رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال تبصره ۸ ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

0

پاراف رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال تبصره ۸ ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  : موضوع ابطال تبصره ۸ ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ به شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵

دادنامه: ۹۴ ۹۳/اس /۶۵
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری استخدامی  طرف شکایت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
آقای سعید خرم رویی طی دادخواست تقدیمی به هیئت عمومی اعلام میدارد ، وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در تبصره ۸ ذیل ماده۵۲ آئین نامه استخدامی اعضاءهیات علمی دانشگاه ها مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ به شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵ علیرغم تصریح قانون حالت اشتغال « مستخدمین شهید ،جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر » انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۳ بعد از واژه « شهید » و واژه « جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر » را سهواً و یا عمداً از قلم انداخته و همین امر موجب تضییع حق کلیه اعضاء هیات علمی و قضات (( جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر )) شده است لذا در این رابطه اولاً براساس بند « ج » « و» « د » ذیل ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، همواره واژه های اختصاری « جانباز از کارافتاده کلی ، شهید ومفقود الاثر » صراحتاً در یک سطح معنا سازی شده اند که این شناسایی نیز به تائید مراجع صالح همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران و تحت عنوان مشمولان حالت اشتغال صورت می پذیرد . ثانیاً از تاریخ تصویب آئین نامه اجرائی قانون حالت اشتغال ( ۲/۷/۱۳۷۳) کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی و قضات که شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر می شوند مشمول تبصره ذیل ماده ۲ این آئین نامه بوده و همواره به استناد مواد ۵ ، ۸، ۱۰ ،۱۱ و۱۲ این آئین نامه مشمول حالت اشتغال می باشند و حق برخورداری از مزایایی همچون افزایش حقوق ، فوق العاده شغل ، کمک هزینه عائله مندی و اولاد ، فوق العاده جذب ، افزایش سنواتی ، ارتقای گروه ( پایه ) سنواتی و ارتقاء درجه یا مرتبه بالاتر و …. دارند . لذا حذف « جانباز از کارافتاده ومفقود الاثر » درتبصره ۸ ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی موجب حذف حقوق مکتسبه آنان می باشد و باتوجه به اینکه آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ صراحتاً با قانون حالت اشتغال ( مصوب مجلس شورای اسلامی ) و آئین نامه اجرایی آن که از نظر سلسله مراتب بالاتر ازآئین نامه وزارتی است در مغایرت می باشد بنابراین تقاضای ابطال تبصره ۸ ماده ۵۲ آئین نامه جدیدالتصویب و اصلاح آنرا براساس قانون حالت اشتغال « مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر » انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ و آئین نامه اجرایی مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۳ وماده ۳۹ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
طرف شکایت درلایحه دفاعیه مثبوت به شماره ۶۸۹ – ۲۶/۵/۹۳ و تصویر نامه ضمیمه شماره ۷۵۵۷۳/۱۵ – ۳۱/۴/۹۳ رئیس مرکز هیات های ممیزه و هیات امنای وزارت علوم اعلام میدارد . به استناد مفاد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه پنجم که مقرر میدارد . دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی ، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امناء که به تائید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری می رسد عمل می نماید لیکن باتوجه به مستندات توجیهی و قانونی موجود مبنی بر تسری مزایای ( ارتقا مرتبه ) ( موضوع ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال ایثارگران ) مندرج در تبصره ۸ ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به اعضای هیات علمی جانباز دارای حالت اشتغال ، موضوع جهت طرح و تصمیم گیری در دستور کار کمیته اصلاح و بازنگری « آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با عنوان معاون محترم اداری ومالی و مدیریت منابع وزارت متبوع قرار گرفته و باتوجه به موافقت کمیته یاد شده ، در صورت نهایی شدن آئین نامه یاد شده و تائید وزیر علوم تحقیقات و فناوری جهت اجرا به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ خواهد شد . ضمناً در جلسه اخیر کمیته مذکور ، مدیرکل امور اداری همکاری و مساعدت وزارت متبوع را درجهت حل مشکل مشارالیه و موافقت با انجام امور اعلام نموده اند .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : باتوجه به اینکه استدلال شاکی آن است که در تبصره مذکور نامی از جانباز ازکارافتاده و مفقود الاثر قید نگردیده و به همین سبب آن را خلاف مقررات اعلام داشته است و عبارت مقرر در تبصره ۸ ماده ۵۲ آئین نامه مذکور مخالفتی با مقررات موضوعه نداشته و عدم ذکر عبارات جانباز از کارافتاده مفقود الاثر موجب قانونی برای ابطال نخواهد بود و اصلاح و یا اضافه کردن عبارات مذکور نیازمند به اقدامات قانونی از سوی مرجع تصویب آن را دارند قابل ابطال نمی باشند .
تهیه کننده گزارش : منیژه اسکندری
موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضا تشکیل و پس از بحث و بررسی بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی گردید .

رأی هیات تخصصی:
در خصوص شکایت آقای سعید خرم رویی به خواسته ابطال تبصره ۸ ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری به شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ باتوجه به محتوای پرونده و این که عمده استدلال شاکی آن است که در تبصره مذکور نامی از « جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر » قید نگردیده و به همین سبب آن را خلاف مقررات اعلام داشته است از آنجائیکه عبارت مقرر در تبصره ۸ ماده ۵۲ آئین نامه مذکور مخالفتی با مقررات موضوعه نداشته و عدم ذکر عبارات « جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر » موجب قانونی برای ابطال مقرره مذکور نخواهد بود و از سوی دیگر اصلاح یا اضافه کردن عبارات مذکور نیازمند به اقدامات قانونی از سوی مرجع تصویب آن دارد بنابراین شکایت وی غیر وارد و رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . سبزواری نژاد رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت در مورد ابطال تبصره ۸ ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید