افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن

0
افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن
افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن

پاراف افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن اخبار بانک: با موافقت شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز به ۶۰۰ میلیون ریال درتهران،۵۰۰میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر شهر ها افزایش یافت.

سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل اوراق حق گواهی استفاده از تسهیلات مسکن از ۳۵۰میلیون ریال به ۶۰۰ میلیون ریال درتهران،۵۰۰میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر شهر ها افزایش یافت که با احتساب تسهیلات جعاله این مبالغ به ترتیب به سقف ۷۰۰، ۶۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریال رسیده است.

ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب گفت:پیرو مصوبه شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط سایر بانک ها در اواخر سال گذشته در سقف های ۶۰۰ میلیون ریال درتهران،۵۰۰میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر شهر ها،بانک مسکن نیز به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن بررسی های لازم را درخصوص افزایش سقف های تسهیلات در قالب سپرده ممتاز و اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آغاز کرد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن استفاده از سقف تسهیلات مورد اشاره را از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده در نمادهای تسه ۸۴۰۸ و به بعد یعنی اوراقی که از آبان ماه سال جاری به بعد صادر می شود را امکان پذیر دانست.

به منظور پیشگیری از افزایش قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن افرادی که اوراق ۹۴۰۸ و قبل آن را خریداری کرده اند تا دوماه و افرادی که اوراق ۹۴۰۹ و بعد آن را خریداری کرده اند تا چهارماه بعد از خرید حق فروش اوراق را ندارند.

وی افزود: افرادی که اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای ۹۴۰۷ و قبل از آن را دارند صرفا می توانند از تسهیلات خرید تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال و نیز تسهیلات زوجین تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال استفاده نمایند.ضمن اینکه متقاضیان مذکورمی توانند مابه التفاوت این تسهیلات را تا سقف های جدید از محل اوراق صادر شده در نمادهای تسه ۹۴۰۸ و به بعد دریافت کنند.

عضو هیات مدیره بانک مسکن در خصوص واحدهای مسکونی مشمول این تسهیلات گفت:ساختمان هایی که تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها کمتر از ۲۰سال باشد مشمول افزایش تسهیلات می شوند اما ساختمان هایی که بین ۲۰ تا ۲۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بگذرد تا ۳۵۰ میلیون ریال از تسهیلات به آنها تعلق می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات به ۱۲سال افزود:با کاهش نرخ سپرده قانونی از ۱۰ به دو درصد نرخ سود تسهیلات از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز از ۲۰درصد در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار د رتاریخ ۹۴/۰۷/۲۸ به ۱۸/۵ درصد کاهش یافت.

رحیمی انارکی با بیان این مطلب که بازپرداخت این تسهیلات به منظور رفاه مشتریان به سه صورت ساده،پلکانی سالیانه و پلکانی دوره ای امکان پذیر می باشد؛ به میزان اقساط این تسهیلات اشاره و تصریح کرد :میزان اقساط

تسهیلات ۶۰۰ میلیون ریالی به صورت ساده یک میلیون و ۴۰هزار تومان و پلکانی سالیانه در سال اول ۸۶۷ هزار تومان است.اما در پلکانی دوره ای این مبلغ در پنج ساله اول،دوم و دوساله پایانی به ترتیب ۹۳۲ هزارتومان،یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان و یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان درنظر گرفته شده است.

وی افزود:میزان اقساط تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی به صورت ساده ۸۶۷هزار تومان و پلکانی سالیانه در سال اول ۷۲۳ هزار تومان است.اما در پلکانی دوره ای این مبلغ در پنج ساله اول،دوم و دوساله پایانی به ترتیب ۷۷۷هزارتومان،۹۳۲ هزار تومان و یک میلیون و ۱۲۰هزار تومان درنظر گرفته شده است.

به گفته رحیمی انارکی میزان اقساط تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی به صورت ساده ۶۹۳ هزار تومان و پلکانی سالیانه در سال اول ۵۷۸هزار تومان است.اما در پلکانی دوره ای این مبلغ در پنج ساله اول،دوم و دوساله پایانی به ترتیب ۶۲۱هزارتومان، ۷۴۶ هزار تومان و ۸۹۵ هزار تومان درنظر گرفته شده است.روابط عمومی بانک مسکن.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here