پرسش و پاسخ و سئوالات رایج در مورد دریافت کمک هزینه (غرامت) ایام بیماری

0
پرسش و پاسخ و سئوالات رایج در مورد دریافت کمک هزینه (غرامت) ایام بیماری
پرسش و پاسخ و سئوالات رایج در مورد دریافت کمک هزینه (غرامت) ایام بیماری

پاراف پرسش و پاسخ و سئوالات رایج در مورد دریافت کمک هزینه (غرامت) ایام بیماری : سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و ۱۸ نوع خدمت به مخاطبان ارائه می کند. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی شرکای اجتماعی از راهبردهای مدیریتی این سازمان است. در این بخش سئوالات رایج موضوعاتی کمک هزینه ایام بیماری ارائه می شود.

برای برخورداری از غرامت دستمزد ایام بیماری،چه شرایطی لازم است؟

۱-  بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تأئید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.

۲- بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و … نشده و مزد برای وی مطرح باشد.

۳- بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.

۴- بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد.

۵- بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

چه مدارکی برای در خواست غرامت دستمزد ایام بیماری لازم است؟

۱- اصل گواهی استراحت پزشکی

۲- تائیدیه مراجع پزشکی سازمان

۳-پاسخ معرفی بکار یا استعلام وضعیت

گواهی استراحت پزشکی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

نوع بیماری و مدت بیماری (سرپایی یا بستری) مشخص، ضمناً بیماری مرتبط با تخصص پزشک معالج و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج باشد.

در چه مواردی غرامت دستمزد ایام بیماری ، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود؟

۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده براثرحادثه  قادر به کار نباشد، پرداخت می شود.

۲- در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد.

۳- استراحت پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی .

۴- در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط دیگری حقوق و مزایای ۳ روز اول را پرداخت نموده باشد.

۵- استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای باشد.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here