متن کامل شیوه نامه اجرایی رتبه بندی حرفه ای فرهنگیان

1
متن کامل شیوه نامه اجرایی رتبه بندی حرفه ای فرهنگیان
متن کامل شیوه نامه اجرایی رتبه بندی حرفه ای فرهنگیان

پاراف متن کامل شیوه نامه اجرایی رتبه بندی حرفه ای فرهنگیان موضوع بخشنامه شماره ۱۲۳۷۸۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش.

اداره کل محترم آموزش و پرورش استان

با سلام و احترام

به حول و قوه الهی و در آستانه بازگشایی مدارس، ضوابط رتبه بندی حرفه ای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان بر اساس مصوبه مورخ ۹/۶/۱۳۹۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برای اجرا از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ به شرح شیوه نامه پیوست ابلاغ می شود.

امید است این اقدام موجبات ایجاد انگیزه برای ارتقاء توانمندی ها و کیفیت انجام کار معلمان برای تحقق رسالت نظام تعلیم و تربیت کشور را فراهم نماید و معلمان عزیز با انگیزه بیشتر بتوانند در واحدهای آموزشی حضور یابند و زمینه آموزش و پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان و بهبود کیفیت و ارتقاء کارایی درونی و بیرونی آموزش و پرورش را فراهم آورند از سویی این اقدامات موجب فراهم آوردن امکانات اقتصادی بیشتر و بالا بردن سطح زندگی فرهنگیان شود.

شایسته است مدیران کل و رؤسای محترم آموزش و پرورش به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایند تا در آغازین روزهای سال تحصیلی جدید با اجرای به موقع، موجبات افزایش رضایت شغلی فرهنگیان را فراهم آورند.

علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش

شیوه نامه اجرایی رتبه بندی حرفه ای معلمان

۱- دایره شمول: مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی و… که به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند.

۲- مشمولینی که کسری ساعت موظف دارند، صرفاً در صورتی که کسری ساعات موظف آنان حداکثر ۴ ساعت و خارج از اختیار کارمند باشد، در شمول رتبه بندی قرار می گیرند.

۳- مشمولین طرح، جدول شماره ۱ (شایستگی های حرفه ای) را از واحد آموزشی مربوطه دریافت و پس از تکمیل و خودارزیابی، در صورت تمایل نظرات پیشنهادی خود را نیز در ارتباط با عناوین شاخص ها در ظهر فرم مذکور درج نمایند.

۴- امتیاز سه شاخص تعیین شده (با علامت *) ملاک ارزیابی بوده که می بایست با مشارکت مدیر واحد آموزشی و ذی نفع تکمیل گردد و پس از تأیید و ممهور به مدیر واحد واحد آموزشی به اداره آموزش و پرورش جهت اقدامات بعدی ارسال شود. ضمناً جدول شایستگی های حرفه ای سایر مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان متعاقباً اعلام خواهد شد.

۵- واحدهای امور آموزش و پرورش مناطق سوابق مشمولین را مطابق مندرجات جدول شماره ۲ بررسی و فهرست مشمولین رتبه های پایه و ارشد حرفه ای را برای طرح و تأیید به کارگروه توسعه مدیریت آموزش و پرورش منطقه و رتبه های خبره و عالی حرفه ای را به همراه مدارک به اداره کل آموزش و پرورش استان جهت طرح و تأیید در کارگروه توسعه مدیریت ارسال می نماید.

۶- احکام حقوقی افراد مشمول پس از تأیید کارگروه های فوق الذکر توسط ادارات آموزش و پرورش صادر خواهد شد و آن دسته از کارکنانی که نمرات ارزیابی عملکرد آنان در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ کمتر از حد نصاب مقرر در ضوابط جدول شماره ۲ باشد، اعمال رتبه بندی آنان پس از رسیدن به سقف تعیین شده می باشد.

۷- هر گونه ارتقاء بعدی کارکنان منوط به استقرار نظام سنجش صلاحیت های حرفه ای و تشکیل کانون های ارزیابی خواهد بود که دستورالعمل نحوه انتخاب ارزیاب و تشکیل کانون های ارزیابی پس از تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع ابلاغ می شود.

۸- استمرار رتبه های حرفه ای کارکنان منوط به اشتغال تمام وقت و اخذ حداقل امتیاز از ارزیابی شایستگی بر اساس جدول شماره ۲ در هر سال تحصیلی خواهد بود.

۹- مشمولانی که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویبنامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران اشتغال به خدمت دارند به ازای هر یک سال سوابق تجربی از تاریخ ابلاغ این مصوبه از یک سال تعجیل (کسر سال به نسبت)، در ارتقای رتبه بهره مند خواهند شد. همچنین برای ارتقاء به رتبه یاد شده به ترتیب نیازمند ۶۵، ۷۰، ۷۵ و ۸۰ درصد امتیازات ارزیابی عملکرد مندرج در جدول شماره ۲ می باشند.

۱۰- مدیران کل و رؤسای محترم ادارای آموزش و پرورش، مسؤول حسن اجرای این ضوابط و صدور به موقع احکام مشمولین رتبه بندی حرفه ای می باشند. ضمناً به منظور رفع ابهامات احتمالی ستاد اجرای طرح رتبه بندی وزارت پاسخگوی همکاران محترم مجری طرح در واحدهای استانی و شهرستانی خواهند بود که شماره تماس مربوط متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

جدول ۱( شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای)

دانش نظری: آگاهی و شناخت مبانی، تعاریف، نظریه ها و مدل ها در حوزه های تخصصی مربوط می باشد.

مهارت عملی: تبدیل و کاربست مبانی نظری برنامه های عملیاتی در جریان یاددهی یادگیری می باشد.

توضیح مهم ۱: امتیاز دانش نظری و مهارت عملی برای هر شاخص به طور جداگانه در ستون مربوط منظور شود.

توضیح مهم ۲: امتیازات شاخص های فوق توسط معلمان (خودارزیابی) تکمیل می گردد و هر یک از همکاران در صورت تمایل در ارتباط با عنوان شاخص و مقیاس اندازه گیری نظرات خود را در ظهر این فرم درج می نمایند تا جمع آوری و برای اصلاح و بهبود شاخص ها مورد بهره برداری قرار گیرد.

توضیح مهم ۳: سه (۳) شاخصی که با * مشخص شده است با مشارکت معلم و مدیر واحد آموزشی امتیاز آن تعیین می گردد.

جدول ۲( شرایط لازم ارتقا به رتبه‌های پایه حرفه‌ای، خبره حرفه‌ای و عالی حرفه‌ای)

رتبه شرایط
پایه
حرفه‌ای

– داشتن حداقل ۶ سال تجربه و حداقل سه سال توقف در رتبه مقدماتی

– گذراندن ۱۸۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه

– کسب حداقل ۷۵ امتیاز حاصل از محاسبه میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد در طول سه سال متوالی منتهی به نتایج ارزیابی (امتیاز هر سال نباید کمتر از ۶۵ باشد)

– کسب حداقل ۶۰ درصد از جدول شماره ۱ ضوابط موضوع شایستگی های عمومی و حرفه ای (امتیاز هر یک از شایستگی های عمومی، دانشی و مهارتی نباید کمتر از ۵۰ درصد امتیاز منظور شده باشد.)

ارشد حرفه‌ای

– داشتن حداقل ۱۲ سال تجربه و حداقل سه سال توقف در رتبه حرفه ای

– گذراندن ۱۵۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه

– کسب حداقل ۸۰ امتیاز حاصل از محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از ۷۰ باشد)

– کسب حداقل ۶۵ درصد از جدول شماره ۱ ضوابط موضوع شایستگی های عمومی و حرفه ای (امتیاز هر یک از شایستگی های عمومی، دانشی و مهارتی نباید کمتر از ۶۰ درصد امتیاز منظور شده باشد.)

خبره حرفه‌ای

– داشتن حداقل ۱۸ سال تجربه و حداقل سه سال توقف در رتبه ارشد حرفه ای

– گذراندن ۱۲۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین رتبه

– کسب حداقل ۸۵ امتیاز حاصل از محاسبه میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از ۷۵ باشد)

– کسب حداقل ۷۵ درصد از جدول شماره ۱ ضوابط موضوع شایستگی های عمومی و حرفه ای (امتیاز هر یک از شایستگی های عمومی، دانشی و مهارتی نباید کمتر از ۷۰ درصد امتیاز منظور شده باشد.)

عالی حرفه‌ای

– داشتن حداقل ۲۴ سال تجربه و حداقل سه سال توقف در رتبه خبره حرفه ای

– گذراندن ۱۰۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه

– کسب حداقل ۹۰ امتیاز حاصل از محاسبه میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از ۸۰ باشد)

– کسب حداقل ۸۵ درصد از جدول شماره ۱ ضوابط موضوع شایستگی های عمومی و حرفه ای (امتیاز هر یک از شایستگی های عمومی، دانشی و مهارتی نباید کمتر از ۸۰ درصد امتیاز منظور شده باشد)

جدول شماره ۳ (جدول افزایش امتیاز حق شغل رتبه بندی معلمان موضوع مصوبه ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱هـ مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

طبقات جدول رتبه های شغلی پایه ارشد خبره عالی
طبقه یک ۴۳۷
طبقه دو ۴۷۰
طبقه سه ۵۰۳
طبقه چهار ۵۳۶ ۹۹۰ ۱۵۵۹ ۲۵۳۰
طبقه پنج ۵۶۹ ۱۰۴۵ ۱۶۳۶ ۲۶۴۰
طبقه شش ۶۰۲ ۱۱۰۰ ۱۷۱۳ ۲۷۵۰
طبقه هفت ۶۳۵ ۱۱۵۵ ۱۷۹۰ ۲۸۶۰
طبقه هشت ۶۶۸ ۱۲۱۰ ۱۸۶۷ ۲۹۷۰
طبقه نه ۷۰۱ ۱۲۶۵ ۱۹۴۴ ۳۰۸۰
طبقه ده ۷۳۴ ۱۳۲۰ ۲۰۲۱ ۳۱۹۰
طبقه یازده ۷۶۷ ۱۳۷۵ ۲۰۹۸ ۳۳۰۰
طبقه دوازده ۸۰۰ ۱۴۳۰ ۲۱۷۵ ۳۴۱۰
طبقه سیزده ۸۳۳ ۱۴۸۵ ۲۲۵۲ ۳۵۲۰
طبقه چهارده ۸۶۶ ۱۵۴۰ ۲۳۲۹ ۳۶۳۰
طبقه پانزده ۸۹۹ ۱۵۹۵ ۲۴۰۶ ۳۷۴۰
طبقه شانزده ۹۳۲ ۱۶۵۰ ۲۴۸۳ ۳۸۵۰

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید