رأی دیوان عدالت درباره ابطال کل آئین نامه بهره مندی کارکنان از خانه های سازمانی

0
آراء دیوان عدالت اداری
آراء دیوان عدالت اداری

پاراف رأی دیوان عدالت درباره ابطال کل آئین نامه بهره مندی کارکنان از خانه های سازمانی : موضوع: ابطال کل آئین نامه بهره مندی کارکنان از خانه های سازمانی
دادنامه:81
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات های تخصصی پژوهشی فرهنگی. طرف شکایت : سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی.
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی طی دادخواست تقدیمی آئین نامه بهره مندی کارکنان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مصوب بیست و ششمین جلسه هیأت امناء سازمان بتاریخ 2/3/91 که پس از تأیید وزیر طی نامه شماره 12883/020 مورخه 8/3/91 ابلاغ گردیده را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و توضیح داده است که مرجع تصویب برخلاف احکام قانونی موضوع ماده8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/87 با اصلاحات مورخ 28/9/89 ومواد 1و3و4و5 آئین نامه اجرائی ماده قانونی مرقوم مصوب 24/1/88 هیأت وزیران بشرح آئین نامه مورد اعتراض از فروش خانه های سازمانی به کارکنان متصرف ممانعت بعمل آورده ، در حالی که در قانون مورد استناد و آئین نامه اجرائی آن تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذاری زمین جزء در شرایط خاص و استثنائی ،آنهم با تصویب هیأت وزیران ، ممنوع است . بشرح آئین نامه تمدید اجاره خانه های سازمانی را مورد تصویب قرارداده است در نتیجه آئین نامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است لذا خواهان ابطال آن شده است . طرف شکایت به استناد حکم بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم مبنی بر اینکه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهائی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی ، تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزارت علوم یا بهداشت و درمان و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور برسد عمل می نماید چون آئین نامه مورد اعتراض مصوب هیأت امناء سازمان است در چارچوب بند ب قانون مذکور تصویب شده بنابراین مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نمی باشد. و رأی وحدت رویه شماره 899 مورخه13/5/93 هیات عمومی هم موید همین معنی است .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
با عنایت به اختیارات قانونی هیأت امناء مراکز و موسسات آموزش عالی در وضع مقررات اداری مالی بدون الزام به رعایت سایرقوانین ، مصوبه مورد اعتراض که به تصویب هیأت امناء موسسه طرف شکایت رسیده و وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز آن را امضاء و تأیید نموده خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد.

تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ 17/1/94 هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد : با نظریه تهیه کننده گزارش موافقت میگردد.

 رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت هیأت امناء سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مبنی بر درخواست ابطال آئین نامه بهره مندی کارکنان از خانه های سازمانی به جهت مغایرت با ماده 8 قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدی و مغایرت با مواد 3و4و5 آئین نامه اجرایی قانون مذکور باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت نظر به اینکه قانونگذار بشرح بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه وضع مقررات اداری و مالی و تشکیلاتی مراکز آموزش عالی دارای مجوز را بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات به هیات امناء آن مراکز واگذار نموده که با تأیید وزیر مربوطه لازم الاجرا می گردد و در مانحن فیه که آئین نامه بهره مندی کارکنان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هرچند دارای احکامی مغایر با قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی است چون به تصویب هیات امناء و تأیید وزیر علوم تحقیقات و فناوری رسیده است مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد . این رأی وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .

ذبیح اله واحدی / رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید