بخشنامه ممنوعیت انتصاب کارکنان دستگاه‌های دولتی به سردفتری ازدواج و طلاق

0
بخشنامه ممنوعیت انتصاب کارکنان دستگاه‌های دولتی به سردفتری ازدواج و طلاق
بخشنامه ممنوعیت انتصاب کارکنان دستگاه‌های دولتی به سردفتری ازدواج و طلاق

پاراف بخشنامه ممنوعیت انتصاب کارکنان دستگاه‌های دولتی به سردفتری ازدواج و طلاق :

نظر به اینکه به موجب تصویب ریاست محترم قوه قضائیه یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ اضافه گردیده لذا مراتب به شرح زیر اعلام می‌گردد. مستدعی است در روزنامه رسمی درج فرمائید.

انتصاب کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی به سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع شد.

دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.

بخشنامه  شماره ۱۶۴۱۳۲/۹۴

مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۴

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نظر به اینکه به موجب تصویب ریاست محترم قوه قضائیه یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ اضافه گردیده لذا مراتب به شرح زیر اعلام می‌گردد. مستدعی است در روزنامه رسمی درج فرمائید.

تبصره ۵ ماده ۲ نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۴:

دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

احمد تویسرکانی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید