بررسی سوابق قابل پذیرش خدمت دولتی و بازنشستگی در دولت

0
سوابق قابل پذیرش خدمت دولتی
سوابق قابل پذیرش خدمت دولتی

پاراف بررسی سوابق قابل پذیرش خدمت دولتی و بازنشستگی در دولت:به استناد ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، سنوات خدمت کارکنان، به شرطی جزء سنوات خدمت دولتی آنان قابل احتساب است که به صورت تمام وقت و موظف بوده و در قبال آن از بودجه دولتی حقوق دریافت نموده باشند.

دانلود بخشنامه شماره ۷۱۰/۸ مورخ ۸۶/۲/۸ وزارت آموزش و پرورش

رای دیوان عدالت درباره سوابق خدمت قابل پذیرش

کلاسه پرونده: ۹۱/۳۷۶شماره دادنامه: ۴۹۲موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی:

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که مطابق ماده ۱ قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۶۴، مقرر شده است:

مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی داشته باشند، سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای مزبور از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد.

و به موجب قانون واگذاری بیمارستان شهید بهشتی قم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ایجاد تسهیلات برای تأمین نیروی انسانی، بهداشتی و درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸، از تاریخ تصویب قانون، بیمارستان شهید بهشتی قم با کلیه امکانات و اموال و داراییها، اعتبارات، تعهدات و پرسنل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منفک و به بنیاد شهید انقلاب اسلامی واگذار و منتقل شده است

و شکات پرونده های موضوع تعارض در ایامی که بیمارستان به بنیاد شهید انقلاب اسلامی تعلق داشته است در آن بیمارستان به صورت تمام وقت خدمت می کرده اند، بنابراین با لحاظ حکم قانون صدرالذکر مبنی بر ضرورت احتساب ایام خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی، آراء شعبه اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۹۵- ۱۱/۳/۱۳۹۰، ۳۰۱۷۵- ۹/۱۲/۱۳۸۹ و ۱۰۴۲- ۲۸/۵/۱۳۸۸ مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است، صحیح و موافق مقررات است.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرسش و پاسخ سوابق خدمت دولتی:

 • آیا سابقه خدمت درکارگاهها وصنوف ، به عنوان سابقه خدمت غیر دولتی کارکنان دولت مورد احتساب قرار می گیرد؟

پاسخ : باتوجه به قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی واحتساب حقوق بازنشستگی ووظیفه ومستمری کارکنان دولت مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۷۲ ، ‌صرفاً مدت اشتغال درشرکتها و مؤسســــات غیر دولتی ثبت شده به عنوان سابقه خدمت غیر دولتی کارکنان هنگام بازنشستگی قابل احتساب می باشد و مدت اشتغال درکارگاهها وصنوفی که به عنوان مؤسسه حقوقی رسماً‌ثبت نشده است مجوزی ندارد .

 • آیا سابقه اشتغال درخارج ازکشور بعنوان سابقه خدمت غیر دولتی قابل محاسبه است ؟

پاسخ : سابقه اشتغال درخارج ازکشور درشمول قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتــــــی دراحتساب حقوق بازنشستگی …مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۷۲ قرار نمی گیرد وقابل محاسبه نمی باشد.

 • آیا مدت کارآموزی دردستگاههای اجرایی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل پذیرش می باشد؟

پاسخ : درمقررات قانون استخدام کشوری ،مستندی جهت احتساب سابقه خدمت کارآموزی مستخدمین رسمی دردستگاهها ومؤسسات دولتی وجود ندارد ، بنابراین مدت خدمت کارآموزی به عنوان سوابق خدمت دولتی قابل پذیرش نخواهد بود .لیکن درمورد برخی از دستگاهها ومؤسسات (ذوب آهن وراه آهن )‌، حسب مقررات خاص آنهادوره کارآموزی جزء سنوات خدمت محسوب می گردد.مدت کارآموزی قضات هم باتوجه به قانون استخدام قضات وشرایط کارآموزی مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۴۳ درصورت پذیرفته شدن به خدمت قضایی جزء مدت خدمت قابل احتساب می باشد .

 • نحوه احتساب خدمت اعضای ویژه بسیج (پاسدار افتخاری) به عنوان سابقه خدمت دولتی چگونه است؟

پاسخ : باتوجه به بند ج ماده ۴۱ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۱/۷/۶۱ وبند ً ج ً ماده ۱۳ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مدت زمانی که اعضای ویژه بسیج به طور تمام وقت دراختیار سپاه قرار گرفته وحقوق ازسپاه دریافت کرده باشند به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد.

 • آیا ایام تعلیق ازخدمت جزو سابقه خدمت قابل احتساب است یاخیر؟

پاسخ: درصورت صدور حکم برائت ،ایام تعلیق جزو خدمت محسوب می شود.

 • آیااشتغال به کار ساعتی دردستگاههای دولتی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد؟

پاسخ : درصورتی که ساعات اشتغال به کارفرد درهرروز برابر ساعات اداری وتمام وقت بوده وحقوق دریافت کرده باشد بعنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد.

 • آیاسابقــــه خدمت درشرکت واحد اتوبوسرانی به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است ؟

پاسخ : خدمت درمؤسسات تابعه ووابسته به شهرداریها علی الاطلاق خدمت دولتی محسوب نمی شود ،زیرادرماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری تنهاازشهرداری نامبرده شده است . بنابراین استثناء است وتفسیر استثناء‌فقط درمحدوده استثناء جایزاست ودرنتیجه به دلیل عدم تصریح درمورد مؤسسات تابعه ،سابقه خدمت درشرکت واحد اتوبوسرانی وسایر مؤسسات تابعه شهرداری به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب نیست.

 • آیا سابقه خدمت جلسه ای دردستگاههای دولتی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل پذیرش است؟

پاسخ: باتوجه به اظهارنظر دفتر حقوقی وپارلمانی سازمان اموراداری واستخدامی سابق درصورتیکه مجموع ساعات حضور درجلسات درهرروز برابر ساعات کارروزانه سایر مستخدمین دولت باشد احتساب سابقه مورد بحث بلامانع خواهد بود .

 • آیـــا پس از برقراری حقوق بازنشستگی ، می توان درخواست نمود ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده جزو سوابق خدمت ازلحاظ بازنشستگی احتساب گرددیاخیر؟

پاسخ : باتوجه به تبصره ماده ۲ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ و ماده ۹ آئین نامه اجرایی درخواست احتساب ایام مرخصی های استفاده نشده جزو سوابق خدمت ازلحاظ بازنشستگی صرفاً‌به هنگام بازنشستگی مجاز بوده(مشروط به پرداخت کسور سهم کارفرما ومستخدم )‌ودرخواست بعد ازتائید حکم برقراری حقوق بازنشستگی مورد قبول نمی باشد.

 • سابقه خدمت اعضای هیئت علمی نیمه وقت درتعیین میزان حقوق بازنشستگی چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ : ۱-سابقه خدمت اعضای هیئت علمی نیمه وقت ، مستفادازپیوست ۲ آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه مصوب سال ۱۳۴۸ (مقررات مربوط به اعضای رسمی غیر تمام وقت هیئت علمی )‌،هردوسال خدمت معادل یک سال محسوب می گردد.
۲- بانوان عضو هیئت علمی باتوجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۴ هیئت سه نفری جانشین هیئت امناءمی توانند ازقانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۰/۰۹/۶۲ بارعایت قانون نحوه اجرای قانون اشاره شده مصوب ۱۸/۱/۶۴استفاده نمایند.
۳- آقایان اســـاتید حداکثر تاتاریخ تصویب قانون خدمت نیمه وقت بانوان(۱۰/۹/۱۳۶۲) می توانستند به صورت نیمه وقت اشتغال داشته باشند.

 • حداکثر مدت خدمت نیمه وقت بانوان ونحوه محاسبه آن دراحتساب حقوق بازنشستگی چگونه است ؟

پاسخ : ۱-باتوجه به قانون خدمت غیر تمام وقت بانوان مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۵۶، استفاده ازخدمت غیر تمام وقت بانوان صرفاً‌برای دوفرزندوهرفرزند تاسن ۳ سالگی تمام مجاز بوده وباپرداخت کسور بازنشستگی مدت مزبور به نسبت حقوق تمام وقت جزو سوابق خدمت جهت احتساب حقوق بازنشستگی قرار می گیرد.
۲- ازتاریخ تصویب قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۸/۱/۱۳۶۴:

۱-۲- برای مدتی که مستخدم زن می تواند ازخدمت نیمه وقت استفاده نماید سقف وحداکثری در نظر گرفته نشده واین ایام بدون محدودیت ازلحاظ شرایط بازنشستگی (سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی ) بطور کامل محاسبه می گردد.
۲-۲-جهت تعیین حقوق بازنشستگی تامدت ۳ سال ازخدمت نیمه وقت درصورت پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام دریافتی مشمول کسر کسور بازنشستگی درحکم خدمت تمام وقــــت محسوب وازبقیه خدمت نیمه وقت ۲/۱ آن دراحتساب حقوق بازنشستگی منظور می گردد.

 • احتساب خدمت دوران دستیاری جهت بازنشستگی چگونه صورت می گیرد؟

پاسخ: درقانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۴۵ مجوزی جهت احتساب خدمات دستیاری به عنوان سابقه خدمت بازنشستگی وجود ندارد.

 • احتساب ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارکنان جزء‌ خدمت رسمی آنها جهت تعیین حقوق بازنشستگی چگونه صورت می گیرد؟

پاسخ: باتوجه به بخشنامه شماره ۵۰۰۵/د مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۷ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ( اموراداری واستخدامی سابق ) راجع به حسن اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی بادرخواست مستخدم وپرداخت کسور سهم خود برمبنای آخرین حقوق ومزایای مشمول کسر کسور وسهم کارفرمایی توسط دستگاه قابل احتساب می باشد.

 • آیا می توان سنوات ارفاقی موضوع تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان … مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۶۷ را جهت شاغلینی که حین خدمت فوت نموده و دارای سابقه اشتغال درمشاغل سخت وزیان آور بوده اند منظور نمود.؟

پاسخ : خیر – قانون مزبور صرفاً ناظر بر بازنشستگی افراد است ومجوزی جهت تسری آن به افراد موصوف دردست نمی باشد.

 • آیا سابقه خدمت منقطع مستخدمی که درزمان اشتغال تاتاریخ بازنشستگی سابقه خدمت خود راارائه نداده ،پس ازبازنشستگی یافوت مستخدم حسب درخواست او یاوراث وظیفه بگیر ازلحاظ بازنشستگی قابل احتساب است یاخیر؟

پاسخ : اگر احکام زمان اشتغال از بدو خدمت اصلاح ومابه التفاوت کسورات ناشی ازاصلاح احکام به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردد حسب درخواست مستخدم یاوراث وظیفه بگیر قابل احتساب خواهد بود.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید