مشکلات قوانین و مقررات کارمندان و کارکنان دولت و کارگران

0

پاراف مشکلات قوانین و مقررات کارمندان و کارکنان دولت و کارگران : سیستم اداری و منابع انسانی دولتی در طول سالیان متمادی ، با محوریت کارمندان و کارکنان دولت تنظیم نشده است.همچنانکه در قوانین و مقررات کارگری، کارگران مورد توجه قرار نگرفته اند.

دولت اگر میخواهد بهره وری را در حوزه کارمندی و کارگری افزایش دهد ، دیدگاه جامعه به برخی مشاغل تغییر کند ، مشکلات حوزه کارمندی و کارگری یکبار برای همیشه حل شود ، بهتر است به خود آنها و به نیازهای واقعی آنها مراجعه نماید.

همیشه اینگونه بوده که قوانین و مقرراتی ایجاد شده و بعد با دستور العمل و بخشنامه ای سعی در القا، آن به کارمندان ، کارکنان دولت و یا کارگران کرده اند. قافل از آنکه این وصله اساسا وصله ناجور است.این قوانین و مقررات چون با نیازهای واقعی ایشان مغایر و یا تطابق حداقلی دارد ، قالبا پذیرش آنها مورد مقاومت قرار گرفته و چون گریزی از قانون نیست ، اجرای آن با حداقل کیفیت و اثربخشی صورت میگیرد. گاهی اوقات نیز روش نامناسب اجرای قوانین این وظیفه را برعهده میگیرد. حجم بسیار زیاد قوانین کارمندی و کارگری در سالهای اخیر و کارآمدی حداقلی آنها و پابرجا بودن مشکلات اساسی این قشر از جامعه گواهی است بر این مدعا.

این قوانین و مقررات در حالی تصویب و به اجرا گذاشته میشوند که محور خدمات دولت و نمایشگر خدمات دولت کارمندان و کارکنان و در صنعت، کارگران هستند.اما در این قوانین و مقررات کمترین حد توجه به نیازهای واقعی آنها صورت می پذیرد.

در این قوانین و مقررات به سختی میشود از حق و حقوق کارمندان در مقابل رئیس دستگاه ، ارباب رجوع ، دولت و … اثری یافت نمایید.

زاویه نگاه در تصویب قوانین و مقررات حوزه کارمندی و کارگری همیشه از بالا به پایین بوده است.به همین دلیل همیشه تشخیص رئیس یا بالاترین مقام مجاز و جملاتی از این دست در این قوانین بسیار به چشم می خورد و کمتر نشانی از خود کارمند در تصمیم گیری ها مشاهده میشود.

در این قوانین و مقررات به سختی میشود از حق و حقوق کارمندان در مقابل رئیس دستگاه ، ارباب رجوع ، دولت و … اثری یافت نمایید.حتی در قوانین و مقررات بخش کارگری اینگونه القا میشود که کارفرما رئیسی است که میخواهد حق و حقوق کارگر را نادیده گرفته و با این تفکر قوانینی در جهت حمایت از کارگران تصویب شده است که خود معظلی شده اند برای کارگر و کارفرما.اینها ناشی از عدم درک و شناخت صحیح نیازهای طرفین است.

مشکلات قوانین و مقررات کارمندان و کارکنان دولت و کارگران : دولت اگر میخواهد بهره وری را در حوزه کارمندی و کارگری افزایش دهد ، دیدگاه جامعه به برخی مشاغل تغییر کند ، مشکلات حوزه کارمندی و کارگری یکبار برای همیشه حل شود ، بهتر است به خود آنها و به نیازهای واقعی آنها مراجعه نماید.

مشکلات قوانین و مقررات کارمندان و کارکنان دولت و کارگران

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید