان

ص ـ مديرکل پست استان

ق ـ مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي استان

رـ مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق منطقه‌اي استان

ش ـ مديرکل منابع طبيعي استان

ت ـ مديرکل استاندارد استان

ث ـ نماينده شبکه سازمان‌هاي مردم نهاد محيط زيست

۶ ـ در ماده (۱۳)، عبارت «کارگروه تخصصي آمايش سرزمين، محيط زيست و توسعه پايدار» به عبارت «کارگروه تخصصي آمايش سرزمين آمار، محيط زيست و توسعه پايدار» اصلاح و بندهاي (ک)، (ل)، (م) و (ن) به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

ک ـ هـماهنگي در اجراي برنامه‌ها و سيـاست‌هاي اجرايي شوراي عالي آمار در استان

ل ـ شاخص‌ها و اولويت‌هاي موضوع‌هاي آماري موردنياز برنامه‌هاي توسعه استاني

م ـ اشاعه و ارتقاي فرهنگ آماري متناسب با شرايط استان

ن ـ هماهنگي در اجراي بهينه سرشماري‌هاي عمومي و طرح‌هاي آمارگيري ملي در استان با رعايت استانداردهاي مرکز آمار ايران

۷ـ ماده (۱۴) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۱۴ـ اعضاي کارگروه تخصصي تحول اداري و دولت الکترونيک به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ استاندار (رئيس)

ب ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان (دبير)

ج ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

د ـ مديرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان

هـ ـ مديرکل فناوري اطلاعات استانداري

و ـ مديرکل جهاد کشاورزي استان

ز ـ مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان

ح ـ مديرکل آموزش و پرورش استان

ط ـ مديرکل راه و شهرسازي استان

ي ـ مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان

ک ـ نماينده وزارت نيرو با معرفي وزير نيرو

ل ـ رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مرکز استان

م ـ مديرکل صدا و سيماي مرکز استان

ن ـ شهردار مرکز استان

س ـ رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان

ع ـ مديرکل حفاظت محيط زيست استان

ف ـ مديرکل استاندارد استان

ص ـ مديرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداري

ق ـ يک نفر از رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي دولتي استان به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري

۸ ـ در ماده (۱۵) عبارت «کارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري» جايگزين عبارت «کارگروه تخصصي تحول اداري و دولت الکترونيک» و بندهاي (ز)، (ح) و (ط) نيز به شرح زير اصلاح و بندهاي (ي) و (ک) به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

ز ـ راهکارهاي توسعه زيرساخت‌هاي خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي استان

ح ـ راهکارهاي به اشتراک‌گذاري اطلاعات بين دستگاهي در استان

ط ـ راهکارهاي توسعه سامانه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خدمات الکترونيک درون و برون دستگاهي

ي ـ سازوکارهاي يکسان‌سازي، استانداردسازي و بهينه کردن تارنماهاي (وبسايت‌ها) دستگاههاي استاني

ک ـ شناسايي، اولويت‌بندي، هماهنگي و تسهيل جهت توسعه خدمات الکترونيکي قابل ارايه بر بستر شبکه ملي اطلاعات در استان

۹ـ در مـاده (۱۶)، عـبارت «کارگروه تخـصصي سـلامت و امنـيت غـذايـي» جـايگزين عـبارت «کارگروه تخـصصي سلامت، ايمـني و امنيت غذايي» و بند (ج) نيز به شرح زير اصلاح و بندهاي (ع)، (ف) و (ص) به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

ج ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

ع ـ مديرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداري

ف ـ مديرکل تعزيرات حکومتي استان

ص ـ مديرکل استاندارد استان

۱۰ ـ در ماده (۲۰)، بند (الف) به شرح زير اصلاح و بند (م) به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

الف ـ معاون ذي‌ربط استاندار (رئيس)

م ـ مديرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداري

۱۱ـ در ماده (۲۲)، بند (الف) به شرح زير اصلاح و بندهاي (ض) و (ظ) به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

الف ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رئيس)

ض ـ مديرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري

ظ ـ مديرکل تعزيرات حکومتي استان

۱۲ـ در ماده (۲۴)، بندهاي (ب) و (ج) به شرح زير اصلاح و بند (ظ) به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي‌شود:

ب ـ مديرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداري (دبير)

ج ـ نماينده تام‌الاختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

ظ ـ مديرکل استاندارد استان

۱۳ـ متن زير به عنوان مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰) و (۳۱) اضافه و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي‌شود:

ماده۲۶ـ اعضاي کارگـروه تخصصي توسعه روستايي و عشايري به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ معاون برنامه‌ريزي استانداري (رئيس)

ب ـ مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري (دبير)

ج ـ مديرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداري

د ـ مدير کل راه و شهرسازي استان

هـ ـ مديرکل جهاد کشاورزي استان

و ـ مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان

ز ـ مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان

ح ـ مديرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان

ط ـ مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان

ي ـ مديرکل آموزش و پرورش استان

ک ـ مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان

ل ـ مديرکل حفاظت محيط زيست استان

م ـ مديرکل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان

ن ـ مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان

س ـ رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مرکز استان

ع ـ مديرکل امور عشاير استان

ف ـ مديرعامل صندوق بيمه روستاييان و عشاير استان

ص ـ يکي از بخشداران استان به پيشنهاد رئيس کارگروه و تأييد کارگروه

ق ـ نماينده دهياران استان به انتخاب دهياران

ر ـ يک نفر از رؤساي شوراي اسلامي روستا با معرفي رئيس شوراي اسلامي استان

ماده۲۷ـ وظايف کارگروه تخصصي توسعه روستايي و عشايري، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:

الف ـ تهيه سند توسعه روستايي استان

ب ـ هماهنگي در تدوين برنامه‌هاي توسعه و عمران روستاها و توانمندسازي مناطق عشايري

ج ـ استخراج شاخص‌هاي توسعه روستايي در چارچوب شاخص‌هاي توسعه روستايي ملي و بررسي تغييرات شاخصهاي مربوط

د ـ ساز و کار هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي استان به منظور هم‌افزايي جهت کاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري.

هـ ـ ارتقاي شاخصهاي فرهنگي، زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي در حوزه روستايي متناسب با بسته توسعه روستايي و شرايط منطقه‌اي

و ـ شناسايي و بهره‌گيري از قابليت‌ها و مزيتهاي نسبي روستاها و مناطق عشايري استان در زمينه‌هاي مختلف

ز ـ بهبود حمل و نقل عمومي بار و مسافر در روستاها و ارتقاي وضعيت ايمني راه‌هاي روستايي و عشايري

ح ـ بسته‌هاي تشويقي و توسعه سرمايه‌گذاري در روستاها با رعايت سياست‌هاي مرتبط

ط ـ تشويق و توسعه بيمه‌هاي اجتماعي در روستاها و مناطق عشايري

ي ـ تقويت و توسعه واحدها و نهادهاي مردم نهاد مؤثر در امور توسعه روستايي

ک ـ رفع تنگناها و مشکلات موجود در زمينه افزايش درآمد و بهبود شرايط زندگي در روستاها و مناطق عشايري

ل ـ ساماندهي و اسکان عشاير

م ـ تعيين اولويت در جهت تخصيص اعتبارات توسعه روستايي از محل اعتبارات استاني

ن ـ تقويت و بهره‌‌گيري از ظرفيت دهياري‌ها و شوراهاي اسلامي روستايي در پيشبرد امور توسعه روستا

س ـ بررسي چـالش‌ها و مسايل و مشـکلات توسعه روسـتايي مـرتبط با وظايف ساير کارگروههاي تخصصي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و ارايـه به کارگروه ذي‌ربط

ع ـ جلب مشارکت‌هاي مردمي در راستاي توسعه اقتصادي روستاها و مناطق عشايري

ف ـ تهيه برنامه‌ها و ساز و کارهاي لازم براي توانمندسازي دهياران

ماده۲۸ـ اعضاي کارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ معاون ذي‌ربط استاندار (رئيس)

ب ـ نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري در استان به انتخاب وزير (دبير)

ج ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

د ـ مديرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان

هـ ـ نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

و ـ يکي از رؤساي پارک علم و فناوري استان به انتخاب معاون پژوهشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري

ز ـ مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان

ج ـ رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان

ط ـ مديرکل حفاظت محيط زيست استان

ي ـ رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان

ک ـ رئيس جهاد دانشگاهي استان

ل ـ مديرکل آموزش و پرورش استان

م ـ مديرکل صدا و سيماي مرکز استان

ن ـ مديرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداري

س ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان به انتخاب وزير

ع ـ يک نفر از رؤساي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي دولتي استان به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري

ف ـ يک نفر از رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي دولتي استان به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ص ـ يک نفر از رؤساي واحدهاي استاني دانشگاه آزاد اسلامي به انتخاب رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

ق ـ دو نفر از مديران ارشد شرکت‌هاي توليدي و خدمات مهندسي و دانش‌بنيان استان که حداقل يک نفر از آنان از بخش غيردولتي باشد با معرفي استاندار.

ماده۲۹ـ وظايف کارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:

الف ـ تدوين و به‌روزرساني سند آمايش علم و فناوري استاني

ب ـ برنامه‌ريزي در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوري منطقه در استان

ج ـ تدوين برنامه‌هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند مدت آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان براساس سند آمايش مصوب

د ـ تعيين اولويتهاي تحقيقاتي و فناوري استان برمبناي شناسايي نيازها، توانايي‌ها و مزيتهاي استاني

هـ ـ نحوه نظارت بر فعاليتهاي علمي، فناورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شوراي علوم، تحقيقات و فناوري

و ـ تدوين برنامه‌هاي حمايت از توسعه و ارتقاي مراکز رشد، پارکهاي علم و فناوري و شهرکهاي فناوري و شرکتهاي دانش‌بنيان در استان
ز ـ تدوين ساز و کارهاي همسويي بين اهداف و سياستهاي استاني در زمينه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري با اهداف و سياست‌هاي ملي

ماده۳۰ـ اعضاي کارگروه تخصصي استانداردسازي و ارتقاي کيفيت کالا و خدمات به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رئيس)
ب ـ مديرکل استاندارد استان (دبير)
ج ـ مديرکل دفتر فني استانداري
د ـ مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
هـ ـ مديرکل جهاد کشاورزي استان
و ـ مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان
ز ـ مديرکل راه و شهرسازي استان
ح ـ مديرکل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
ط ـ مديرکل آموزش و پرورش استان
ي ـ مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات استان
ک ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان
ل ـ مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي استان
م ـ مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق منطقه‌اي استان
ن ـ مديرکل حفاظت محيط زيست استان
س ـ مديرکل صدا و سيماي مرکز استان
ع ـ دادستان مرکز استان
ف ـ رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مرکز استان
ص ـ مديرکل تعزيرات حکومتي استان
ق ـ مديرکل دامپزشکي استان
ر ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان
ش ـ رئيس مجمع امور صنفي استان
ت ـ مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان
ث ـ مديرکل گمرک استان
خ ـ شهردار مرکز استان
ماده۳۱ـ وظايف کارگروه تخصصي استانداردسازي و ارتقاي کيفيت کالا و خدمات، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف ـ تبيين راهبردها و اولويت‌هاي نظام استانداردسازي و تنظيم سند چشم‌انداز توسـعه کيفيت کالا و خـدمات متناسب با شرايط و مزيت‌هاي خاص استان جهت ارايه به شورا
ب ـ بررسي موانع و مشکلات استانداردسازي و وضعيت اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي محصولات استان و ارايه راهکارهاي اجرايي
ج ـ پيشنهاد نحوه بهره‌گيري از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي تخصصي سازمان‌ها به ويژه مراکز تحقيقاتي و پژوهشي و تشکل‌ها و انجمن‌هاي صنفي جهت مشارکت فعال در تدوين و به‌روزرساني استانداردهاي ملي و توسعه استانداردسازي در استان
د ـ بررسي سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارايه پيشنهادات لازم در جهت آموزش و افزايش آگاهي‌هاي عمومي و تخصصي در راستاي استاندارد و کيفيت
هـ ـ پيشنهاد نحوه هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به منظور بهبود نظام نظارت و بازرسي استاندارد و کيفيت و تقويت حقوق مصرف‌کننده در سطح استان و ايجاد بسترهاي مناسب به منظور تسريع در روند رسيدگي به شکايات مصرف‌کنندگان در ارتباط با مقررات و ضوابط استاندارد
و ـ بررسي چگونگي تخصيص درصدي از منابع و اعتبارات پژوهشي و تملک دارايي واحدهاي استاني جهت تدوين، ترويج و نظارت بر اجراي استانداردها و تجهيز آزمايشگاه‌هاي فني و مراکز ارزيابي انطباق استان
ز ـ ارايه ساز و کارهاي نحوه اجراي استانداردهاي اجباري و پيگيري تخلفات احتمالي در زمينه مخاطرات اقتصادي، ايمني، بهداشت و سلامت عمومي
ح ـ بررسي خط مشي و نحوه هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط با صادرات و واردات در سطح استان به منظور کنترل‌هاي کيفي
ط ـ ارايه راهکارهاي لازم جهت کنترل بازار و مراکز توزيع و عرضه در سطح استان در راستاي رعايت استانداردها
ي ـ ارايه پيشنهادهاي لازم جهت کنترل صحت عملکرد اوزان و مقياس‌ها و وسايل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومي مشمول استاندارد اجباري و نظارت بر وضعيت عيار فلزات گرانبها با هماهنگي دستگاه‌هاي مرتبط در سطح استان
ک ـ کمک به تصميم‌سازي در خصوص نحوه ترويج و پياده‌سازي استانداردهاي معيار مصرف انرژي در توليدات و سامانه‌هاي انرژي‌بر در سطح استان
ل ـ ارايه پيشنهادهاي لازم به منظور کنترل و نظارت بر نازل‌هاي سوخت مايع و گاز با هماهنگي دستگاه‌هاي مرتبط در سطح استان
م ـ پيگيري و اجراي مصوبات شوراي استاندارد استان و تهيه گزارش از نتايج حاصله جهت ارايه به شوراي برنامه‌ريزي و شوراي استاندارد استان
ن ـ بررسي و تنظيم گزارش عملکرد استان‌ها در حوزه استانداردسازي و ارتقاي کيفيت کالا و خدمات و پيشنهاد تشويق دستگاه‌هاي برتر و معرفي دستگاه‌هاي ناموفق و ناکارآمد.

معاون اول رئيس‎جمهور

اسحاق جهانگيري

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here